Nieuwsfeiten 2012

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2012
Staatsecretaris Klijnsma heeft bekend gemaakt dat op 1 juli 2013 de initiatiefwet tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen in werking treedt. Pensioenfondsen hebben een jaar lang de tijd om de bestuursstructuur aan te passen. De pensioenfederatie hecht waarde aan een spoedige verdere behandeling van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen. De behandeling van de laatste wet gaat door en het streven is de parlementaire behandeling voor het einde van het jaar af te ronden. In dat geval behoeft aan de initiatiefwet geen invulling te worden gegeven.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


In het laatste nummer van het maandblad voor Accountancy & Bedrijfseconomie zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar kostentransparantie bij pensioenfondsen. Twee/derde van de pensioenfondsen rapporteren conform de aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Transactiekosten door een minderheid. De onderzoekers bevelen de pensioensector aan om met name de bepalende factoren van de kosten zoals verhouding actief/passief en direct/indirect en de toelichting te verbeteren.

Zie ook : www.nba.nl


DNB en AFM hebben in een speciale editie van de Nieuwsbrief Pensioenen informatie gegeven over de voorbereiding van de pensioenfondsen op het nieuwe pensioenstelsel. Op 1-1-2015 gaat het nieuwe FTK ook in. Een ruime meerderheid van de pensioenfondsen is al bezig zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel.

Zie ook : www.dnb.nl en www.afm.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven wat het verdere traject is met betrekking tot de invoering van het nieuwe FTK. Tevens stelt zij dat vanwege de juridische aspecten het voor pensioenfondsen niet mogelijk is om voor 1-1-2015 over te stappen naar het nieuwe contract.

Zie ook : www.szw.nl


In haar 27ste Nieuwsbrief Pensioenen worden door DNB diverse aspecten aan de orde gesteld. Aan de orde komen o.a. de Ministeriele regeling inzake de spreiding van kortingen, nieuwe Q&A’s in verband met het Septemberpakket en het maatwerk adempauze. DNB geeft ook aanvullende informatie over de sectorbrief VPL-regelingen en de overgang op Sepa. Met betrekking tot de sectorbrief wordt aan pensioenfondsen gevraagd op korte termijn te onderzoeken of er in het verleden vermogensoverdracht heeft plaatsgevonden vanuit het pensioenvermogen naar de VPL-gelden.
PPI’s zullen onder het pensioentoezicht gaan vallen.

Zie ook : www.dnb.nl


November 2012
De staatssecretaris Klijnsma heft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van een pilot-onderzoek naar de terugstortingen van pensioengelden in de jaren negentig. De pilot bevestigt het beeld dat onder druk van de overheid de buffers van pensioenfondsen zijn verlaagd in overeenstemming met de toentertijd geldende regelgeving.De wijze waarop de terugstortingen zijn aangewend verschilt per pensioenfonds. Kortere werkweek, vrijstelling betaling pensioenpremie en maximale indexatie waren o.a. de gevolgen. Er zouden hoge kosten gepaard gaan met een volledig onderzoek. Een dergelijk onderzoek is niet mogelijk zonder daarmee uiteindelijk de deelnemers van de betreffende pensioenfondsen te belasten.

Zie ook : www.szw.nl


De regeling in verband met het septemberpakket is in de Staatscourant gepubliceerd. In de regeling worden de voorwaarden aangegeven waaraan de pensioenregeling uiterlijk 1-1-2013 moet voldoen om spreiding van kortingen mogelijk te maken. Ook wordt verduidelijkt welke maatregelen een pensioenfonds moet nemen om te voldoen aan de wettelijke eis dat het uiterlijk bij het einde van de hersteltermijn moet beschikken over het minimaal vereist vermogen.

Zie ook : www.szw.nl


De Pensioenfederatie en de STAR hebben de Tweede kamer geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Code Pensioenfondsen die de Principes voor Goed pensioenfondsbestuur uit 2005 moet gaan vervangen. Al hoewel nog geen concepttekst beschikbaar is worden er goede vorderingen gemaakt. De Code zal gaan over het besturen van een pensioenfonds, het intern toezicht daarop en over het afleggen van verantwoording. Een monitoringscommissie zal toezicht houden op de naleving. De Code zal in werking treden op het moment dat de wet Versterking Bestuur pensioenfondsen in werking treedt.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


AFM heeft in haar Nieuwsbrief Pensioenen informatie gegeven over de wijze waarop pensioenfondsen (uiterlijk 1 maart 2013) moeten communiceren over toegepaste kortingen. Pensioenfondsen hebben daar een brief over ontvangen. Verder wordt ingegaan hoe om te gaan met het UPO 2013 in relatie tot eventuele kortingsmaatregelen. Op het UPO dienen de gekorte pensioenaanspraken te worden vermeld. AFM wijst er ook op dat in de communicatie met deelnemers over kortingsmaatregelen duidelijk wordt gegeven met betrekking tot de evenwichtige belangenafweging bij de besluitvorming.

Zie ook : www.afm.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft aangegeven dat de invoering van het nieuwe FTK definitief is uitgesteld naar 1-1-2015. De Pensioenfederatie bepleit dat pensioenfondsen die al eerder klaar zijn met hun overgang naar een nieuw pensioencontract van dit uitstel geen hinder mogen ondervinden.

Zie ook : www.szw.nl


In haar 26e Nieuwsbrief Pensioenen geeft DNB informatie over een onderzoek naar de wijze waarop pensioenfondsen met het beheer van VPL-gelden van sociale partners is omgegaan. In een brief aan ruim 100 pensioenfondsen met een VPL-regeling heeft DNB normen en good&bad practices opgenomen. Fondsen moeten nagaan of aanpassingen nodig zijn en DNB vraagt certificerende actuarissen hier aandacht aan te geven.
Pensioenfondsen die definitief moeten korten moeten hun kortingsbesluit vooraf laten toetsen door DNB.

Zie ook : www.dnb.nl


Oktober 2012
De Pensioenfederatie betreurt het dat bij de fiscale maatregelen in het Regeerakkoord geen rekening is gehouden met intergenerationele effecten. Met name de jongeren worden benadeeld door de beperking van de pensioenopbouw vanaf 2015. Bovendien worden de mogelijkheden om in fiscale zin pensioen op te bouwen beperkt tot een salarisniveau van 100.000 euro.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Onderzoek van DNB en AFM heft aangetoond dat de helft van de door pensioenfondsen ingediende crisisplannen onvoldoende of slecht van kwaliteit is. Pensioenfondsen dienen hun crisisplan te herzien waar dat nodig is. Pensioenfondsen hebben een voorbeeld crisisplan ontvangen, goede en slechte voorbeelden en een aandachtspuntenlijst. De Pensioenfederatie heeft eerder dit jaar een Hulpdocument Financieel Crisisplan gepubliceerd.

Zie ook : www.dnb.nl en www.afm.nl


De AFM heeft in haar Nieuwsbrief informatie gegeven over de wijze van communicatie over kortingen en wat zij van de pensioenfondsen verwacht. Daarnaast ondersteunt de AFM de aanbeveling van SZW om digitale communicatie met deelnemers te stimuleren. De AFM geeft daarbij informatie waaraan die digitale communicatie dient te voldoen. Belangrijk daarbij is o.a. dat de deelnemer instemt met deze wijze van communicatie.

Zie ook : www.afm.nl


DNB heeft haar 25ste Nieuwsbrief gepubliceerd. In deze Nieuwsbrief gaat DNB in op de nieuwe rentetermijnstructuur pensioenfondsen (inclusief UFR) en de nieuwe AG prognosetafel 2012-2062. DNB heeft recent ook “Good practices” gepubliceerd over het gebruik van correctiefactoren fondsspecifieke ervaringssterfte. Toepassing van ervaringssterfte vereist een gedegen onderzoek waarbij het bestuur zelf verantwoordelijk blijft. DNB gaat verder in op de geschiktheidtoets van nieuwe bestuurders. Nieuwe bestuurders moeten vanaf het begin over voldoende deskundigheid beschikken. DNB doet de aanbeveling profielschetsen van alle bestuursfuncties op te stellen en tezamen met het rooster van aftreden deze ter kennis te brengen aan voordragende organisaties. Een kandidaat kan ook een periode als kandidaat-bestuurder opgenomen worden in het bestuur om zo de noodzakelijke basiskennis mede op te bouwen. DNB heeft verder onderzoek gedaan naar consistentie tussen de verplichtstelling en statuten en reglementen bij verplicht gestelde pensioenfondsen. Waar inconsistentie is geconstateerd zullen de fondsen worden ingelicht.

Zie ook : www.dnb.nl


Staatssecretaris De Krom heeft een aantal vragen van Tweede Kamerleden beantwoord over het septemberpakket. Zo is vastgesteld dat pensioenfondsen die gebruik maken van de mogelijkheid om kortingen te beperken pas weer mogen indexeren bij een dekkingsgraad van 110%. Het staat pensioenfondsen vrij deze grens zelf te verhogen. In het septemberpakket is geen sprake van een verhoging van het minimaal vereist eigen vermogen.

Zie ook : www.szw.nl


DNB heeft aan alle pensioenfondsen die een voorgenomen korting hebben aangekondigd een brief geschreven met informatie over de wijze waarop de besluitvorming tot stand moet komen en het implementatie/communicatietraject.

Zie ook: www.dnb.nl


De pensioensector is voortvarend te werk gegaan met de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie om meer transparantie aan te brengen in de kosten van het pensioen- en vermogensbeheer. Gemiddeld genomen bedroegen de kosten van het vermogensbeheer 0,53% van het belegd vermogen inclusief 0,13% transactiekosten. Voor het pensioenbeheer kwamen de kosten uit op 302 euro per deelnemer.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


September 2012
Staatssecretaris Krom heeft een groot aantal schriftelijke vragen van de vaste kamercommissie voor SOZAWE beantwoord naar aanleiding van het septemberpakket pensioenen. Tevens heeft DNB op haar website een nadere toelichting op het septemberpakket, middels een aantal Q&A’s, gepubliceerd. De beide documenten geven een goed (detail-)inzicht in diverse aspecten van het pakket waaronder de vaststelling van de UFR, de voorwaarden waaronder sprake kan zijn van een adempauze premie en spreiding van kortingen waaronder versobering van de pensioenregeling ( pensioenleeftijd 67 vanaf 1-1-2013/ vergelijkbare verlaging toekomstige pensioenopbouw) en verrekening van de effecten van de stijging van de levensverwachting met toekomstige indexaties en de vereiste communicatie. De maatregelen dienen voor 1-1-2013 geformaliseerd te zijn.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl en www.dnb.nl


De Pensioenfederatie heeft haar commentaar gepubliceerd op het septemberpakket voor het jaar 2013. De Pensioenfederatie is positief over de maatregelen, maar constateert ook dat er kansen gemist zijn. Zo vindt de Pensioenfederatie het verstandig om de kortingen van pensioenen te spreiden over meerdere jaren en dat premiestijgingen zoveel mogelijk worden voorkomen. De versnelde verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1-1-2013 naar 67 jaar is een bijdrage aan de betaalbaarheid van het pensioenstelsel. Dit geldt ook voor de verwerking van de toename van de levensverwachting in de pensioenregelingen. De pensioenfederatie is het principieel niet eens met de beleidsregel van DNB dat in een herstelsituatie de pensioenpremie een bijdrage moet leveren aan herstel. Daarmee wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan de noodzaak van een evenwichtige belangenafweging. De pensioenpremie moet uiteraard wel kostendekkend zijn. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de financiële gezondheid van pensioenfondsen, zonder dat het noodzaakt tot sterk fluctuerende premies. De Pensioenfederatie is van mening dat de keuze voor de UFR onvoldoende rekening houdt met de ongeloofwaardige stand van de discontovoet op dit moment. De Pensioenfederatie pleit voor fundamenteel onderzoek naar een meer geloofwaardige en realistische discontovoet in 2013.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen is in augustus gestegen van 94% naar 97%. Dit is vooral het gevolg geweest van stijging van aandelenkoersen en een betrekkelijk stabiele lange rente.

Zie ook : www.dnb.nl


De STAR heeft gereageerd op het Witboek pensioenen en de in dat kader voorgenomen herziening van de IORP-richtlijn. De STAR is zeer bezorgd over het voornemen een level playing field te realiseren tussen verzekeraars en pensioenfondsen. Naar de mening van de STAR is dit een principieel verkeerde aanpak omdat de mate van zekerheid van pensioenproducten bij verzekeraars en pensioenfondsen wezenlijk van elkaar verschillen. Uiteindelijk leidt dit tot hogere kosten of lagere pensioenen.

Zie ook : www.star.nl


De SER heeft een advies gegeven op het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen. In haar advies. In haar advies beperkt de SER het aantal voorgestelde bestuursmodellen tot het dualistische paritaire en onafhankelijke model en het zogenaamde omgekeerde gemengde model op basis van een one-toer board. Met de beperking wordt meer tegemoet gekomen aan de door het kabinet beoogde doel van versimpeling van de nieuwe governance-structuur. De SER is het eens met de door het kabinet voorgestelde wijziging van het oorspronkelijke wetsvoorstel om de goedkeuringsrechten van de Raad van Toezicht te beperken. De ABTN en het korte- en lange termijnplan zouden daar geen deel uit van moeten maken. De besluitvorming met betrekking tot (wijziging van ) de statuten van een pensioenfonds zouden ook beter geborgd kunnen worden.

De SER doet verder de aanbeveling de mogelijkheid van beperkte deelname van de werkgeversvertegenwoordigers bij premiemaximalisatie bij de sociale partners neer te leggen en niet bij het pensioenfondsbestuur. Premiemaximalisatie zou ook niet het goede aangrijpingspunt zijn.

De SER pleit nog voor een goede monitoring van de nu voorgestelde regeling. Dit mede in het licht van mogelijk wijzigende toekomstige uitvoeringspraktijken waarbij de evenwichtige belangenafweging centraal moet blijven staan. De keuze van het bestuursmodel zou een zaak zijn voor de CAO-partners vanwege het feit dat de keuze van het pensioencontract onlosmakelijk verbonden is met de keuze van het pensioenmodel. Voor pensioenfondsen zou een specifieke regeling moeten komen met betrekking tot de maximering van het aantal toezichts- en bestuursfuncties. De Pensioenfederatie en de STAR hebben daar eerder al een aanbeveling voor gedaan.
Door de SER wordt ook aanbevolen dat de keuze van invulling van het intern t0ezicht ( RVT of visitatiecommissie) niet afhangt of er sprake is van een ondernemings- of bedrijfstakpensioenfonds maar dat de omvang een centrale rol speelt. Tenslotte pleit de SER voor een ruimere overgangsperiode (langer dan het nu voorgestelde jaar)

Zie ook : www.ser.nl


Het AG heeft de nieuwe Prognosetafel 2012-2062 gepubliceerd. Hieruit blijkt, dat de levensverwachting van (met name) mannen en vrouwen nog steeds toeneemt. Door het gebruik van de nieuwe tafel kunnen de pensioenverplichtingen (afhankelijk van de gehanteerde rente) met gemiddeld 1% toenemen.

Zie ook : www.ag.nl


DNB heeft haar 24e Nieuwsbrief Pensioenen gepubliceerd. In deze nieuwsbrief wordt o.a. verslag gedaan van de resultaten van het themaonderzoek Gedrag en Cultuur bij pensioenfondsen. Centraal in dit onderzoek stond de effectiviteit van het bestuur. Aandachtspunten waren groepsdynamiek, leiderschap, besluitvorming en communicatie binnen het bestuur. Het onderzoek heeft een aantal aanbevelingen, good en bad practises en een vragenlijst opgeleverd voor gebruik binnen de besturen van pensioenfondsen om hun effectiviteit te toetsen. DNB heeft daarvoor een referentiekader ontwikkeld dat besturen van pensioenfondsen kunnen gebruiken ondermeer bij hun zelfevaluatie.

Informeel leiderschap, mate van evenwichtigheid en consistentie in de besluitvorming, tot uitdrukking komend in de notulen en effectieve interne communicatie zijn onderwerpen die de effectiviteit van een bestuur bepalen.
DNB weerlegt het beeld dat is ontstaan, dat de evaluatie van het FTK in 2010 en de vereisten, die hieruit resulteren voor een nieuw FTK het voor pensioenfondsen onaantrekkelijk maakt om in bepaalde hypotheekproducten te beleggen.

De lagere rating van bepaalde (zaken_)banken, die vaak als tegenpartij optreden voor drivaattransacties, verhoogt het risico voor pensioenfondsen slechts in beperkte mate.

Zie ook : www.dnb.nl


Augustus 2012
Het Actuarieel genootschap heeft aan de heer Omzicht, rapporteur pensioenen europa namens de regering en de Tweede Kamer een brief gestuurd over toepassing van de UFR. In haar bijdrage maakt het AG melding van de gunstige effecten van toepassing van de UFR ( minder volatiliteit en dus meer stabiliteit dekkingsgraden) maar wijst ook op een aantal minder gunstige eigenschappen . Zo kunnen er o.a. ongewenste generatie-effecten en complexe renteafdekkingsmechanismen ontstaan.

Zie ook : www.ag.nl


PMB (Pensioen, Bestuur en Management) heeft onder redactie van Frijns, Petersen en Van Popta het Handboek voor Pensioenfondsen gepubliceerd. Het handboek besteedt op praktische wijze aandacht aan alle relevante onderwerpen rond pensioen. Onderwerpen zijn o.a. toezichtseisen en beleggingsbeleid, bestuursprocessen en communicatie, kostentransparantie, governance, risico- en balansmanagement en internationale ontwikkelingen.

Zie ook : www.pensioenbestuurenmanagement.nl


De Pensioenfederatie heeft aan de SER haar reactie gestuurd op de nota van wijziging bij het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. De Minister van SZW heeft de SER om advies gevraagd. In haar reactie pleit de Pensioenfederatie voor het handhaven van bestuursmodellen one-tier en two-tier board, helderheid over goedkeuringsrechten van een Raad van Toezicht, de rol van werkgevers in het bestuur en in de deelnemers- en pensioengerechtigdenraad alsmede een separate wettelijke regeling van het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties dat één persoon kan vervullen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De Europese Commissie heeft de gewijzigde verslaggevingsstandaard IAS 19 goedgekeurd voor gebruik in de EU. De wijzigingen in IAS 19 waren eerder al door de IASB gepubliceerd.
De nieuwe versie van IAS 19 zal vanaf 2013 van kracht zijn. Als gevolg van de nieuwe IAS-regels zullen de pensioenlasten in de W&V minder volatiel zijn. Er is ook sprake van een verbeterde transparantie van de pensioenlasten. Positief is ook dat er niet langer meer sprake is van een drastische aanpak bij toegezegde pensioenregelingen bij toeslagregelingen en langlevenrisico’s. Via risk-sharing kan de mate van voorwaardelijkheid worden meegenomen s bij het bepalen van de best estimates.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft haar 23e Nieuwsbrief Pensioenen gepubliceerd. Deze Nieuwbrief geeft o.a. informatie over het themaonderzoek naar de effectiviteit van het intern toezicht (meestal in de vorm van visitaties) bij kleine en middelgrote pensioenfondsen. De vraag staat centraal hoe het bestuur omgaat met de bevindingen. DNB zal de visitatierapporten opvragen en ondermeer via een vragenlijst aanvullende informatieopvragen.

Zie ook : www.dnb.nl


Juli 2012
In haar Nieuwbrief maakt de AFM ondermeer melding van de nieuwe regels met betrekking tot derivaten die per 1-1-2013 van toepassing zullen zijn. Deze regels zijn van toepassing op iedere partij die een tegenpartij is in een zogeheten derivatentransactie. Deze regels zijn vastgelegd in een Europese verordening (EMIR). Gebruikers van gestandaardiseerde derivatencontracten, die buiten de beurs om varhandeld worden, moeten deze verplicht laten afhandelen door een centrale tegenpartij. Aan onderpand en overdraagbaarheid worden ook strenge regels gesteld.

Tevens vraagt de AFM extra aandacht voor de pensioencommuncatie op het gebied van een verplichte kwaliteitsindicatie voor pensioenregelingen, aanscherping op het wettelijk terrein van juistheid en niet misleidendheid en(wettelijke) ondersteuning voor het geven van inzicht door pensioenuitvoerders over de pensioensituatie van deelnemers.

AFM is ook voorstander van het opnemen van informatie over kortingsmaatregelen in de toelichting op het UPO 2012. Hierover zou zo vroeg en duidelijk mogelijk gecommuniceerd moeten worden. In ieder geval zal in het UPO-2013 daarin worden voorzien.

De AFM wijst ook op het belang van een goede voorlichting en informatie aan aspirant-deelnemers. Aan deze categorie deelnemers dient ook een startbrief , UPO en stopbrief beschikbaar te worden gesteld.

Zie ook : www.afm.nl


In haar 22e Nieuwsbrief pensioenen doet DNB ondermeer verslag van haar themaonderzoek naar innovatieve beleggingen. DNB heeft aan alle pensioenfondsen een brief gestuurd met een aantal aandachtspunten. Vaak ontbreekt een voldoende uitgewerkte strategie met bijbehorende richtlijnen, bij sommige pensioenfondsen ontbreekt een adequate en vooraf vastgelegde selectieprocedure en inzicht in het functioneren van betrokken partijen, rapportages geven vaak onvoldoende inzicht in de performance en mogelijke risico’s, is er sprake van een onvoldoende transparante rolverdeling bij de verschillende gremia in het beleggingsproces. DNB zal een aantal pensioenfondsen dit jaar een self-assessment voorleggen over beleid en beheersing van beleggingen in private equity en hedgefondsen.

Bij het besluit of individuele waardeoverdrachten wel of niet toegestaan zijn (100% dekkingsgraad) is het driemaandsgemiddelde RTS beslissend.
DNB zal extra voorlichting geven over de eisen, in het kader van haar vernieuwde toezichtsaanpak FOCUS, die DNB stelt aan fondsen die in een traject van liquidatie of fusie zijn en hertverzekerde pensioenfondsen. Specifiek voor volledig herverzekerde fondsen heeft DNB een aantal Q&A’s opgesteld met betrekking tot de kostendekkende premie en het minimaal vereiste vermogen. Herverzekerde fondsen mogen voor de vaststelling van de kostendekkende premie uitgaan van de premie die aan de herverzekeraar wordt betaald. Wel moet rekening gehouden worden met een opslag voor het (minimaal) eigen vermogen, voor uitvoeringskosten en eventuele toeslagverlening.

Tevens doet DNB verslag van een aantal recent gehouden seminars, o.a. voor interne toezichtshouders. Goed intern toezicht vraagt om een onafhankelijke opstelling en deskundige aanpak. Intern toezicht is frequent, normstellend, concreet en sturend. Governancestructuur is een belangrijk gegeven maar taakopvatting bepaalt uiteindelijk de effectiviteit.

Zie ook : www.dnb.nl


Bij het aannemen van de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd heeft de Eerste Kamer er zich sterk voor gemaakt om de AOW en het aanvullend pensioen op hetzelfde moment in te laten gaan. Minister Kamp zal met de Pensioenfederatie overleg plegen over een zelfstandige bevoegdheid van pensioenfondsen om pensioenaanspraken actuarieel te herrekenen naar één pensioenrichtleeftijd met positieve gevolgen voor de communicatie en kosten. Er is een motie aangenomen om te bevorderen dat het moment van beëindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk is aan de pensioenrichtlieeftijd, d.w.z. per 1 januari 2014 gelijk aan 67 jaar. Vanwege de oplopende AOW-leeftijd zou dan kunnen worden doorgewerkt als de AOW al is ingegaan.

Ie ook : www.rijksoverheid.nl


Minister Kamp heeft aan de Tweede kamer een brief gestuurd met voorstellen tot verbetering van de pensioencommunicatie aan deelnemers. Hij verwijst daarin naar het recente rapport “Pensioen in duidelijke taal” van een landelijke werkgroep. TNS NIPO heeft ook onderzoek gedaan naar de behoeften en barrières met betrekking tot pensioeninformatie aan deelnemers. Uit dit laatste onderzoek blijkt dat deelnemers behoefte hebben aan een digitaal overzicht van hun pensioenvooruitzichten. Een aantal aanbevelingen zullen omgezet worden in nieuwe wetgeving.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


Juni 2012
Minister Kamp heeft een nota van wijziging op het wetsvoorstel Versterking Bestuur pensioenfondsen naar de Tweede kamer gestuurd. In deze nota wordt tegemoet gekomen aan een aantal breed gedragen kritiekpunten bij het oorspronkelijke voorstel. Zo wordt het one-tier model toegevoegd aan de modellen. Er wordt ruimte gegeven om de rol van de werkgever in het bestuur bij premiemaximalisatie te vergroten. De positie van de Raad van toezicht wordt aangepast. Goedkeuringsrechten t.a.v. de ABTN en herstelplannen worden geschrapt. Er wordt een eigen regeling voorbereid voor de pensioensector voor het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties per persoon.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


De Pensioenfederatie heeft haar visie gegeven op de Hoofdlijnennotitie herziening FTK zoals Minister Kamp die recent heeft gepresenteerd. Positief is de introductie van het levensverwachtingaanpassingmechanisme (LAM), de dekkingsgraadmiddeling en de UFR. Aanbevelingen worden gedaan op het gebied van het ook verplichtstellen van de LAM voor nominale contracten, de bepaling van de kostendekkende premie en de effecten van de nieuwe premiesystematiek, alsmede een effectenanalyse van de UFR. Tevens wordt aandacht gevraagd voor meer duidelijkheid en transparantie in de keuze van een reëel of nominaal contract en de herstelmogelijkheden van nominale en reëel contracten bij een dekkingstekort.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


In haar 21e Nieuwsbrief pensioenen maakt DNB melding van een aantal stellingen waarop pensioenfondsbestuurders kunnen reageren. Dit in verband met het komende DNB Pensioenseminar in september. DNB heeft de evaluatie van de binnengekomen herstelplannen afgerond. DNB zal verschillende uitvragen doen bij pensioenfondsen naar beheersing van derivatentranAsacties en liquiditeitsrisico.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB organiseert een apart seminar over de overgang naar SEPA. Grote pensioenfondsen moeten 1 juli 2013 klaar zijn voor de invoering van het langere bankrekeningnummer (IBAN) en de Europese overschrijving/incasso.

Zie ook : www.dnb.nl


Mei 2012
In het wetsontwerp verhoging AOW-leeftijd en wijziging Witteveenkader gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog vanaf 1 januari 2013 tot dat in 2019 de leeftijd 66 jaar is en in 2023 67 jaar. In het Witteveenkader gaat de pensioenrichtleefijd in 2014 omhoog naar 67 jaar en worden vanaf die datum ook de opbouwpercentages voor de toekomstige pensioenopbouw verlaagd.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


De AFM zal voortaan in haar Nieuwsbrieven voorbeelden gaan geven van een goede pensioencommuncatie in de praktijk.

Zie ook : www.afm.nl


In haar 20e Nieuwsbrief Pensioenen gaat DNB in op haar nieuwe toezichtsaanpak FOCUS en op Quinto-P, het onderzoek naar pensioenfondsadministraties.
In haar nieuwe aanpak worden pensioenfondsen ingedeeld in bepaalde klassen met ieder een eigen intensiteit van risicoanalyse. De pensioenfondsen zijn geïnformeerd over hun indeling. In de risicoafweging worden macro-economische en sectorbrede ontwikkelingen meer dan voorheen betrokken in de risicoweging. Een tweede verbreding is de analyse van bedrijfsmodel en strategie, zowel voor de korte als langere termijn. Bovendien wordt meer aandacht geschonken aan gedrag en cultuur. Het Quinto-P onderzoek laat zien dat op deelnemersniveau een aantal aanspraakadministraties niet volledig op orde zijn.

Zie ook : www.dnb.nl


April 2012
Minister Kamp heeft een ontwerpbesluit tot beperking van de bijbetalingkosten voor werkgevers bij waardeoverdracht naar de Tweede Kamer toegestuurd. Dit besluit is een tijdelijke maatregel vooruitlopend op een definitieve wijziging van de Pensioenwet in 2014. Kleine werkgevers behoeven niet mee te werken aan een waardeoverdracht indien dit leidt tot een bijbetalingsverplichting aan de verzekeraar van meer dan 15.000 euro en meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Onder een kleine werkgever wordt verstaan een werkgever met een premieplichtig loon van minder dan ca. 750.000 euro. Het besluit treedt naar verwachting per 1-7-2012 in werking.

Zie ook : www.szw.nl


De Pensioenfederatie heeft naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek van DNB naar de kwaliteit van de administratie bij een aantal pensioenfondsen een aantal aanbevelingen gedaan. De resultaten van het onderzoek waren dat de administratie en de daaruit voortvloeiende individuele pensioenberekeningen voor verbetering vatbaar zijn. De aanbevelingen van de Pensioenfederatie hebben ondermeer betrekking op het doen van systeemcontroles, het steekproefsgewijs onderzoeken van de administratie om de eventuele risico’s in kaart te brengen en een eventsgerichte extra controle. In de SLA’s zou een gegevensgerichte controles moeten worden opgenomen. De Pensioenfederatie doet verder de aanbeveling om salarisgegevens, indexatiebesluiten en pensioenreglementen voor de toekomst beschikbaar en toegankelijk te houden.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een hulpdocument ‘Financieel Crisisplan’ gepubliceerd om pensioenfondsen behulpzaam te zijn bij het opstellen van een crisisplan als onderdeel van de ABTN. DNB heeft december vorig jaar een beleidsregel opgesteld en verwacht dat alle pensioenfondsen voor 1 mei 2012 over een dergelijk crisisplan beschikken.
Besturen van pensioenfondsen zouden het onderwerp crisisplan niet vrijblijvend op de eerstvolgende agenda moeten zetten als dit nog niet gerealiseerd is. Het bestuur dient vast te stellen wat zij onder een financiële crisis verstaat en welke maatregelen genomen kunnen worden als het pensioenfonds in een financiële crisis komt te verkeren, bijvoorbeeld het korten van pensioenen. Het financieel crisisplan is daarbij een leidraad. Het bestuur dient op in een crisissituatie zelf te besluiten wat de beste handelingswijze is. Naar de mening van de Pensioenfederatie dient de focus in het financieel crisisplan te liggen op het bestuurslijk handelen. Het financieel crisisplan dient een zelfstandig document te zijn.
Het hulpdocument is een belangrijke ondersteuning voor besturen van pensioenfondsen bij de opstelling van een financieel crisisplan. De beleidsregel “Financieel Crisisplan”van DNB blijft daarbij de basis.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft haar 19e Nieuwsbrief gepubliceerd. In deze Nieuwsbrief wordt ondermeer aandacht geschonken aan het Financieel Crisisplan, de correctie op de rentecurve, en Cloud computing, een nieuwe vorm van uitbesteding. Met betrekking tot het Financieel Crisisplan wordt nog melding gemaakt van de Tilburg University, die een een e-book heeft gemaakt met praktische inzichten en adviezen voor bestuurders van pensioenfondsen over het op te stellen crisisplan.

Zie : www.dnb.nl


Minister Kamp heeft gereageerd op de berichtgeving in het FD dat bestuurders van pensioenfondsen blunderen met derivaten hetgeen een verlagend effect heeft gehad op de ontwikkeling van de dekkingsgraden. De Tweede kamer had daarom gevraagd. Het beeld in het artikel wordt niet bevestigd door DNB-informatie. Er is wel sprake van een enkel incident. In 2011 heeft het afdekken van het renterisico een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dekkingsgraad. DNB houdt sinds de invoering van de beleidsregel deskundigheid nauwgezet toezicht dat er binnen de besturen van pensioenfondsen voldoende deskundigheid aanwezig is om ook met complexe beleggingsproducten als derivaten om te gaan. Uit de informatie van DNB blijkt overigens, dat de gemiddelde renteafdekking volledig is voor korte looptijden maar beperkt voor lange looptijden.

Zie ook : www.szw.nl


Maart 2012
Op 22 maart werd door de Cie SZW een rondetafel gesprek georganiseerd in de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen. Er was veel kritiek op het wetsvoorstel. Er werd een krachtig pleidooi gehouden voor behoud van de belangrijke rol van de werkgever. Het one-tier model zou behouden moeten blijven. Kamp had dit model geschrapt omdat SZW van mening is dat de toezichthoudende rol vervuld moet worden door onafhankelijke deskundigen in plaats van belanghebbenden. De pensioensector is van mening dat een one-tier model prima kan functioneren voor pensioenfondsen. Het biedt adequate checks en balances.
Met betrekking tot de invulling van het intern toezicht (RvT voor BPF en de mogelijkheid van een visitatiecie. voor OPF/BPF) was de vraag of dat onderscheid moet blijven bestaan.
Er werden vraagtekens gezet bij de goedkeuringsrechten voor een RvT en eventuele bevoegdheden tot benoeming en ontslag van bestuursleden. Het bestuur moet besturen en een RvT moet toezicht houden. Het bestuur zou verantwoording moeten afleggen aan belanghebbenden en niet aan het intern toezicht.

De Pensioenfederatie zal het initiatief nemen voor een nieuwe code voor Goed Pensioenfondsbestuur. De nieuwe wet zou voor de jaarwisseling aangenomen moeten zijn in verband met de inwerkingtreding van de initiatiefwet Koser, Kaya en Blok. Die wet biedt geen integrale aanpak voor pensioenfondsbestuur.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een nadere uitwerking gepubliceerd van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten zoals deze november vorig jaar zijn uitgebracht. De uitwerking is een belangrijke ondersteuning voor besturen van pensioenfondsen om inzicht te krijgen in de totale kosten van het vermogensbeheer inclusief de transactiekosten. Voor sommige kostensoorten zal volstaan moeten worden met een inschatting omdat de informatie daarover nog niet of onvolledig ter beschikking staat. De nadere uitwerking geeft daar een aantal handvaten voor. DNB heeft toegezegd dat de nieuwe rapportagestaten van DNB voor de kosten van het vermogensbeheer in lijn zullen zijn met de aanbevelingen van de Pensioenfederatie.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Pensioenfondsen die fuseren krijgen met ingang van 1-1-2012 vrijstelling van het betalen van overdrachtsbelasting. In het verleden waren er vaak fiscale belemmeringen bij de overdracht van direct onroerend goed. De vrijstelling is opgenomen in het verzamelbesluit 2012 van het Ministerie van Financiën.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


De Pensioenfederatie heeft een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd over het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft meerdere punten van kritiek:

  • Het primaat moet bij de belanghebbenden (blijven) liggen, te weten werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden en bij beroepspensioenfondsen de beroepsgenoten.
  • Het intern toezicht moet versterkt worden; Het Verantwoordingsorgaan dient gehandhaafd te blijven.
  • Er mag niet getornd worden aan de positie van de werkgever.
  • De one-tier board dient gehandhaafd te blijven.
  • Een RvT zou zich moeten beperken tot het houden van toezicht. Geen andere bevoegdheden en/of goedkeuringsrechten.
  • Het inhoudelijke oordeel over een evenwichtige belangenafweging is voorbehouden aan de belanghebbenden en niet door een RvT.
  • Een goede governance gaat om checks en balances. Het bestuur bestuurt en het intern toezicht houdt toezicht. Er dient een duidelijker onderscheid te zijn bij de diverse (nieuwe) organen van het pensioenfonds.

In een latere reactie heeft de Pensioenfederatie nog een aantal vragen en oplossingsrichtingen aan de Tweede Kamer toegezonden.

De Pensioenfederatie en de STAR hebben het initiatief genomen om een Code pensioenfondsen op te stellen en een Monitoringscomissie in te stellen. Gestreefd wordt de Code in juni gereed te hebben.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De AFM heeft haar Leidraad Communicatie voor pensioenfondsen uitgebreid. De AFM vindt dat pensioenfondsen hun deelnemers meer inzicht moeten geven in hun pensioensituatie als onderdeel van hun financiële planning. Zie ook de Nieuwsbrief Pensioenen. De AFM verduidelijkt in de leidraad het onderscheid tussen het geven van inzicht en het geven van advies. Dit laatste is slechts voorbehouden aan instellingen die daarvoor een vergunning hebben.

Zie ook : www.afm.nl


Minister Kamp heeft een aantal vragen van Kamerlid Omzigt beantwoord met betrekking tot de gevolgen van onvolledige administratieve gegevens. Naar de mening van de Minister kan een deelnemer een beroep doen op zijn pensioenrechten en –aanspraken, ook in de situatie dat de werkgever een deelnemer niet heeft aangemeld.

Zie ook : www.dnb.nl


In haar 18e Nieuwsbrief Pensioenen geeft DNB informatie over een nieuwe aanpak van het toezicht voor pensioenfondsen. De ervaringen met de kredietcrisis vragen daarom.
DNB zal ook een nieuwe risicoanalyse methodologie ontwerpen ter vervanging van de bestaande FIRM-applicatie. Belangrijke speerpunten in de nieuwe aanpak zijn een meer instellingsoverstijgend perspectief en meer aandacht voor risicofactoren zoals bedrijfsmodellen, strategie en gedrag en cultuur van instellingen. Daarnaast zal DNB vaker instrumenten als themaonderzoeken en sectorbrede analyses inzetten als onderdeel van het toezicht. In de Nieuwsbrief wordt verder informatie gegeven over de toepassing van een driemaandgemiddelde bij de te hanteren rekenrente.

DNB lanceert een nieuw themaonderzoek: bestuurlijke effectiviteit. Leidersschap, besluitvorming en communicatie staan daarbij centraal.

Bestuurderswisselingen moeten altijd aan DNB gemeld worden, bijvoorbeeld van bestuurder naar voorzitter. DNB vraagt ook om een nadere onderbouwing van de te verstrekken informatie bij de toetsing van bestuurders. De kwaliteit van de functieprofielen kan worden verbeterd. Zij zijn ook vaak te algemeen.

DNB heeft een nieuwe website gelanceerd voor consumenten : www.jouwgeldvraag.nl

Over het boekjaar 2012 zal DNB een nieuwe verslagstaat met betrekking tot het vermogensbeheer introduceren. Het gaat dan om een specificatie van de vermogensbeheerskosten. Hierin moeten alle directe en indirecte kosten worden meegenomen.

Zie ook : www.dnb.nl


Januari/Februari 2012
Minister Kamp heeft het nieuwe wetsontwerp Versterking bestuur pensioenfondsen naar de Tweede kamer toegezonden. Voor wat betreft het intern toezicht zouden BPF’n alleen nog met een RvT mogen werken. Een RvT is ook mogelijk voor OPF’n en BRF’n maar hier mag het intern toezicht ook ingevuld blijven worden door een visitatiecommissie, zij het dat dit jaarlijks moet plaatsvinden. DNB kan de deskundigheid van interne toezichthouders toetsen.
Met betrekking tot de organen bij een pensioenfonds worden belangrijke aanpassingen voorgesteld. Voor het bestuursmodel blijven twee modellen over. Het bestaande paritaire model waarbij nu ook externe deskundigen als vertegenwoordiger van een geleding mogen plaatsnemen en het externe model met alleen externe deskundigen.

Bij het paritaire bestuursmodel wordt een deelnemers- en pensioengerechtigdenraad ingesteld die naast adviestaken ook de bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan krijgt. Het Verantwoordingsorgaan komt te vervallen. Bij het externe model wordt een Belanghebbendenorgaan ingesteld met advies en goedkeuringstaken.

Zie ook : www.szw.nl


De Pensioenfederatie heeft een lijst gepubliceerd met een overzicht van 80 pensioenfondsen die in 2013 over zullen gaan tot een korting op de ingegane pensioenen en pensioenaanspraken van actieve deelnemers. Voornoemde pensioenfondsen hebben toestemming aan de Pensioenfederatie gegeven om op de lijst te worden opgenomen. Ca. 20 pensioenfondsen hebben dat niet gedaan maar overwegen ook een korting in 2013. Gemiddeld bedraagt de voorgenomen korting ca. 2,3%. Er bestaan evenwel grote verschillen. Het gaat hierbij om voorgenomen maatregelen. Eind 2012 zal duidelijk worden of de voorgenomen kortingen ook daadwerkelijk zullen moeten worden toegepast.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl

In haar 17e Nieuwsbrief Pensioenen maakt DNB melding van het Eindrapport van het themaonderzoek goed pensioenfondsbestuur. De algemene conclusie van het rapport is dat besturen van pensioenfondsen controle uitoefenen op e werkzaamheden binnen en rondom het pensioenfonds, maar dat daarbij nog sprake is van onvoldoende regie. In het rapport zijn een aantal good practises opgenomen. Het volledige rapport staat op e website van DNB.
DNB had een correctie toegepast op de rentetermijnstructuur van december 2011 (driemaandgemiddelde) . Dit zal ook van toepassing zijn op de rentetermijnstructuur van januari 2012.
DNB heeft nieuwe Q&A’s samengesteld over de aanpassing van de rentetermijnstructuur en aankondiging maximering korting.

Zie ook : www.dnb.nl


De Eerste kamer heeft het initiatief wetsvoorstel Koser Kaya en Blok aangenomen. Het wetsvoorstel legt vast dat gepensioneerden recht hebben op een plek in het pensioenfondsbestuur. De wet zal per 1-1-2013 ingaan.

Zie ook : www.szw.nl


In haar 15e Nieuwsbrief Pensioenen gaat DNB nader in op de correctie van de rentetermijnstructuur en de voorgenomen maximering van de korting op pensioenen.
In het tijdschrift Pensioen bestuur en Management is onlangs een artikel verschenen van medewerkers van DNB over deskundigheid bij pensioenfondsen. Het belang wordt benadrukt van een deskundig bestuur op basis van de Beleidsregel deskundigheid van DNB. De Beleidsregel Financieel Crisisplan is op 10 december in werking getreden.

DNB maakt ook melding van de resultaten van het onderzoek dat zij heeft gedaan naar de voorwaardelijkheidsverklaringen en (verboden) uitsluitingsclausules bij pensioenfondsen. Een voorwaardelijkheidsverklaring is niet vrijblijvend en moet voldoen aan de wettelijke vereisten. Clausules waarbij de uitkeringsverplichtingen van een verzekerd pensioenfonds beperkt zijn tot de bedragen die het fonds van de verzekeraar ontvangt zijn niet toegestaan.

DNB geeft ook informatie over het eind 2011 gehouden seminar intern toezicht. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:

  • Het belang van het kennen van de cultuur van de sector met daarbij de vraag of het intern toezicht zich niet in te hoge mate identificeert met de bestuurscultuur.
  • Het gaat bij intern toezicht niet alleen om processen en procedures. Het gaat ook om het waarom van besluiten en hoe ze tot stand zijn gekomen. Hoe is de interactie binnen het bestuur geweest.
  • Voor een evenwichtig intern toezichtsorgaan is het hebben van individuele profielen een voorwaarde

Zie ook : www.dnb.nl