Nieuwsfeiten 2011

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2011
De Pensioenfederatie heeft in een position paper haar (afwijzend) commentaar gegeven op de door de Europese Commissie voorgestelde belasting op financiële transacties. Voor de Nederlandse pensioensector zou invoering van deze belasting betekenen dat de kosten hiervan zullen worden doorberekend aan de pensioentrekkenden. De invoering van de belasting kan ook gevolgen hebben voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Pensioenfondsen kunnen gebruik gaan maken van DigiD om deelnemers toegang te verlenen tot het besloten domein van hun eigen website. De Pensioenfederatie heeft daartoe een handleiding opgesteld in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken. DigiD kan ook gebruikt worden om via het Pensioenregister direct toegang te krijgen tot het besloten deel van het pensioenfonds.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft op verzoek van de Minister Kamp uitgezocht of het mogelijk is een overzicht samen te stellen van het aantal pensioenfondsen dat in de periode 1985 tot 2005 middelen heeft teruggestort aan de sponsor van de pensioenregeling. Dit naar aanleiding van vragen van de Tweede Kamer. DNB heeft geconcludeerd dat er geen zinnige uitspraak over het gevraagde overzicht gedaan kan worden vanwege de beperkte beschikbaarheid van gegevens de problematische interpretatie daarvan. Pensioenfondsen waren in die periode niet verplicht om terug- of bijstortingen apart in de jaarverslagen te vermelden. Ook werden destijds middelen van het pensioenfonds aangewend ter financiering van andere arbeidsvoorwaardelijke regelingen, bijvoorbeeld de VUT.

Zie ook : www.szw.nl


In december is de DNB Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen van kracht geworden. Pensioenfondsen moeten uiterlijk 1 mei 2012 een crisisplan gemaakt hebben in de ABTN. Pensioenfondsen zullen hierover een brief van DNB ontvangen met een toelichting op de Beleidsregel.

Zie ook : www.dnb.nl


De Pensioenfederatie heeft een nadere toelichting gegeven op de verantwoordelijkheidsverdeling sociale partners-pensioenfondsbestuur waar het gaat om het vaststellen van de kostendekkende premie en/of de consequenties als deze in de tijd hoger wordt. In de toelichting wordt een heldere uiteenzetting gegeven op welke wijze die verantwoordelijkheidsverdeling in formele zin (Uitvoeringsovereenkomst) moet worden vastgelegd.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft op haar website een tweetal voor pensioenfondsen relevante vragen beantwoord. Het gaat hierbij over de aansprakelijkheid van pensioenuitvoerders indien de werkgever de pensioenuitvoerder onvoldoende informeert over aanspraak- en pensioengerechtigden en collectieve waardeoverdracht van liquiderende pensioenfondsen.

DNB heeft aangegeven dat in een pensioenreglement of uitvoeringsovereenkomst door het pensioenfonds geen aansprakelijkheid mag worden uitgesloten bij onvoldoende informatie door de werkgever. Wat de laatste vraag betreft dient een collectieve waardeoverdracht als gevolg van een liquidatie van een pensioenfonds betrekking te hebben op alle pensioenverplichtingen die op het pensioenfonds rusten. Dat kan dus ook toezeggingen betreffen van de werkgever die nog niet in de administratie van het pensioenfonds zijn opgenomen. Het is dus zaak bij een collectieve waardeoverdracht als gevolg van een liquidatie extra aandacht te geven aan deze mogelijke “zwevende”toezeggingen.

Zie ook : www.dnb.nl


Het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen heeft vertraging opgelopen bij de behandeling in de Raad van State. Minister Kamp verwacht nu dat de indiening van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer kort na het kerstreces zal plaatsvinden.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft begin december haar 15e Nieuwsbrief pensioenen gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt ondermeer aandacht geschonken aan :

 • Een rapport over de beleggingsresultaten van pensioenfondsen over de periode 2000 tot en met 2010. Uit dit rapport blijkt ondermeer dat de pensioenfondsen over de genoemde periode beter hebben gepresteerd (4,8%)dan hun benchmarks (4,6%).
 • Variabele beloningen bij pensioenfondsen zeer beperkt voorkomen. Als variabele beloning voorkomt, dan heeft dit meestal betrekking op medewerkers van een pensioenbureau. DNB verwacht wel, dat besturen van pensioenfondsen bij opdrachtnemers van uitbesteed werk wel kritisch naar de risico’s van het beloningsbeleid van deze partijen kijken. Het beloningsbeleid dient goed verankerd te zijn in het risicomanagement van pensioenfondsen. Variabele beloningen dienen de belangen van deelnemers te weerspiegelen.
 • DNB vraagt speciale aandacht voor bescherming tegen cybercrime. Een adequate informatiebeveiliging is daarom essentieel. DNB heeft een model opgesteld om het niveau van informatiebeveiliging te kunnen bepalen.
 • Bij liquiderende pensioenfondsen vindt DNB het noodzakelijk dat continuïteit in het bestuur is gewaarborgd. Specifieke deskundigheid op het gebied van overdracht van pensioenaanspraken naar een andere pensioenuitvoerder, van de financiële afwikkeling en de verantwoording daarover, is noodzakelijk.
 • DNB heeft verdere informatie gegeven over de evaluatie van herstelplannen 2011. De betrokken pensioenfondsen zijn daarover in een brief door DNB geïnformeerd.

Zie ook : www.dnb.nl


November 2011
Het Actuarieel Genootschap heeft gemeld dat de laatste waarnemingen van het CBS over de levensverwachting in lijn liggen met de door het AG gepubliceerde prognosetafel 2010-2060, zoals deze in augustus 2010 is gepubliceerd.
Het AG is van mening dat de recente waarnemingen van het CBS geen verzwaring betekenen van de pensioenverplichtingen van pensioenfondsen, die voornoemde AG-tafel hanteren.

Zie ook : www.ag.nl


Minister Kamp heeft een aantal vragen van een Tweede Kamerlid beantwoord over de dekkingsgraden. Eind oktober zaten ca. 100 pensioenfondsen onder hun herstelpad. Als er voor eind december geen herstel plaatsvindt, zullen zij aanvullende maatregelen moeten aankondigen. Verlaging van pensioenaanspraken is daarbij niet uitgesloten. In het derde kwartaal is sprake geweest van een rentedaling ad 1%-punt, hetgeen een daling van ca. 15% in de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds tot gevolg heeft gehad.

Zie ook : www.szw.nl


AFM heeft op haar website vermeld, dat pensioenfondsen en verzekeraars voor het merendeel voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen. Een en ander blijkt uit het Self Assessment pensioenuitvoerders 2011 van de AFM. Ten opzichte van de vorige meting is de informatieverstrekking verbeterd. Een op de website van de AFM gepubliceerd scoremodel geeft pensioenfondsbesturen inzicht in de totstandkoming van de score(s).

Zie ook : www.afm.nl


Minister Kamp heeft een aantal vragen beantwoord van een Tweede Kamerlid over “rijk rekenen”. Het gaat hierbij om de disconteringsvoet (het verwachte rendement) die pensioenfondsen straks mogen gebruiken na invoering van het Pensioenakkoord. Door een te hoge disconteringsvoet zou geen sprake zijn van een evenwichtige lastenverdeling naar generaties. De Minister heeft aangegeven dat hij de uitkomsten van het onderzoek daarnaar door het CPB zal betrekken in de uiteindelijke vaststelling, evenals de mening en suggesties van enkele hoogleraren.

Zie ook : www.szw.nl


De Pensioenfederatie heeft aanbevelingen gepresenteerd tijdens haar laatste congres over uitvoeringskosten van pensioenfondsen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten van pensioenbeheer, vermogensbeheer en transactiekosten. De aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. Zij vragen wel een forse inspanning van de pensioenfondsen. De Pensioenfederatie vraagt de pensioenfondsen de aanbevelingen inhoudelijk en qua fasering op te volgen. De Pensioenfederatie zal de voortgang monitoren en waar mogelijk ondersteunen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een reactie opgesteld naar aanleidng van de consultatie door DNB van het “Financieel crisisplan pensioenfondsen”. De Pensioenfederatie wijst er ondermeer op dat het bestaan van een plan niet betekent dat dit onverkort moet worden uitgevoerd als de situatie daarom vraagt. Het bestuur zal de concrete maatregelen altijd moeten (blijven) afstemmen op de aard van de crisis en de omstandigheden van dat moment. Het doel van de beleidsregel is primair dat besturen van pensioenfondsen eens goed nadenken over wat ze zouden kunnen doen in tijden van een crisis daarbij doorexercerend op een denkbeeldige situatie, alle omgevingsfactoren meenemend. In een echte crisissituatie gaat het om het nemen van realistische maatregelen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft zijn 14e Nieuwsbrief pensioenen gepubliceerd. In deze uitgave komen onder andere de volgende punten naar voren:

 • Hoe om te gaan met een “adempauze”met betrekking tot de kostendekkende premie.
 • Een Q&A over integraal risicomanagement (IRM)
 • Een Q&A over het gebruik van parameters bij de evaluatie van herstelplannen.
 • Het belang van een heldere communicatie over de soliditeit van het pensioenfonds. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers goed informeren over het risicoprofiel van het fonds.

Zie ook : www.dnb.nl


Oktober 2011
DNB heeft nadere informatie gepubliceerd over hoe de oude en nieuwe parameters moeten worden gehanteerd bij de evaluatie van de herstelplannen.

Fondsen die bij de evaluatie eind 2011 op basis van de nieuwe parameters naar verwachting niet tijdig uit herstel komen, kunnen op basis van deze berekeningen maatregelen nemen. Het is echter voor deze fondsen ook in het kader van een overgangsmaatregel toegestaan een extra berekening te laten maken op basis van de oude maximale parameters. Nieuwe parameters zijn op zichzelf geen noodzaak tot aanpassing van het herstelplan. Die noodzaak ontstaat pas indien de lopende herstelplannen inclusief de reeds genomen herstelmaatregelen, na 1-1-2012 niet meer haalbaar blijken.
De nieuwe parameters gelden vanaf 1-1-2012. Alle berekeningen die de fondsen na 1-1-2012 voor toezichtdoeleinden maken, moeten zijn gebaseerd op de nieuwe parameters.

Zie ook www.dnb.nl


Het wetsvoorstel versterking bestuur is naar de Raad van State toegestuurd. Dit voorstel zal in december openbaar worden gemaakt bij de voorgenomen indiening bij de Tweede Kamer. In het wetsvoorstel is rekening gehouden met de reacties die op de eerdere internetconsultatie van het Voorontwerp van wet zijn ontvangen. Het voorstel is op een drietal punten aangepast:

 • Versterking van het intern toezicht door onafhankelijke personen
 • Schriftelijke raadpleging onder pensioengerechtigden over eventuele bestuursdeelname is geschrapt.
 • Stroomlijning van taken en organen is verder doorgevoerd; dubbele medezeggenschap wordt voorkomen.

Het wetsvoorstel bevat nog maar twee bestuursmodellen t.w. het bestaande paritaire model waaraan externe deskundigen kunnen worden toegevoegd en een model dat alleen bestaat uit externen, waarbij het toezicht wordt uitgevoerd door een belanghebbendenorgaan.

Zie ook : www.szw.nl


Ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen gaan steeds meer duurzamer beleggen. Dit is gebleken naar aanleiding van een onderzoek door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling ( vdbo). Het betreft hier vooral onroerendgoedfondsen en obligaties. Er komt ook steeds meer transparantie in de communicatie naar de deelnemers. Dit ontbreekt nog bij informatie over de implementatie daarvan.

Zie ook : www.vdbo.nl


DNB heeft in overleg met SZW besloten om aan pensioenfondsen een respijttermijn van één jaar te bieden om te voldoen aan de eis dat de premie in geval van een dekkingstekort een bijdrage levert aan het herstel. Premieverhogingen op basis van een bestaand herstelplan of op grond van eisen aan een kostendekkende premie dienen wel doorgevoerd te worden. Aan DNB dient een verzoek om gebruik te kunnen maken van de respijttermijn te worden ingediend. Fondsen die vorig jaar al een premie voor 2011 hebben vastgesteld die geen bijdrage levert aan herstel en/of pensioenfondsen die in 2012 een korting moeten doorvoeren zijn uitgesloten.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft haar 13e Nieuwsbrief uitgegeven. In deze nieuwsbrief wordt o.a. informatie gegeven over de resultaten van een aantal themaonderzoeken die door DNB zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om onderzoeken naar het bestaan van crisisplannen bij pensioenfondsen, waar inmiddels ook een Beleidsregel voor is ontwikkeld , Integraal risicomanagement en Governance.
Verder wordt vermeld dat alle fondsen met een herstelplan de voortgang daarvan begin 2012 moeten evalueren. Per einde 2011 moet bekeken worden of de ontwikkeling van de dekkingsgraad nog conform het beoogde herstelpad verloopt en zo niet welke consequenties dat heeft. Bij een besluit om een korting door te voeren kan dit uiterlijk per 1 april 2013 worden geëffectueerd.

Zie ook : www.dnb.nl


Minister Kamp heeft het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2012 naar de Tweede Kamer gezonden. In deze Verzamelwet wordt o.a. geregeld dat er een verbod komt op kapitaalcontracten bij herverzekerde pensioenfondsen. Er is een overgangsbepaling afgesproken voor bestaande kapitaalscontracten waarbij het verbod gaat gelden bij verlenging van het contract doch uiterlijk per 1-1-2017.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft in een Q&A-lijst nadere informatie gegeven hoe pensioenfondsen moeten omgaan met een nieuw tekort. Pensioenfondsen die langer dan 3 kwartalen uit een tekortsituatie zijn geweest mogen bij een nieuw tekort in principe terugvallen op het oude herstelplan.

Zie ook : www.dnb.nl


September 2011
DNB heeft ter (internet-) consultatie de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen gepubliceerd. De beleidsregel zal begin november worden gepubliceerd. Pensioenfondsen krijgen tot 1 mei 2012 de gelegenheid om een crisisplan vast te stellen. Het crisisplan moet worden opgenomen in de ABTN ter aanvulling op het interne beheersingssysteem.

In de beleidsregel wordt aangegeven aan welke eisen een crisisplan moet voldoen. Het crisisplan geldt niet voor pensioenfondsen in liquidatie en volledig verzekerde pensioenfondsen.

Zie ook : www.dnb.nl


De STAR heeft Minister Kamp ten behoeve van het voortgezette Kamerdebat voorzien van een nadere verklaring over de afspraken over premiestabilisatie in het Pensioenakkoord.
In het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg kunnen nog steeds afspraken gemaakt worden over de omstandigheden waarbinnen een (maximale) premieaanpassing (zowel positief als negatief) ten opzichte van de stabiele (kostendekkende) premie kan gelden.

Zie ook : www.stichtingvandearbeid.nl


Medio september is het Pensioenakkoord besproken in de Tweede kamer. Minister Kamp heeft kort voor de beraadslagingen nog een aantal beleidsnota’s naar de Tweede kamer gestuurd met o.a. een nadere toelichting op de aanvullende afspraken die hij met de sociale partners heeft gemaakt om tot een definitief akkoord te kunnen komen. DNB heeft inmiddels ook een reactie gegeven op welke wijze zij haar toezicht wil inrichten bij het Pensioenakkoord.

Zie ook : www.szw.nl / www.dnb.nl


Augustus 2011
Er zijn vele reacties gekomen op de internetconsultatie van het Voorontwerp van wet versterking bestuur pensioenfondsen. O.a. heeft de Pensioenfederatie aangegeven dat de doelstelling van het kabinet om de taken en organen te stroomlijnen en de bestuurbaarheid te vergroten en de bureaucratie te verminderen niet wordt bereikt. Stroomlijning kan ondermeer bereikt worden door pensioengerechtigden deel uit te laten maken van besturen van pensioenfondsen en te voorkomen dat advies- en goedkeuringstaken bij meerder organen wordt neergelegd.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft op haar website aangegeven wat pensioenfondsen te doen staat als zij (opnieuw) in een situatie van reserve –en/of dekkingstekort terecht zijn gekomen.

 1. pensioenfondsen die over een door DNB goedgekeurd korte en/of langetermijnplan beschikken en al enige tijd uit dit tekort zijn gekomen moeten hun eerder ingediend herstelplan blijven uitvoeren. Een nieuw herstelplan is alleen nodig als de herstelmaatregelen niet (meer) het gewenste effect hebben.
 2. Pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad zodanig is gedaald dat zij mogelijk niet tijdig herstellen als zij geen aanvullende maatregelen treffen behoeve zich niet bij DNB te melden, behoudens bij een ingrijpende wijziging in de samenstelling, de omvang en de waarde van de beleggingen. Bij de evaluatie eind 2011 wordt beoordeeld of er daadwerkelijk aanvullende maatregelen nodig zijn om op een haalbaar herstelpad te kunnen komen.
 3. Pensioenfondsen die voor het eerst in een reserve en/of dekkingstekort zijn beland moeten DNB hierover (bij een dekkingstekort direct) informeren en over gaan tot de opstelling van een lange en/of kortetermijn herstelplan. Hierbij moet rekening worden gehouden met de nieuwe parameters

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft in haar Statistisch Nieuwsbericht informatie verstrekt over de twee aspecten die in de maatschappelijke discussie over flexibilisering van pensioencontracten spelen: aanpassing van de risicoverdeling tussen deelnemer en pensioenfonds en aanpassing van het ambitieniveau van pensioenfondsen. 27% van de deelnemers bij ondernemingspensioenfondsen draagt beleggingsrisico. Bij bedrijfspensioenfondsen is dat nagenoeg nihil. 90% van het totaal aantal deelnemers valt onder een voorwaardelijk toeslagbeleid.

Zie ook : www.dnb.nl


In haar 11e Nieuwsbrief heeft DNB ondermeer informatie gegeven over het hanteren van extreme scenario’s bij risicomanagement, het interne toezicht bij one-tier boards, de handhaving van het huidige toezichtskader en hetgeen verwacht wordt door DNB van pensioenfondsen die (opnieuw) in een tekortsituatie zijn terecht gekomen.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft in haar Bulletin aangegeven dat het beleggingsbeleid bij pensioenfondsen in balans moet zijn met de risicodraagkracht van het betreffende fonds. De weerbaarheid van een pensioenfonds hangt ondermeer af van de aanwezige vermogensbuffer, de kracht van het premiestuur en de looptijd van de pensioenverplichtingen.
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur het beleggingsbeleid af te stemmen op de specifieke kenmerken van het pensioenfonds.

Zie ook : www.dnb.nl


De AFM heeft haar 19e Nieuwsbrief Pensioenen gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt ondermeer informatie gegeven over de nieuwe UPO-modellen en het OPF werkboek communicatie(beleids)plan.

Zie ook : www.afm.nl


Juli 2011
DNB heeft in haar 10e Nieuwsbrief o.a. informatie opgenomen over de afbouw van kapitaalcontracten bij herverzekerde pensioenfondsen. Bij kapitaalcontracten zijn de risico’s voor de pensioenfondsen te groot en zij kunnen ook makkelijk in een andere structuur vermeden worden.
Tevens wordt aangegeven dat het thematische toezicht ook regulier toezicht is. Pensioenfondsen moeten aan de gang met de resultaten van de thematische onderzoeken.

Zie ook : www.dnb.nl


Minister Kamp heeft een brief aan de Eerste Kamer gestuurd over twee wetsvoorstellen. Het gaat hierbij om het (in behandeling zijnde) initiatiefwetsvoorstel van de leden Koser Kaya en Blok over een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen, en het voorgenomen wetsvoorstel over de aanpassing van het bestuursmodel voor pensioenfondsen. Kamp is van mening dat de wettelijke regels voor governance en medezeggenschap voor pensioenfondsen integraal moeten worden herzien gezien de huidige ontwikkelingen op pensioenterrein. De minister is voornemens om in het najaar van 2011 een integraal wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen. Het voorontwerp wordt eerst voor internetconsultatie gepubliceerd.

Zie ook : www.szw.nl


Juni 2011
Het kabinet heeft op 10 juni met de STAR een akkoord gesloten over o.a. de oudedagsvoorziening. Dit Pensioenakkoord zal nog door de vakcentrales worden voorgelegd aan de achterban. Over een aantal pensioenaspecten dient nog verdere duidelijkheid te komen op welke wijze deze moeten worden uitgewerkt.
Dit Pensioenakkoord bevat ook aanpassingen van de aanvullende pensioenregelingen en het (fiscale) Witteveenkader. Vooraf dient in de nieuwe contracten consistentie te bestaan tussen enerzijds de pensioenambitie in reële termen en anderzijds de financiering van deze ambitie. In de nieuwe pensioencontracten wordt uitgegaan van volledig voorwaardelijke aanspraken. Het FTK zal voor bestaande contracten worden verbeterd (aangescherpt) en voor de nieuwe contracten worden uitgebreid.

Zie ook : www.szw.nl


Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van SZW een analyse gemaakt voor de voorstellen met betrekking tot een verhoging van de AOW en voor koppeling van de AOW- en de pensioenrichtleeftijd in de aanvullende pensioenen aan de levensverwachting.
Naast de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de AOW ( o.a. verhoging en flexibilisering van de AOW-leeftijd, extra verhogingen van 0,6% per jaar) wordt ook het fiscale Witteveenkader voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies aangepast. De pensioenrichtleeftijd gaat in 2013 naar 66 jaar en waarschijnlijk 67 jaar in 2015. De voorgestelde maatregelen hebben geen effect op de reeds opgebouwde rechten. De maximale opbouwpercentages (2,25% bij middelloon en 2% bij eindloon) blijven eveneens ongewijzigd.

Zie ook www.cpb.nl


De NBA ( Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft een handreiking voor externe accountants van pensioenfondsen gepubliceerd hoe om te gaan met de ontwikkelingen in de levensverwachting, zoals opgenomen in de prognosetafels, en met de keuzes die het bestuur van een pensioenfonds daarbij heeft gemaakt. De ontwikkelingen in de levensverwachting leiden tot materiële effecten op de hoogte van de pensioenvoorzieningen.

Zie ook : www.nivra.nl


In zijn 9e Nieuwsbrief geeft DNB onder meer aandacht aan de mate van renteafdekking door pensioenfondsen, de evaluatie herstelplannen en een uitvraag met betrekking tot het beloningsbeleid. Uit een nader onderzoek van DNB bij 29 pensioenfondsen is gebleken dat pensioenfondsen het renterisico gedeeltelijk afdekken. Voor rentes met korte looptijden is de afdekking bijna volledig. Voor rentes met looptijden langer dan 5 jaar is sprake van een beperkte afdekking. Tevens is gebleken dat de afgelopen twee jaar geen significante veranderingen hebben plaatsgevonden in de mate van renteafdekking. DNB vraagt ook aandacht voor beheersing van het liquiditeitsrisico verbonden aan de renteafdekking.

Wat de evaluatie van de herstelplannen betreft is gebleken dat er 5 pensioenfondsen overblijven zijn, die –bij een ongewijzigde financiële situatie eind 2011, op 1 april 2012 gaan korten op hun pensioenen. DNB heeft een uitvraag gedaan naar de pensioenfondsen met vragen over het beloningsbeleid binnen het pensioenfonds en de wijze waarop de pensioenfondsen bij uitbestede werkzaamheden omgaan met het beloningsbeleid van de uitvoerder(s). Is dit beloningsbeleid wel of niet in lijn met de principes voor beheerst beloningsbeleid?

Zie ook : www.dnb.nl


Mei 2011
Het OPF heeft een werkboek communicatie gemaakt voor de opstelling van een communicatiebeleidsplan en een daarop te baseren communicatieplan. Een effectieve invulling hiervan vraagt van bestuurders van pensioenfondsen een visie, beleid en een daarop aansluitende uitvoering. De bereikte resultaten dienen ook te worden gemeten.

Zie ook : www.opf.nl


De Pensioenfederatie heeft de “Aanbevelingen deskundig en competent pensioenfondsbestuur” uitgebracht. Deze aanbeveling is een verdere verdieping van het Plan van aanpak Deskundigheidsbevordering zoals deze in 2007 door de pensioenkoepels is uitgebracht. De aanbevelingen vormen een kader waarbinnen elk pensioenfonds werkt aan een kwaliteitsverbetering.
DNB en AFM hebben aangekondigd de deskundigheid, vaardigheden en gedrag (competenties) van bestuursleden van pensioenfondsen intensiever te gaan toetsen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Door DNB en het Ministerie van SZW is een onderzoek gedaan naar een mogelijk alternatieve risicovrije rente. De resultaten van het onderzoek geven o.a. aan dat er geen sprake is van marktverstoringen in de kapitaalmarkt in het algemeen en de swapmarkt in het bijzonder, die (structureel) ingrijpen in het gebruik van de swapcurve zouden rechtvaardigen. Daarnaast worden de voor- en nadelen van enkele alternatieve rentes besproken. Minister Kamp heeft de resultaten van dit onderzoek naar de Tweede Kamer toegezonden. Hij zal t.z.t., in het kader van aanpassingen van het FTK, maatregelen voorstellen om de volatiliteit van de dekkingsgraden te matigen.

Zie ook : www.dnb.nl


In zijn 8e Nieuwsbrief geeft DNB o.a. aandacht aan de rapportage over de kosten van het vermogensbeheer, de risico’s van Exchange Traded Funds (ETF’s) en de gewijzigde wetgeving rondom de toeslagenmatrix. Voor ETF’s is gezien de complexiteit van deze beleggingsproducten een adequaat risicomanagement noodzakelijk. Duidelijkheid moet bestaan over de replicatiemethode, het onderpandbeheer en het uitlenen van effecten.
Met betrekking tot de rechtstreekse communicatie naar de deelnemers mogen pensioenuitvoerders onder voorwaarden afwijken van de standaardteksten. Afwijkende teksten behoeven niet meer vooraf te worden voorgelegd aan de AFM. Voor de voorwaardelijkheidsverklaring blijven de standaardteksten van kracht.
Daarnaast geeft DNB in zijn Nieuwsbrief ook nog aandacht aan de toetsing deskundigheid van beleidsmakers bij financiële instellingen en de wijze waarop de inkoopregeling in het kader van de Wet VPL in de jaarstaten moet worden opgenomen.

Zie ook : www.dnb.nl


April 2011
DNB heeft aan alle pensioenfondsen een brief geschreven naar aanleiding van het recente onderzoek dat DNB heeft gehouden naar het beleggingsbeleid bij pensioenfondsen. DNB concludeert dat er sinds het onderzoek naar het beleggingsbeleid in 2009 door sommige fondsen substantiële verbeteringen zijn doorgevoerd met betrekking tot het beleggingsbeleid en het risicobeheer. Sectorbreed zijn verbeteringen evenwel nog noodzakelijk. DNB draagt in haar brief een aantal relevante en ook waardevolle aandachtspunten aan die voor bestuurders van pensioenfondsen aanleiding kunnen zijn de situatie binnen het eigen pensioenfonds nog eens te analyseren.

Zie ook : www.dnb.nl


In haar Nieuwsbrief van deze maand doet de AFM een oproep aan de pensioenfondsen meer transparantie te verkrijgen en ook naar de deelnemers toe te publiceren over de kosten die het pensioenfonds maakt. Op basis van een beter inzicht in de werkelijke kosten kan dan beoordeeld worden of maatregelen nodigen mogelijk zijn om de kosten te beperken. Een onderzoek van de AFM heeft uitgewezen dat bij veel pensioenfondsen onvoldoende inzicht bestaat in bijvoorbeeld de werkelijke beleggingskosten.

Minister Kamp heeft mede namens zijn collega De Jager, naar aanleiding van het onderzoek van de AFM, aan de Tweede Kamer een brief geschreven over de uitvoeringskosten van pensioenfondsen. In deze brief maakt hij melding van het feit, dat het noodzakelijk is dat besturen van pensioenfondsen een goed inzicht hebben in de werkelijke kosten van het pensioenfonds. De afweging of de gemaakte kosten verantwoord zijn dient in overleg met de deelnemersraad (indien aanwezig) en het verantwoordingsorgaan te worden gemaakt. Het is wel belangrijk dat de kosten van een pensioenfonds worden afgezet tegen aanwezige benchmarks en dat verschillen verklaard worden. Er dient ook een duidelijke rapportage te zijn over de analyse van de kosten, bijvoorbeeld in het jaarverslag of op de website.
Hogere kosten behoeven overigens niet per definitie als “fout”te worden gekenmerkt. Hogere kosten kunnen een bewuste keuze zijn van het pensioenfonds om daarmee bijvoorbeeld het beleggings- en risicobeleid beter te kunnen onderbouwen.

Zie ook : www.afm.nl


DNB heeft bij de 40 grootste pensioenfondsen een onderzoek gedaan naar het beleggingsgedrag tijdens de financiële crisis. Die pensioenfondsen hebben tijdens het hoogtepunt van de crisis voor 1,8 miljard euro aandelen bijgekocht. Dit laatste vaak in het kader van een herbalancering van het aandeel aandelen in de beleggingsportefeuille.
Een verband tussen de mate van herbalancering en de dekkingsgraad is niet waar te nemen. De indruk dat fondsen met een lage dekkingsgraad tijdens de crisis massaal aandelen hebben verkocht is dus ongegrond gebleken. Pensioenfondsen hebben daardoor een bijdrage geleverd aan de stabiliteit van het financiële stelsel.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft in haar 7e Nieuwsbrief ondermeer aandacht gegeven aan de beleidsregel integriteit vastgoed en de thema’s voor het toezicht in 2011. Pensioenfondsen moeten bij zakelijke vastgoedactiviteiten indringend rekening houden met een verhoogd integriteitrisico.

Voor wat de specifieke thema’s betreft gaat het in 2011 over de volgende aandachtspunten:

 • Heeft het pensioenfonds een crisisplan indien de dekkingsgraad zich in een korte tijd naar kritische waarden beweegt. Zijn er kritische grenzen gedefinieerd? Is in het crisisplan rekening gehouden met alle belangen?
 • Is er een goede balans tussen de complexiteit van bepaalde beleggingsproducten en de beheersing van die beleggingen? Is er voldoende kennis van innovatieve producten? Worden de risico’s op waarde geschat met de gekozen beheersingsmaatregelen?
 • Zijn de mandaten voor het beleggingsbeheer niet te ruim opgesteld waardoor de vermogensbeheerder teveel vrijheid krijgt om (niet gewenste) risico’s te nemen? Wat is de juridische kwaliteit van de mandaten?Ruime mandaten vragen om een grote kennis van de beleggingsportefeuille en om adequate beheersingsmaatregelen.
 • Is er binnen het risicobeheer sprake van een integrale benadering? Hoe wordt in het dagelijkse beleid uitvoering gegeven aan integraal risico management? Wie is verantwoordelijk voor het risicobeheer?
 • Is de administratie pensioenrechten en -aanspraken voldoende op orde? Sluit de administratie aan op e brondocumenten? Wat is de oorzaak van eventuele verschillen? Zijn alle brondocumenten beschikbaar?
 • Hoe is de governance bij het pensioenfonds ingevuld? Wordt voldoende rekening gehouden met alle belangen? Hoe worden deskundigheid en continuïteit binnen het bestuur gewaarborgd?Zijn de rollen en taken van de verschillende organen en personen binnen het fonds voldoende transparant? Zijn er conflicterende belangen?

Tenslotte wordt nog aandacht gegeven aan de aanpassing van de sterftegrondslagen en compliance. DNB geeft aan dat een aanpassing van de correctiefactoren voor ervaringssterfte die tot een materiële vrijval van de technische voorzieningen leidt alleen is toegestaan als daar een gedegen onderzoek aan ten grondslag ligt.

Zie ook : www.dnb.nl


Maart 2011
Op 31 maart heeft in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaatsgevonden over pensioenfondsen waarbij met name het beleggingsbeleid van pensioenfondsen onderwerp van gesprek was. De Pensioenfederatie heeft de woordvoerders van alle politieke partijen voorzien van een notitie over beleggen door pensioenfondsen. In deze notitie wordt nader ingegaan op het beleggingsbeleid van pensioenfondsen in het verleden en de lessen die de pensioenfondsen uit de financiële crisis hebben getrokken.

Zie ook www.pensioenfederatie.nl


In overleg met de AFM heeft de Dutch Fund and Asset management Association (DUFAS) een Handreiking Risicomanagement voor Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen gepubliceerd. In deze handreiking wordt een handvat gegeven hoe omgegaan kan worden met het risicobeheer en de daarbij behorende bedrijfsvoering.
De handreiking is een verdere praktische uitwerking van de “Leidraad Risicomanagement bij beleggingsinstellingen”, die de AFM in september 2010 ter consultatie publiceerde.

Zie ook : www.dufas.nl


DNB heeft haar jaarlijkse enquête over de gerealiseerde toeslagen gehouden onder de 25 grootste pensioenfondsen. Uit de enquête blijkt dat er in 2011 nauwelijks sprake is van toeslagen. De pensioenen van de deelnemers en pensioengerechtigden blijven dan ook achter bij de loon- en prijsstijging. De pensioenpremies stijgen van 16,3 naar 16,9%. Ruim 10% punten komen voor rekening van de werkgever.

In het vierde kwartaal 2010 is de financiële positie van de pensioenfondsen verder verbeterd van 99% eind september naar 107% eind december 2010. Deze verbetering kwam vooral door de stijging van de lange rente van 3% naar 3,8%. De kosten van de toegenomen levensverwachting hadden weer een drukkend effect op de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Over geheel 2010 nam de gemiddelde dekkingsgraad af van 109% naar 107%. De gunstige beleggingsresultaten wogen niet op tegen de lage rente en de toegenomen levensverwachting.

Zie ook : www.dnb.nl


In de AFM nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de publicatie van de Leidraad Communicatie voor Pensioenuitvoerders. Tevens worden pensioenuitvoerders (met name verzekeraars) erop gewezen dat in het algemeen op het UPO alle bij de uitvoerder opgebouwde pensioenrechten en/of pensioenpolissen geconsolideerd op het UPO moeten worden opgenomen. Uitzonderingen zijn mogelijk als sprake is van verschillende toeslagsystemen en/of verschillende dienstverbanden.

Zie ook : www.afm.nl


Minister Kamp heeft aan de tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de besprekingen met sociale partners over een pensioenakkoord. Kamp geeft aan dat met de opgebouwde rechten zorgvuldig moet worden omgegaan. Juridisch is dat een lastige kwestie waarover de minister nog geen definitief standpunt heeft ingenomen.

Zie ook : www.szw.nl


In de 6e Nieuwsbrief van DNB wordt ondermeer aandacht besteed aan het Multi-OPF (het eerste Multi-OPF is een feit), de stand van zaken evaluatie herstelplannen, de door DNB geplande themaonderzoeken in 2011 en (afdekking van)het renterisico. Wat dit laatste betreft maakt DNB nog melding van het feit dat onder bepaalde omstandigheden het wel is toegestaan om de mate van renteafdekking te verlagen als sprake is van een korte- of langetermijnherstelplan in de situatie dat er binnen het fonds sprake is van een (op de continuïteitsanalyse gebaseerde) dynamisch strategisch risicoprofiel waarbij de mate van renteafdekking afhankelijk is van de hoogte van de rente. Van belang is dat uit de continuïteitsanalyse blijkt dat bij het fonds de dynamische renteafdekking geen negatieve implicaties geeft voor de financiële positie.

Zie ook : www.dnb.nl

Naar aanleiding van een aantal vragen van Tweede Kamerleden heeft Minister Kamp aangegeven, dat deelnemers onder omstandigheden rechten kunnen ontlenen aan een UPO. De rechter beoordeelt evenwel de omstandigheden of het vertrouwen van een deelnemer gerechtvaardigd is.

Zie ook : www.szw.nl


Februari 2011
De Rijksuniversiteit van Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een pensioenfondsbestuur. Deze blijkt positief te kunnen worden beïnvloed door een reflectie op het eigen functioneren, deskundigheid van bestuurders en het delen van informatie. Het adviesbureau Montae was de opdrachtgever voor dit onderzoek met als opdracht de relatie te onderzoeken tussen gedragsmatige processen binnen een pensioenfondsbestuur en het functioneren van het bestuur.

Gedragskenmerken die positief of negatief kunnen uitwerken op de effectiviteit van bestuur:

Positief
1. Delen van informatie
2. Reflectie op eigen functioneren
3. Onderling vertrouwen
4. Deskundigheid bestuursleden
5. Omgaan met conflicten door
problemen op te lossen
Negatief
1. Politiek gedrag
2. Oplossen van conflicten via dwang
3. Conflicten op professioneel vlak
4. Conflicten op persoonlijke vlak
5. Het bestaan van subgroepen.

Zie ook : www.rug.nl


Er zijn binnenkort belangrijke wijzigingen op komst m.b.t. IAS 19, de richtlijn die bepaalt hoe beursgenoteerde ondernemingen hun pensioenverplichtingen op de balans moeten opnemen. In het algemeen zal straks rekening gehouden kunnen worden met risicospreidende maatregelen zoals deze in Nederland overeengekomen kunnen worden m.b.t. de financiering van de pensioenregelingen. Bijvoorbeeld: voorwaardelijke indexatie, beperking van bijstortingsverplichtingen en de mogelijkheid om premies te kunnen verhogen.

Zie ook : www.ifrs.org


DNB heeft een beleidsregel integriteit zakelijke vastgoedactiviteiten gepubliceerd. Instellingen, die actief zijn op het gebied van zakelijke vastgoedactiviteiten, dienen bij hun integriteitbeleid en de daarop gebaseerde procedures en maatregelen, rekening te houden met verhoogde integriteitrisico’s. In de beleidsregel worden ook handvaten aangereikt om invulling te geven aan het integriteitbeleid.

Zie ook : www.dnb.nl


Bijna alle pensioenfondsen liggen (eind 2010) op schema m.b.t. hun herstelplannen. In de laatste twee maanden van 2010 heeft de dekkingsgraad zich door de gestegen rente en gunstige ontwikkelingen op de financiële markten gunstig ontwikkeld. Dit positieve effect werd wel afgeremd maar niet teniet gedaan door de nieuwste prognoses omtrent de levensverwachting. Een aantal fondsen heeft een minder gunstige ontwikkeling laten zien door de afdekking van het renterisico. Een viertal fondsen heeft het voornemen in 2012 over te gaan tot kortingen op de pensioenen.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft haar toezichtthema’s voor 2011 gepubliceerd. Voor de pensioenfondsen wordt de nadruk gelegd op het vergroten van de weerbaarheid en het versterken van de focus van besturen op de financiële risico’s. Van besturen van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij in hun beleid rekening houden met de gevolgen van risico’s die zich ook op langere termijn kunnen voordoen.

Zie ook : www.dnb.nl


De AFM heeft in haar nieuwsbrief van februari nog eens gemeld dat pensioenuitvoerders zelf de keuze moeten maken om het toeslagenlabel wel of niet in de informatie naar de deelnemers toe op te nemen. De door AFM voorgeschreven teksten met betrekking tot de voorwaardelijkheidsverklaring zijn nog steeds leidend in die zin dat bij afwijkingen daarop goedkeuring van de AFM vereist is. Bij kortingsmaatregelen dienen de pensioenfondsen de belanghebbenden snel en op begrijpelijke wijze te informeren. Met betrekking tot de UPO’s wordt aandacht gevraagd voor de categorie arbeidsongeschikten. Die dienen ook tijdig te worden geïnformeerd.

Zie ook : www.afm.nl


In haar 5e nieuwsbrief wijst DNB er o.a. op dat bij het dekkingsgraadsjabloon in het geval dat bij een langetermijnherstelplan het herstel niet voldoende robuust is, rekening gehouden kan worden met de discretionaire bevoegdheid van het bestuur om af te wijken van een toeslagenstaffel zoals deze in het herstelplan en in de ABTN is opgenomen. Vanaf 2012 dient in ieder geval een sluitende financiële opzet aanwezig te zijn.
Pensioenfondsen dienen als zij in 2011 in een situatie van een dekkingstekort- en reservetekort zijn gekomen voor de opstelling van een herstelplan uit te gaan van de nieuwe parameters zoals die door DNB zijn vastgesteld.
DNB heeft haar beleid bij collectieve overdrachten in het geval van liquidatie van een pensioenfonds aangescherpt. Dit in verband met de mogelijkheid van het onvoldoende op orde zijn van de pensioenadministratie van (gewezen) deelnemers. DNB zal in navolging van haar onderzoek van de pensioenadministratie bij verzekeraars dit jaar een vergelijkbaar onderzoek starten bij pensioenfondsen.

Zie ook : www.dnb.nl


Pensioenfondsen zijn niet meer langer verplicht om het indexatielabel te gebruiken. Pensioenfondsen mogen zelf uitmaken of toepassing van het indexatielabel bijdraagt aan de kwaliteit van de informatieverstrekking. AFM heeft ook aan de minister gevraagd om de verplichting voor pensioenfondsen om afwijkende teksten bij de toeslagenmatrix te gebruiken, te schrappen. De minister heeft aangegeven die mogelijkheid te willen bezien maar vooralsnog aan de bestaande verplichting te willen vasthouden.

Zie ook : www.szw.nl


Januari 2011
DNB heeft een aantal verzekeraars laten onderzoeken wat de kwaliteit van hun pensioenadministratie is. De administratie is voor verbetering vatbaar. De geconstateerde afwijkingen t.o.v. de feitelijke pensioenaanspraken waren meestal beperkt. Door de betrokken verzekeraars wordt een plan van aanpak voorbereid ter verbetering van hun administratie.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft alle herverzekerde pensioenfondsen een brief geschreven over de gevolgen van de wijzingen van het FTK in verband met het schrappen van de verplichting bij de vaststelling van de vordering op de verzekeraar rekening te houden met de kredietwaardigheid van die verzekeraar. Door het ministerie is een voorbeeldbrief opgesteld om de deelnemers over de gevolgen van het besluit te informeren. De eis van een minimaal vereist vermogen blijft voor herverzekerde pensioenfondsen van kracht.

Zie ook : www.dnb.nl


Sociale partners in de STAR zijn met een aantal maatschappelijke organisaties een convenant overeengekomen ter bevordering van meer diversiteit in besturen, deelnemersraden en verantwoordingsorganen van pensioenfondsen. De samenstelling van de diverse organen dient een weer spiegeling te zijn van de diversiteit onder de deelnemers. Bij vacatures kan met een profielschets ook rekening worden gehouden met de diversiteit.

Zie ook : www.star.nl


In de 4e nieuwsbrief van DNB wordt ondermeer ingegaan op de mogelijkheid voor pensioenfondsen met een dekkingstekort bij de premiestelling 2011 af te wijken van de eis dat de premie moet bijdragen aan het herstel. Deze tijdelijke versoepeling geldt alleen indien het betreffende pensioenfonds in 2011 werkt aan een structurele oplossing voor een deugdelijke financiële opzet.

Zie ook : www.dnb.nl