Visitatie Pensioenfondsen

De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag.

Het intern toezicht vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.

Evaluatie VCHolland
uitgevoerde visitaties 2023

Download (in PDF)

'Een onafhankelijke positie in relatie tot de opdrachtgever'

VCHolland heeft als primaire doelstelling de door haar leden uit te voeren visitaties te faciliteren en de opgedane ervaringen te borgen. Voor de uitvoering van de visitaties is een intern sjabloon beschikbaar dat alle (wettelijke) elementen voor het intern toezicht in detail beschrijft.
De bij VCHolland betrokken personen bestaan uit deskundige leden (zowel in algemene zin als specifiek) met bestuurlijke ervaring. Er bestaat een programma van permanente educatie voor alle bij VCHolland betrokken personen. De ervaringen bij de visitaties worden ook onderling uitgewisseld. Na afloop van iedere visitatie wordt een evaluatieformulier aan het pensioenfonds toegezonden. De output daarvan wordt in het kader van een zelfevaluatie van VCHolland jaarlijks besproken. De leden van VCHolland die zitting hebben in de visitatiecommissie hebben een onafhankelijke positie in relatie tot de opdrachtgever. Voor alle leden van VCHolland is een VCHolland Gedragscode van kracht. Op de website van VCHolland staan ook de nevenfuncties van de leden vermeld.
De kwaliteit van de visitatie wordt primair bepaald door de kwaliteit van de leden van de visitatiecommissie, zowel individueel als collectief. Ondersteuningstools kunnen de efficiency van een visitatie evenwel vergroten en bij de vele visitaties die VCHolland in de afgelopen jaren heeft uitgevoerd is gebleken dat zij een nuttige bijdrage hebben geleverd.

Visitatie Werkplan

VCHolland heeft een werkplan voor de visitatie ontwikkeld. Dat werkplan wordt gekenmerkt door:

Flexibiliteit

Kwaliteitsborging en efficiency

Professionele aanpak door onafhankelijke positie van leden intern toezicht
Normstelling met betrekking tot de diverse voor het intern toezicht relevante onderwerpen.

Kosteneffectiviteit door gestructureerde aanpak met ondersteuningtools, o.a. de VisitatieMatrix Nieuwe Stijl, een standaard vragenlijst, gesorteerd naar diverseĀ  hoofdonderwerpen.

Voor pensioenfondsen in liquidatie heeft VCHolland een specifieke aanpak ontwikkeld.

Raden van Toezicht

VCHolland richt zich primair op visitaties. Gezien de nieuwe wettelijke regels met betrekking tot de tijdsbesteding is het in beperkte mate mogelijk dat de bij VCHolland betrokken personen beschikbaar zijn als lid van een Raad van Toezicht bij een pensioenfonds. Door hun betrokkenheid bij de vele visitaties en de daarbij opgedane ervaringen kunnen zij een belangrijke (inhoudelijke) bijdrage leveren bij de wijze waarop het intern toezicht bij een pensioenfonds middels een Raad van Toezicht kan worden ingevuld. Van belang daarbij is dat VCHolland bij de invulling van het intern toezicht de onafhankelijkheid van de interne toezichthouders nastreeft. Nadere informatie hierover kan worden ingewonnen bij VCHolland (info@vcholland.nl)