Nieuwsfeiten 2010

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2010
DNB heeft haar derde nieuwsbrief gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt nader ingegaan op de situatie bij herverzekerde fondsen. De minister van SZW heeft het voorstel gedaan dat herverzekerde pensioenfondsen voor de berekening van het vereist eigen vermogen en de waarde van de vordering op de herverzekeraar geen rekening behoeven te houden met de kredietwaardigheid van de herverzekeraar. In wezen betekent dit een aanpassing van het FTK. Het voorstel moet nog voor advies naar de Raad van State.

Verder wordt in de nieuwsbrief ingegaan op de premiestelling voor 2011, het vervallen van de collectieve regeling voor verlenging van de termijn van een kortetermijnherstelplan, de evaluatie stand van zaken herstelplannen eind 2010 en de afronding van het proces korting pensioenrechten per 1 januari 2011.

Zie ook : www.dnb.nl


De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Pensioenregister aangenomen. Inwerkingtreding per 1 januari 2011 is niet meer haalbaar.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft de pensioenfondsen met een dekkings- of reservetekort geïnformeerd over de wijze waarop de voortgang van het herstel dient te worden geëvalueerd en hoe hierover gerapporteerd dient te worden. Indien tijdens de looptijd van het herstel ingrijpende wijzigingen plaatsvinden in de samenstelling van de technische voorzieningen of in de samenstelling, omvang en de waarde van de beleggingen dient dit onverwijld aan DNB te worden gemeld. Belangrijke wijzigingen in de financiële opzet, ook in de situatie dat er geen tekortsituatie meer is, dienen eveneens direct aan DNB e worden vermeld en in de ABTN te worden verwerkt.

Zie ook : www.dnb.nl


CBS heeft nieuwe overlevingstafels 2010-2060 gepubliceerd. De levensverwachting blijft sneller stijgen dan in het verleden werd aangenomen. Ten opzichte van de door het AG in de zomer gepubliceerde prognoses zijn er enige verschillen te constateren.

Zie ook : www.cbs.nl


In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over fiscale belemmeringen bij fusies van pensioenfondsen. In het geval van een fusie ontvangen de betrokken pensioenfondsen een fiscale claim (overdrachtsbelasting). Dit belemmert de schaalvergroting en bemoeilijkt eventueel ook de realisatie van herstelplannen. De Pensioenfederatie is van mening dat vanwege het specifieke karakter van pensioenfondsen heffing van overdrachtsbelasting niet gerechtvaardigd is.

Zie ook : www.tweedekamer.nl


DNB en AFM melden dat per 1 januari a.s. de (nieuwe) Beleidsregel Deskundigheid 2011 van toepassing zal zijn. Over deze beleidsregel is eerder een consultatieronde geweest.

Zie ook : www.dnb.nl en www.afm.nl


De minister van SZW heeft aangekondigd dat het integrale wetsvoorstel governance pensioenfondsen voor de zomer van 2011 zal worden ingediend bij de Tweede kamer. Aan de indiening zal een consultatieronde worden voorafgegaan.


November 2010
DNB heft pensioenfondsen die een dekkingstekort hebben toestemming gegeven om voor 2011 af te wijken van de eis dat in het geval van een dekkingstekort ook de premie een bijdrage moet leveren voor herstel. Daarbij geldt wel de strikte voorwaarde dat in 2011 wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor een deugdelijke financiële opzet en dit vastlegt in de ABTN. Indien pensioenfondsen van de door DNB geboden mogelijkheid gebruik maken dienen zij dit in hun 4e kwartaal rapportage aan DNB aan te geven. Met een deugdelijke financiële opzet wordt bedoeld, dat toezeggingen en gewekte verwachtingen enerzijds en de financiering anderzijds consistent zijn. Vanaf 2012 dient het premiebeleid ook te voorzien in tegenvallende omstandigheden.

Zie ook : www.dnb.nl


De pensioenkoepels hebben het nieuwe kabinet, de sociale partners en DNB opgeroepen om gezamenlijk actie te ondernemen ten einde een eventuele vertrouwensbreuk van de deelnemers en de pensioensector te voorkomen. Een vertrouwensbreuk kan ontstaan indien stevig ingrijpen van pensioenfondsen waar dit vereist is wordt uitgesteld maar ook indien pensioenfondsen tot kortingen op hun pensioenen overgegaan indien nog voldoende herstelkracht aanwezig is.

Zie ook : www.opf.nl, www.vb.nl, www.uvb.nl


De pensioenkoepels hebben hun gezamenlijke reactie gegeven op de beleidsregel van AFM en DNB over de (toetsing van) deskundigheid van o.a. bestuurders van pensioenfondsen. In algemene zin staan de pensioenkoepels positief tegenover het consultatiedocument. Zij missen daarin wel een onderscheid naar verschillende onderdelen van de financiële sector en verschillende organen binnen die verschillende onderdelen. In de reactie presenteren de koepels de ontwikkeling binnen de pensioensector op het gebied van deskundigheid zoals zij die zelf voorstaan. Aangekondigd wordt dat nog voor het einde van het jaar een nader uitgewerkt plan van Aanpak Deskundig en Goed Pensioenfondsbestuur zal verschijnen. De koepels zullen de pensioenfondsbesturen oproepen om in 2011 te komen tot een aangepaste versie van hun eigen deskundigheidsplan. Een plan waarin concreet staat aangegeven op welke wijze het bestuur de stap van “deskundig naar goed pensioenfondsbestuur”wil gaan maken, met daarbij de consequenties voor het individu en het collectief. Zelfregulerend maar niet vrijblijvend is het motto.

In het plan van aanpak wordt ook aandacht gegeven aan een periodieke toetsing door externen van de deskundigheid zowel individueel als collectief. Dit als onderdeel van de evaluatie van het totale functioneren van het bestuur.

Zie ook : www.opf.nl, www.vb.nl, www.uvb.nl


De AFM heeft op haar website een waarschuwing geplaatst dat de gehanteerde toeslagtabel soms verwarrend kan zijn voor de deelnemers. De toeslagtabel gaat uit van bepaalde modellen voor de berekening van de toeslagverwachting in de toekomst onder verschillende economische omstandigheden. De dekkingsgraad van een pensioenfonds kan nu op een dusdanig niveau liggen dat de modellen niet altijd (meer) bewaarheid kunnen worden.

Zie ook : www.afm.nl


DNB heeft haar tweede nieuwsbrief uitgegeven. In deze nieuwsbrief wordt o.a. ingegaan op de vraag wanneer een pensioenfonds een korting van pensioenrechten en –aanspraken ongedaan mag maken. Dit mag in ieder geval niet in een situatie van een dekkingstekort en onder bepaalde voorwaarden wel indien het fonds nog een reservetekort heeft. Het ongedaan maken van een korting moet passen binnen een evenwichtige belangenbehartiging. DNB gaat verder uitgebreid in op de eisen aan het premiebeleid bij een dekkingstekort. Voor 2011 mag onder een aantal voorwaarden worden afgeweken van de eis dat in een situatie van een dekkingstekort mag worden afgeweken van de eis dat de premie moet bijdragen aan herstel. In een situatie dat een pensioenfonds een gedempte premie hanteert kan het voorkomen dat de feitelijke premie onvoldoende is. Pensioenfondsen die willen overgaan op een gedempte premiesystematiek dienen DNB vooraf daarover te informeren. In het geval van een dekkingstekort is het niet toegestaan dat overgang naar een gedempte premie leidt tot een lagere feitelijke premie.

Alle fondsen met een herstelplan moeten de voortgang van het herstelplan begin 2011 evalueren. Indien tot een kortingsmaatregel wordt besloten dient de korting uiterlijk 1 april 2012 te worden doorgevoerd. Dan kan nog met de financiële positie per ultimo 2011 rekening worden gehouden.

Zie ook : www.dnb.nl


Door een aantal leden van de Tweede Kamer zijn moties ingediend over een aanpassing van de rekenrente waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen moeten waarderen. Deze moties zijn ook aangenomen. De minister van SZW heeft aangegeven dat een onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes zo snel mogelijk zal worden afgerond. De minister wil vooralsnog nu niet overgaan tot aanpassing van de rekenrentes mede in afwachting van het overleg over een toekomstbestendig pensioenstelsel waarover momenteel overleg wordt gevoerd met de sociale partners.

De pensioenkoepels hebben op de reactie van de minister gereageerd. Daarbij is aangegeven dat onderscheid gemaakt zou moeten worden naar situaties waarbij pensioenfondsen in een neerwaartse spiraal zitten voor wat betreft de ontwikkeling van hun dekkingsgraad en fondsen waar dat niet het geval is gezien louter en alleen als gevolg van de lage rentestand. De pensioenkoepels willen dit onderscheid maken in verband met een mogelijke kortingsmaatregel in 2012.

Zie ook : www.szw.nl


Oktober 2010
DNB is gestart met het uitgeven van nieuwsbrieven met als doel pensioenfondsbestuurders en andere belanghebbenden te informeren over actuele ontwikkelingen in het pensioentoezicht. Pensioenfondsen kunnen zich op basis van de verstrekte informatie tijdig voorbereiden op de noodzakelijk te zetten stappen. In de eerste nieuwsbrief wordt ingegaan op de problematiek bij het korten van pensioenrechten als gevolg van de slechte financiële positie van (sommige) pensioenfondsen.

Zie ook : www.dnb.nl


De AFM wijst de sociale partners erop dat de complexiteit van pensioenregelingen, met name door overgangs- en uitzonderingsmaatregelen, de begrijpelijkheid van pensioenoverzichten niet bevordert en fouten veroorzaakt o.a. in de UPO’s. AFM pleit ook voor vereenvoudiging dat mede tot kostenreductie en administratieve vereenvoudiging kan leiden.

Zie ook : www.afm.nl


De Tweede Kamer behandelt op dit moment een wetsvoorstel ter wijziging van wetten BPF 2000 en Wvb. De wijzigingen hebben betrekking op de regels over het gebruik van de naam of het merk van het bedrijfstak- of beroepspensioenfonds, de verstrekking van gegevens van deelnemers van het pensioenfonds aan derden, alsmede het geven van informatie aan die deelnemers. UVB en VB hebben reeds eerder een gezamenlijke position letter aan de Tweede Kamer toegezonden.

Zie ook : www.vb.nl en www.uvb.nl


De AFM heeft inmiddels haar 15e Nieuwsbrief gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt o.a. aandacht besteed aan de seminars die AFM organiseert over communicatie. Het opzetten van een goed communicatieplan, het uitvoeren daarvan en de evaluatie komen aan de orde. Deze seminars zijn met name van belang voor de pensioenfondsen die kortingen overwegen op hun pensioenen. Eerder heeft de AFM pensioenfondsen met een herstelplan opgeroepen pro actief en doelgericht de deelnemers te informeren over de stand van zaken.

Zie ook : www.afm.nl


Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede kamer o.a. aangegeven welke wijzigingen in de AOW-voorstellen nodig zijn om deze aan te passen aan het Pensioenakkoord. In de voorstellen wordt de AOW-leeftijd in 2020 verhoogd naar 66 jaar en in 2025 naar 67 jaar. In het Pensioenakkoord wordt voorgesteld om om de 5 jaar, te beginnen in 2015, de AOW-leeftijd via een bepaalde methodiek aan te passen aan de groei van de levensverwachting.

Met betrekking tot de aanvullende pensioenen is een geïntegreerde benadering noodzakelijk. Daarbij zullen onderdelen van het huidige financieel toetsingskader moeten worden aangepast en tegelijkertijd een aantal nieuwe onderdelen aan de pensioenwetgeving moeten worden toegevoegd. Sociale partners moeten zich nog hierover beraden. De minister pleit voor een spoedige afhandeling.

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft het wetsvoorstel Pensioenregister naar de Tweede Kamer toegezonden. Dit Pensioenregister moet op 1-1-2011 operationeel zijn. Het Pensioenregister maakt het voor iedere burger mogelijk om via één website een totaaloverzicht te krijgen van de bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en de aanspraken op grond van de AOW.

Zie ook : www.szw.nl


De STAR heeft aan de nieuwe minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Minister Kamp, het verzoek gedaan om pensioenfondsen die achterlopen bij het herstelplan toe te staan de gehanteerde gedempte kostendekkende premie in ieder geval nog voor 2011 te mogen blijven gebruiken.

Zie ook : www.szw.nl


In een brief aan de Eerste Kamer houdt minister Donner een breed pleidooi voor een brede discussie over de governance van pensioenfondsen. Het is noodzakelijk samenhang aan te brengen in de (lopende) discussie over medezeggenschap en het geheel van het besturen (governance) van pensioenfondsen. In de governancemodellen zal een goed evenwicht moeten worden gevonden tussen bestuur, (mede)zeggenschap, intern toezicht, verantwoording en de rol van de onderneming. In de brief worden o.a. voorstellen gedaan voor de wijze waarop het intern toezicht kan worden geïntensiveerd en een mogelijke samenvoeging van het Verantwoordingsorgaan en een Deelnemersraad. De pensioenkoepels zijn voorstander van een vereenvoudiging van het huidige governancemodel waarbij meerdere keuzemogelijkheden aanwezig moeten blijven. De plannen van de minister zullen met het pensioenveld besproken worden. In eerste instantie zal een internetconsultatie worden gehouden.

Zie ook : www.opf.nl


De pensioenkoepels hebben in een brief aan DNB gereageerd op het consultatiedocument “beleidsregel integriteitsbeleid ten aanzien van vastgoedactiviteiten”. Zij stellen zich positief op maar willen wel nader overleg over de uitwerking van dit document.

Zie ook : www.dnb.nl en www.opf.nl


September 2010
AFM en DNB hebben hun beleid met betrekking tot de toetsing van deskundigheid van beleidsbepalers o.a. bij pensioenfondsen nog eens geëvalueerd. Zij hebben een nieuwe beleidsregel deskundigheid opgesteld die ter consultatie is aangeboden.

Zie ook www.afm.nl , www.dnb.nl


Minister Donner heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de Algemene pensioeninstelling (API). Donner heeft daarbij aangegeven dat de uitwerking van de verschillende governance modellen voor pensioenfondsen bepalend zullen zijn voor de uitwerking van de API. Dit in verband met de praktische onmogelijkheid om bij de bestaande structuren te voldoen aan de eerder geformuleerde uitgangspunten voor de API.

Zie ook : www.szw.nl


OPF en het VB hebben samen met het Verbond voor Verzekeraars nieuwe UPO modellen gepubliceerd op de gezamenlijke UPO-website. Ook is er een nieuw document met veelgestelde vragen beschikbaar.

Zie ook : www.uniformpensioenoverzicht.nl


Minister Donner heeft aan de IASB een reactie gegeven op de Exposure Draft Defined benefits. In zijn brief wijst de minister erop dat in het IASB-voorstel te weinig rekening wordt gehouden met pensioenregelingen waarin de verplichtingen niet volledig door de werkgever worden gedragen. Het voorstel zou de risicobereidheid van werkgevers (nog) verder ondermijnen. In zijn brief doet de minister voorstellen tot aanpassing.
De pensioenkoepels hebben eveneens een reactie toegezonden waarin zij wijzen op het feit dat te weinig rekening wordt gehouden met de voorwaardelijkheid van het toeslagbeleid in Nederland. Tevens vragen de koepelorganisaties bij bedrijfstakpensioenfondsen meer duidelijkheid bij de publicatie van de actuariële risico’s in de financiële verslagen van de deelnemende bedrijven.

Zie ook : www.szw.nl


Medio september heeft Minister Donner een brief over de aanpak van de pensioenproblematiek aan de Tweede Kamer toegezonden. Hij geeft daarin aan snel met de noodzakelijke wetswijzigingen (Pensioenwet en FTK) te zullen komen in verband met het Pensioenakkoord van sociale partners. Bedoelde wetswijzigingen zouden medio 2011 gerealiseerd moeten zijn om het voor pensioenfondsen, die aanpassing van de pensioenrechten overwegen, mogelijk te maken deze nog mee te nemen. Volgens de minister dienen ook de regeling van bestuur en bestuurlijke organisatie (governance) aangepast te worden.
In de brief geeft Donner ook aan dat volgens DNB er geen reden is om af te wijken van de huidige rentetermijnstructuur.

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat herverzekerde pensioenfondsen geen buffer meer behoeven aan te houden in verband met de kredietwaardigheid van de herverzekeraar. Zij dienen hun deelnemers daarover te informeren. Herverzekerde pensioenfondsen dienen wel een minimale buffer ad ongeveer 1% aan te houden. De minister is tot dit besluit gekomen na een onderzoek naar de meerwaarde van herverzekerde pensioenfondsen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar.

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft een voorstel tot wijziging van de Wet BPF 2000 en de WVB naar de Tweede Kamer toegezonden. De wijzingen hebben betrekking op aanpassingen in de stellen regels over het gebruik van de naam of het merk van het pensioenfonds, de verstrekking van gegevens van deelnemers in het pensioenfonds aan derden, alsmede informatieverstrekking aan de deelnemers.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft een besluit genomen voor pensioenfondsen in liquidatie. Deze pensioenfondsen kunnen dispensatie krijgen voor het (periodiek) indienen van de financiële staten.

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft een Voorontwerp voor een wijziging van de Pensioenwet in verband met de aanpassing van het bestuursmodel en bestuurlijke organisatie aangeboden aan de Eerste Kamer .In dit voorontwerp worden voorstellen gedaan met betrekking tot een aantal bestuursmodellen, beperking van het aantal organen binnen het pensioenfonds en intensivering van het intern toezicht.

Zie ook : www.szw.nl


Augustus 2010
Het Besluit FTK is gewijzigd in verband met de vaststelling van de nieuwe (minder optimistische) parameters vanaf 1-1-2012. De nieuwe parameters zijn als zodanig geen aanleiding voor herziening van reeds goedgekeurde herstelplannen zolang de dekkingsgraad hoger blijft uitkomen dan in het goedgekeurde plan is verondersteld. Na afloop van de (5-jarige) periode van een korte termijn herstelplan dient in ieder geval wel een nieuwe consistentietoets te worden uitgevoerd.

 • loon- en prijsindexcijfers : 3% resp. 2%
 • maximaal rendement op vastrentende waarde : 4,5%
 • beursgenoteerde aandelen en indirect onroerend goed : 7% (meetkundig)
 • overige zakelijke waarden : 7,5% (meetkundig)
 • onroerend goed/grondstoffen : 6% (meetkundig)

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft het besluit, tot opschorting van korting van pensioenen tot 1-4-2012, ingetrokken. Sommige pensioenfondsen , die korting in hun herstelplan hadden opgenomen, zullen vanwege hun dekkingsgraad en geen zicht op herstel een korting per 1-1-2011 moeten toepassen als DNB niet akkoord gaat met een (aangepast) herstelplan. Deze pensioenfondsen dienen hun deelnemers zo snel mogelijk te informeren over mogelijke korting.

AFM en DNB hebben bij de pensioenfondsen erop aangedrongen om snel actie te ondernemen. DNB heeft op haar website ook een set met vragen en antwoorden naar aanleiding van de mogelijke korting opgenomen.

Zie ook : www.szw.nl , www.dnb.nl , www.afm.nl


De koepelorganisaties van pensioenfondsen hebben aan de Tweede kamer een brief geschreven met als inzet te voorkomen dat pensioenfondsen door de effecten van de historisch lage rente massaal gedwongen gaan worden pensioenaanspraken en pensioenrechten te korten. Zij willen daarover overleg met de minister en sociale partners. De koepelorganisaties trekken overigens niet in twijfel dat er pensioenfondsen zijn waarbij sprake is van structureel onvoldoende herstelvermogen die genoodzaakt zullen zijn tot korting en waarbij verder uitstel onverantwoord kan zijn. Waar sprake is van relatief geringe kortingen doen de koepelorganisaties een uiterste oproep om andere maatregelen dan een korting te overwegen

Zie ook ; www.opf.nl, www.vb.nl , www.uvb.nl


Minister Donner heeft een onderzoek laten instellen naar de medezeggenschap bij verzekerde regelingen. Reden voor dit onderzoek waren de signalen vanuit ouderenorganisaties dat het bij verzekerde regelingen bestaande hoorrecht van pensioengerechtigden bij de verzekeraar over de uitvoering van de pensioenregeling en het toeslagbeleid in de praktijk niet goed werkt.
Redenen hiervoor blijken te zijn de strenge criteria en het niet goed van de grond komen van verenigingen van pensioengerechtigden. De resultaten van het gehouden onderzoek zullen met verschillende organisaties worden besproken.

Zie ook : www.szw.nl


Eind augustus heeft het AG de nieuwe prognosetafels 2010-2060 gepubliceerd. De impact van deze nieuwe tafels worden in zijn totaliteit geschat op 5 a 7% in vergelijking met de vorige prognosetafel 2005-2010. Per pensioenfonds kan dit verschillen afhankelijk van de kenmerken van het fonds. DNB heeft op haar website antwoord gegeven op twee relevante vragen n.a.v. de nieuwe tafels. Het gaat daarbij om het vaststellen van de pensioenverplichtingen en het nemen van beleidsbesluiten en de consequenties voor pensioenfondsen die mogelijk moeten gaan korten.

Zie ook : www.ag.nl , www.dnb.nl


Juli 2010
Begin juli is het wetsvoorstel Introductie Premiepensioeninstelling (PPI) door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel vloeit voort uit de Europese richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, die grensoverschrijdende activiteiten voor uitvoerders van pensioenvoorzieningen mogelijk maakt. Dit voorstel faciliteert met name multinationals die behoefte hebben aan pan-Europese pensioeninstellingen voor hun werknemers in de verschillende lidstaten.. de invoering in Nederland is vooral gericht op de mogelijkheden om in andere lidstaten van de EU activiteiten te ontwikkelen. De PPI kenmerkt zich door pensioenregelingen uit te voeren maar mag geen risico’s aangaan en geen rendementsgaranties afgeven. Het is daarom alleen geschikt voor DC-regelingen.

Zie ook : www.szw.nl


Herverzekerde pensioenfondsen die op het herverzekerde deel een tekort hebben dat is ontstaan door het kredietrisico op de herverzekeraar of volledig herverzekerde fondsen met een tekort op het minimaal vereiste eigen vermogen krijgen uitstel van het indienen van een herstelplan tot 31-12-2010.
Het besluit FTK is in verband met het uitstel aangepast.

Zie ook : www.szw.nl


In de 14e Nieuwsbrief van het AFM staan een paar belangrijke onderwerpen.

 • Indien pensioenfondsen op basis van hun herstelplannen kortingen gaan uitvoeren op de pensioenaanspraken en pensioenrechten, dan dienen zij dit aan de belanghebbenden op een tijdige, volledige en op begrijpelijke wijze mededelen.
 • AFM is doende een document te ontwikkelen voor pensioenuitvoerders die hen wegwijs maakt in de vereisten die voortvloeien uit de pensioen- en regelgeving. Naast checklist, tips, aanbevelingen en goede voorbeelden bevat het document inzicht in de randvoorwaarden voor een effectieve communicatie met de deelnemers. AFM vraagt nu input van de pensioenuitvoerders.
 • Het AFM wijst pensioenuitvoerders erop dat zij in het jaarverslag verplicht zijn om bepaalde zaken op te nemen. Het gaat daarbij o.a. of er een dwangsom en/of boete is opgelegd, het aantal aanwijzingen, aanstelling van een bewindvoerder, toepasselijkheid van een korte- of langetermijn herstelplan of aanstelling van een curator.
 • Het AFM zal zich in haar toezicht steeds meer risico-georiënteerd gaan opstellen

Zie ook : www.afm.nl


Juni 2010
De AFM heeft een rapport gepubliceerd over de kosten en risico’s bij premieovereenkomsten. Deze risico’s kunnen fors zijn en kunnen een grote impact hebben op de hoogte van het t.z.t. aan te kopen ouderdomspensioen. Goed advies en goede informatie zijn cruciaal bij de aanschaf van dit soort producten.De AFM dringt aan op snelle realisering van de eerder aangekondigde verbeterpunten door aanbieders en sociale partners. Voornoemde regelingen worden meestal via verzekeraars aangeboden. Het Verbond van verzekeraars heeft inmiddels een toetsnorm vastgesteld voor kosteninhoudingen bij beschikbare premieregelingen. Het AFM heeft al eerder onderzoek gedaan naar de kwaliteit van advisering over pensioen. De deskundigheid van adviseurs dient vergroot te worden.

Zie ook : www.afm.nl


Sociale partners in de STAR hebben begin juni een Pensioenakkoord gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over aanpassingen in de aanvullende pensioenregelingen en worden voorstellen gedaan voor de toekomstbestendigheid van de AOW.

Het Pensioenakkoord behandelt belangrijke knelpunten als de premieontwikkeling, de invloed van de stijgende levensverwachting, verbetering van de stabiliteit van aanvullende pensioenregelingen en Pension Fund Governance. Sociale partners dienen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau invulling te geven aan de oplossing van voornoemde knelpunten.

Zie ook : www.szw.nl


Het OPF heeft een handreiking voor de totstandkoming van Multi-opf’n ontwikkeld . In mei 2010 werd het voorstel multi-opf door de Eerste kamer aangenomen. De handreiking is gericht op die ondernemingen, bij wie het zelfstandig voortbestaan van het eigen pensioenfonds op korte of langere termijn niet meer realiseerbaar wordt geacht. Bij een Multi-opf kan o.a. de governancelast worden verlaagd en zijn minder mensen nodig voor invulling van de diverse fondsorganen. Tevens zijn schaalvoordelen te behalen bij de uitvoering van de pensioenregeling.
Het pensioenfonds SCA Hygiene Products en pensioenfonds ’t Anker hebben beiden al het initiatief genomen om per 1-1-2011 te fuseren tot een Multi-opf.

Zie ook : www.opf.nl


Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de pensioenfondsen die niet in een herstelfase zitten tot 1-1-2012 uitstel hebben van herberekingen op basis van de nieuwe parameters FTK. Fondsen waarvan in 2011 wordt geconstateerd dat zij een nieuw herstelplan moeten indienen dienen wel de nieuwe parameters te gebruiken.
In januari 2011 willen sociale partners samen met het nieuwe kabinet afspraken gemaakt hebben over een noodzakelijke aanpassing van het FTK en Pensioenwet.

Zie ook : www.szw.nl


In haar kwartaalbericht juni 2010 maakt DNB melding van het feit dat de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen eind mei ca. 98% bedraagt.
In het artikel “Tien punten voor het FTK” gaat DNB in op de toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel. DNB ziet 4 knelpunten: het spanningsveld tussen een nominale en reële benadering van pensioenen, het gebrek aan evenwicht tussen rendement en risico, het omgaan met volatiliteit en het waarmaken van de beoogde zekerheid. Het artikel bevat een aantal aanpassingen om deze knelpunten aan te pakken.

Zie ook : www.dnb.nl


De koepelorganisaties van pensioenfondsen hebben het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering bij pensioenfondsen aangepast. De normen zijn nu verder geconcretiseerd. Voor deelnemersraden en leden van een Verantwoordingsorgaan zijn nu ook bepaalde normen opgesteld evenals voor het Intern Toezicht. Verder is het belang van compliance, integriteit en risicomanagement nog meer benadrukt.

Zie ook : www.opf.nl


De STAR heeft aan Minister Donner een advies uitgebracht over het partnerpensioen bij baanwisseling. Standaard zou bij beëindiging van het dienstverband sprake moeten zijn van een omruil van (een deel van ) het ouderdomspensioen in partnerpensioen. De omruil zou na 2 jaar moeten worden teruggedraaid tenzij men voortzetting hiervan wilt.
Minister Donner heeft positief op het advies gereageerd. Aanvullende wetgeving acht hij niet nodig.

Zie ook : www.stichtingvandearbeid.nl


De pensioenkoepels hebben in een handreiking een aantal aanbevelingen beleggingsbeleid gepubliceerd. Deze handreiking kan gebruikt worden ter toetsing voor e gang van zaken bij het eigen pensioenfonds. Er wordt aandacht besteed aan de bestuurlijke cyclus bij de vaststelling van het strategisch beleggingsbeleid, de uitvoering van dit beleid, rapportages en verantwoording. Tevens komt het risicomanagement aan de orde.

Zie ook : www.opf.nl


Ondanks het verzoek van de STAR aan de Tweede Kamer om het wetsontwerp Koser Kaya/Blok aan te houden en te bezien in het kader van de brede agenda van het Pensioenakkoord is dit wetsvoorstel toch eind juni door de Tweede kamer aangenomen.

Zie ook : www.stichtingvandearbeid.nl


Mei 2010
Minister Donner heeft in een brief aan de AFM aangegeven dat door herverzekerde pensioenfondsen tot 31-12-2010 geen toeslagentabel hoeft te worden verstrekt. Eerder had Donner al aangegeven dat herverzekerde pensioenfondsen tot 31-12-2010 geen herstelplan hoeven in te dienen bij DNB.
Indien van toepassing is wel de labelvervangende brief verplicht om deze op te nemen!

Zie ook : www.szw.nl


Het wetsvoorstel multi-opf is door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat bestaande ondernemingspensioenfondsen kunnen samengaan in een multi-opf die voor meerdere ondernemingen (of groepen) financieel gescheiden pensioenregelingen kan uitvoeren. Met een multi-opf kunnen schaalvoordelen worden behaald op het terrein van vermogensbeheer, gezamenlijke inkoop en administratie. Daarnaast kan de personele belasting van het bestuur worden verlaagd en kan de bestuursondersteuning worden versterkt.

Zie ook : www.szw.nl


April 2010
Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede kamer informatie gegeven op welke manier het kabinet heeft geconcludeerd naar aanleiding van de commissies Frijns en Goudswaard. Volgens Donner zijn er dringend aanpassingen nodig om het Nederlandse pensioenstelsel voor langere tijd gezond te houden.

Zie ook: www.szw.nl


Minister Donner heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit FTK aan de Tweede Kamer toegezonden (toepassing 2011).

 • minimale verwachtingswaarden voor de groeivoeten van prijs- en loonindexcijfers ad 2% resp. 3%;
 • maximale rendement vastrentend : 4,5%
 • maximaal (meetkundig) gemiddelde rendement op beursgenoteerde aandelen en indirect onroerend goed : 6,8%
 • maximaal (meetkundig) gemiddelde op overige zakelijke waarden : 7,3%
 • maximaal (meetkundig) rendement onroerend goed en grondstoffen : 5,8%

Zie ook : www.szw.nl


Minister Donner heeft een brief aan de Tweede Kamer toegezonden n.a.v. de behandeling van het wetsvoorstel Kaya en Blok. Aanleiding voor de brief is het ingediende amendement Omzigt. Dit amendement neemt volgens Donner zijn bezwaren tegen het wetsvoorstel in belangrijke mate weg. Enkele punten uit het amendement:

– Bij een BPF wordt een raad van toezicht verplicht;
– Verantwoordingstaken van het verantwoordingsorgaan bij een BPF worden overgedragen aan de Deelnemersraad;
– Een BPF dient tenminste één gepensioneerde in het bestuur op te nemen; De adviesfunctie van de deelnemersraad komt grotendeels te vervallen;

Zie ook www.szw.nl


Maart 2010
Minister Donner heeft een aantal vragen van Tweede Kamerleden beantwoord met betrekking tot de situatie van herverzekerde pensioenfondsen bij een deconfiture van de verzekeraar.

 • Een herverzekerd pensioenfonds blijft conform de Pensioenwet primair verantwoordelijk voor nakoming van zijn pensioenverplichtingen;
 • Er zijn ongeveer 200 geheel of gedeeltelijke herverzekerde pensioenfondsen waarvan 80 (nagenoeg) volledig zijn herverzekerd met een garantiecontract; Van deze laatste groep bedraagt het totaal aantal (gewezen) deelnemers ongeveer 125.000;
 • Er is geen verschil in rechtsbescherming tussen directe polishouders en gepensioneerden met een herverzekerd contract. Een vordering van het pensioenfonds op de verzekeraar valt onder de zogenaamde rangregeling;
 • Het fenomeen herverzekerde pensioenfondsen zal opnieuw worden bezien. Daarbij zal worden gekeken of aangepaste voorwaarden herverzekering voor pensioenfondsen meerwaarde kunnen opleveren en op welke wijze bij herverzekering het risico van een deconfiture van de verzekeraar kan worden beheerst, rekeninghoudend met de belangen van de deelnemers.

Zie ook: www.szw.nl


De pensioenkoepels hebben in een reactie op de brief van Minister Donner over PFG en medezeggenschap hun instemming betuigt aan de opvatting van de minister dat beide onderwerpen als samenhangend moeten worden beschouwd. en dat afzonderlijke behandeling ongewenst is. Naar de mening van de pensioenkoepels geeft de brief van de minister ook goede mogelijkheden te komen tot een herziene uitwerking van de PFG-principes. Verschillen tussen een OPF, BPF en BRPF moeten in het governancemodel tot uitdrukking (kunnen) komen.

Zie ook: www.opf.nl


DNB heeft aan alle pensioenfondsen een brief toegezonden met de resultaten van het door DNB gehouden onderzoek naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Enkele conclusies:

 • het in de praktijk gevoerde beleggingsbeleid kent een te korte horizon;
 • de continuïteitsanalyse speelt een te beperkte rol bij het inzichtelijk maken van de beleggingsstrategie. Er zou meer focus moeten liggen op het analyseren van slechte risico’s;
 • Pensioenfondsen die hadden besloten te liquideren hebben desondanks de oorspronkelijke blootstellingen aan markt- en renterisico’s gehandhaafd. Liquidatie is uitgesteld en er diende eerst een herstelplan te worden opgesteld;
 • Zogenaamde gesloten fondsen kenden een te risicovolle beleggingsmix in verhouding tot de capaciteit om deze risico’s te kunnen dragen;
 • Bij herstelplannen worden (te) optimistische rendementsveronderstellingen gehanteerd;
 • veronderstelde mogelijkheden om de premie te verhogen bleken in de realiteit niet altijd mogelijk;
 • uitvoeringsovereenkomsten bleken niet altijd waterdicht te zijn; sponsoren konden niet (altijd) aan hun bijstortingsverplichting voldoen;
 • uitkomsten stress-scenario’s worden niet altijd op voldoende waarde geschat/ (te)veel nadruk wordt gelegd op het “gemiddelde pad “
 • beleggingsmandaten bevatten te veel vrijheid;
 • bij vastrentende mandaten worden debiteurenrisico’s onderschat;
 • afdekken van het renterisico past niet in het strategische beleggingsbeleid;
 • long en shortposities worden op basis van onjuiste veronderstellingen ingenomen;
 • impact van leverage wordt onderschat;
 • gedwongen liquidatie hebben zich vertaald in onverwachte verliezen;
 • derivaatposities hebben geleid tot liquiditeitsverliezen;
 • de impact van meerdere risicofactoren op een beleggingsproduct zijn onderschat;
 • niet alle componenten worden meegenomen in de berekening van het VEV;
 • scenario;s worden niet toegepast op de werkelijke beleggingsportefeuille;
 • posities worden niet goed ingeschat doordat goede marktprijzen ontbreken en/of adequate waarderingsmodellen;
 • (te) sterke focus op beleggingsrendement;
 • risicomanagementsverantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn niet helder in de organisatie belegd;
 • analyse vooraf risicofactoren ontbreekt; positie risicobeheerfunctie onduidelijk;
 • onafhankelijke beoordeling risico’s ontbreekt;
 • contracten custodians zijn niet helder/ geen heldere functiescheiding;
 • vermogensbeheer, risicobeheer, advies over strategie en advies over implementatie lopen door elkaar heen;
 • risicorapportages zijn niet inzichtelijk

Zie ook: www.dnb.nl


Door het NIVRA is een memo gepubliceerd inzake de invloed/toepassing van de nieuwe ontwikkelingen in de levensverwachting bij (de controle op ) de jaarrekening van pensioenfondsen.

Zie ook: www.nivra.nl


Minister Donner heeft n.a.v. het verschijnen van de rapporten van de Cies Frijns en Goudswaard een brief geschreven waarin hij aangeeft dat het governancemodel van pensioenfondsen een integrale toepassing behoeft op het punt van deskundigheid, toezicht en verantwoording; bij het verbeteren van het governancemodel staan een 3-tal uitgangspunten centraal, versterking van deskundigheid, adequate vertegenwoordiging van alle risicodragers en stroomlijning.

Zie ook: www.szw.nl


Februari 2010
AFM heeft in haar begroting 2010 haar prioriteiten in het gedragstoezicht uiteengezet. AFM blijft zich inzetten voor verbetering van de kwaliteit van de communicatie en de zorgplicht naar de deelnemers.

Zie ook : www.afm.nl


Het wetsvoorstel met betrekking tot het Pensioenregister is voor advies naar de Raad van State gestuurd.
Het doel van het Pensioenregister is om het voor iedere burger mogelijk te maken om via één digitale ingang (website) een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken én van de aanspraken in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Zie ook : www.szw.nl


De VBA heeft het rapport “Het toezicht op pensioenbeleggingen: aanbevelingen van de VBA voor het FTK”gepubliceerd.
Dit rapport bevat aanbevelingen voor een optimaal toezicht op pensioenbeleggingen en bedoelt daarmee een bijdrage te leveren aan een verantwoord beleggingsbeleid van pensioenfondsen. De VBA doet in haar rapport ook aanbevelingen voor de in het FTK te hanteren aannames voor rendement en risico. Deze wijken nogal af van de huidige FTK-parameters. Pensioenfondsen zouden meer ruimte moeten krijgen om rekening te houden met het fondsspecifieke beleggingsbeleid en met de heterogeniteit tussen en binnen beleggingscategorieën. Voor alternatieve beleggingen zou een (partieel) intern model kunnen worden gebruikt.
Centrale gedachte bij het risicobeleid is dat een pensioenfonds op een totaal risiconiveau “in control”moet zijn, dus zowel met betrekking tot de kwantitatieve als kwalitatieve risico’s.

Zie ook : www.nvba.nl


DNB heeft in haar brochure “thema’s DNB toezicht 2010” aangegeven aan welke onderwerpen zij in 2010 specifieke aandacht zal geven. Voor de pensioenfondsen zijn dat ondermeer : uitbesteding en juistheid van rapportages, het aanpassingstraject FTK, evaluatie herstelplannen, financiële opzet, vervolg beleggingsonderzoek en PFG.

Zie ook : www.dnb.nl


Januari 2010
Het Actuareel genootschap (AG) heeft een notitie Evaluatie FTK Pensioenfondsen gepubliceerd. Het AG signaleert een aantal aandachts- en verbeterpunten met name bij de discrepantie tussen de korte- en langetermijnhorizon respectievelijk tussen een nominale en reele nebadrirng van de pensiontoezeggingen. In het lezenswaardige rapport zijn een aantal aanbevelingen opgenomen.

Zie ook: www.AG-AI.nl


Medio januari heeft de door Minister Donner ingestelde Commissie beleggingsbeleid en risicobeheer ( Cie Frijns_) haar rapport “onzekere zekerheid” gepresenteerd. Op basis van haar onderzoek doet de commissie aanbevelingen voor (verbetering van) het risicomanagement, het beleggingsbeleid, de uitvoering van het risicobeheer en het beleggingsbeleid en de governance en organisatie bij pensioenfondsen. In goed overleg met DNB zijn de pensioenkoepels gestart met het ontwikkelen van guidance voor de pensioensector op het terrein van (de governance) van het beleggingsbeleid, onder meer door het uitwerken van “good practises”.

Zie ook: www.szw.nl


Eind januari heeft de door Minister Donner ingestelde Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen ( Cie Goudswaard) haar rapport “een sterke tweede pijler”gepresenteerd.
De commissie concludeert dat het huidige pensioenstelsel met de bestaande ambities en veronderstelde zekerheid onvoldoende toekomstbestendig is vanwege de vergrijzing, de stijgende levensverwachting en de toenemende kwetsbaarheid voor financiële risico’s. Daarnaast verdient het alle inspanning om de elementen van het huidige stelsel, collectiviteit, solidariteit en not-for-profit te behouden. De oplossingen zouden moeten gevonden worden in een beperking van de pensioenambitie of in het anders omgaan met risico’s. Er zit nauwelijks meer rek in de pensioenpremies zelf.

Zie ook: www.szw.nl


DNB heeft op haar website een Q & A geplaatst over de door pensioenfondsen toe te passen actuariële grondslagen bij zowel het vaststellen van hun verplichtingen ultimo 2009 (jaarcijfers en evaluatie herstelplan) als voor het nemen van beleidsbeslissingen.
Dit naar aanleiding van de geconstateerde (snellere) stijging van de levensverwachting. Het AG zal deze ontwikkeling meenemen in een naar verwachting in de eerste helft van 2010 te publiceren nieuwe prognosetafel. Eind januari heeft het AG al wel een nieuwe sterftetafel AG 2003-2008 gepubliceerd. Volgens het AG blijkt dat de eerder afgegeven prognoses zijn onderschat.

Zie ook : www.dnb.nl


De Tweede Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel Multi-opf aangenomen. Een aantal amendementen werd eveneens aangenomen o.a. met betrekking tot het verplichte adviesrecht van een deelnemersraad bij samenvoeging en de inbreng van het gehele vermogen bij samenvoeging.

Zie ook www.tweedekamer.nl