Nieuwsfeiten 2013

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2013
In het Pensioenakkoord tussen de coalitiepartijen en drie oppositiefracties zijn een aantal bezwaren van de bestaande afspraken ten dele weggenomen. De fiscaal gefalicieerde pensioenopbouw wordt minder hard versoberd. Volgens de Pensioenfeeratie blijven er bezwaren tegen de voorgenomen BTW-heffing over de dienstverlening van eigen uitvoeringsorganisaties aan pensioenfondsen. DNB zal gaan toetsen of pensioenpremies wel voldoende omlaag gaan als gevolg van de fiscale maatregelen. Een verlaging van de pensioenpremie behoeft overigens geen automatisme te zijn als gevolg van de genomen
maatregelen. Sociale partners kunnen op legitieme gronden anders beslissen. De Pensioenfederatie pleit voor uitstel van de datum van invoering naar 1 juli 2015.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen gaat DNB in op de rapportage over de herstelplannen, de implementatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de toetsing van bestuurders en toezichthouders op integriteit en betrouwbaarheid.

Zie ook: www.dnb.nl


November 2013

SZW is gestart met een consultatieronde over het wetsvoorstel Pensioencommunicatie. In dit voorstel wordt meer ruimte geboden voor maatwerk door pensioenuitvoerders, digitale informatieuitwisseling en uniforme communicatie over koopkracht en risico’s.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft de leden van e Tweede Kamer geinformeerd over de bevoegdheden van een Raad van Toezicht (RvT) bij pensioenfondsen. Met name krijgen de aandacht de bevoegdheden van de RvT bij het disfunctioneren van het bestuur. De RvT meldt dit in eerste instantie bij het Verantwoordingsorgaan. De RvT kan het betreffende bestuur ook zelf ontslaan.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


DNB heeft aangegeven dat het actuarieel ophogen van reeds opgebouwde pensioenaaspraken bij het ophogen van de pensioenleeftijd is toegestaan. Daarbij is geen sprake van een collectieve overdracht met alle regels daarbij behorende.De verhoging moet actuarieel geschieden en reglementair dient een mogelijkheid tot vervroeging aanwezig te zijn.

Zie ook: www.DNB.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen gaat DNB o.a. in op de uitkomsten van een enquete over de voorbereiding bij pensioenfondsen op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daarbij valt op dat bij een groot aantal pensioenfondsen geen sprake is van een adequate schriftelijke vastlegging van besluitvorming, de overwegingen en het proces. Verder gaat DNB in op de relatie tussen een pril herstel van een pensioenfonds en toeslagverlening. Pensioenfondsen dienen zorgvuldig om te gaan bij het (te vroeg) verlenen van toeslagen.Overigens mogen pensioenfondsen, die gebruik hebben gemaakt van het “September pakket 2012” pas weer een toeslag verlenen bij een dekkingsgraad van minimal 110%!

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft een onderzoek gedaan naar eventuele strijdigheden tussen pensioenreglementen en uitvoeringsovereenkomsten met Artikel 5 van de PW. Pensioenfondsen mogen hun verantwoordelijkheid niet uitsluiten indien sprake is van van een onjuiste, onvolledige of niet tijdige informatieverstrekking door de werkgever.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft bekend gemaakt dat zij in het vierde kwartaal een aantal onderzoeken zal doen. Het betreft hier: Houdbaarheid bedrijfsmodel kleine en krimpende fondsen, Liquiditeitsrisico pensioenfondsen, Verhouding tussen risicoprofiel en geen of geringe toeslagambitie en Belangenverstrengeling bij externe inhuur.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft aangegeven dat pensioenfondsen met een herstelplan en die voorzien per 1 april 2014 een korting te moeten doorvoeren het voorgenomen kortingsbelsuit vooraf door DNB kunnen laten toetsen.

Zie ook: www.dnb.nl


De staatssecretaris Klijnsma heeft enkele vragen beantwoord van leden van de Tweede Kamer over de beheerskosten van pensioenfondsen. De vragen vloeiden voort uit de resutaten van een onderzoek door een actuarieel adviesbureau LCP, waarin werd geconcludeerd dat pensioenfondsen in hoge mate gehoor hebben gegeven aan de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.Tevens geeft het onderzoek aan dat de beleggingskosten over 2012 hoger zijn (0,53%) dan in 2011 (0,38%). Mogelijk dat een toename van prestatieafhankelijke beloningen hiervan de oorzaak zou kunnen zijn.
Nader onderzoek bij pensioenfondsen wijst uit dat de fondsen momenteel eerder gemaakte keuzes bij het vermogensbeheer heroverwegen, met als oogmerk een betere kostenbeheersing. Het gaat hierbij o.a. om actief dan wel passief beheer, complexe beleggingsproducten, uitbesteding versus eigen beheer en prestatievergoedingen.
Ook de staatssecretaris heeft geconstateerd dat pensioenfondsen veel vooruitgang hebben geboekt bij de kostentransparantie.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Staatssecretartis Klijnsma heeft het voornemen om op korte termijn multipensioenfondsen mogelijk te maken.Aan die mogelijkheid bestaat grote behoefte omdat uit onderzoek van DNB is gebleken dat ca. 20% van de 400 pensioenfondsen overwegen om uiterlijk 1-1-2015 te liquideren. De bestaande mogelijkheden van overdracht bij liquidatie ( bedrijfstakpensioenfonds of verzekeraar) zijn niet altijd toepasbaar of te beperkt gezien het geringe aantal aanbieders.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Naar verwachting zal het CPB-rapport over de doorsneepremie op korte termijn naar de Tweede Kamer worden gestuurd. De Pensioenfederatie heeft een eigen notitie opgesteld met een toellichting op de doorsneeproblematiek en de invloed daarvan op de werknemers, werkgevers en de arbeidsmarkt.De Pensioenfederatie geeft aan dat niet bij voorbaat kan worden gesteld dat de huidige doorsneepremie onwenselijk is.Bestaande onwenselijkheden van de doorsneepremie kunnen ook buiten de doorsneepremie worden opgelost.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Oktober 2013
De dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen zijn in het derde kwartaal gestegen.Er is nog volop onzekerheid of deze positieve ontwikkeling zich ook in het vierde kwartaal zal voortzetten. Voor een eventuele korting in 2014 is de dekkingsgraad van ultimo december 2013 bepalend.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft het ontwerpbesluit van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen naar de EErste en Tweede Kamer toegezonden. In dit besluit staan nadere regels voor onderwerpen die een relatie hebben met voornoemde wet. Aan de orde komen o.a. regels voor het niet uitvoerend deel van het bestuur in een omgekeerd gemengd model en voor de Raad van Toezicht. Het ontwerpbesluit bevat ook de wettelijke verankering van de Code Pensioenfondsen. Verder is nog een passage opgenomen met betrekking tot een verlenging van de periode (van een maand naar drie maanden) waarbinnen een ontvangende pensioenuitvoerder bij herleving van de plicht tot waardeoverdracht informative moet vragen aan de overdragende pensioenuitvoerder.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


September 2013
De SER heeft in het kader van de consultatieronde over het wetsvoorstel invoering reele ambitieovereenkomst een advies aan de staatssecretaris Klijnsma gestuurd (Naar macrostabiele reele pensioenen) voor een alternatieve vormgeving van het verwachte rendement op aandelen in een nieuw FTK met als doel het pensioenstelsel minder gevoelig te maken voor de ontwikkeling van de rente. Een minder rentegevoelige vormgeving van het verwachte rendement op aandelen kan tot meer stabiele pensioenpremies leiden zonder grote verdelingseffecten tussen generaties.

Zie ook: www.ser.nl


De overheid zal zich in 2015 volledig terugtrekken bij de financiering van het toezicht.Dit zal leiden tot een aanzienlijke kostenstijging voor o.a. de pensioenfondsen. De Pensioenfederatie heeft daarop gereageerd door te wijzen op de aanwezigheid van voldoende prikkels om de kosten beperkt te houden. Een blijvend goed en gedegen toezicht staat niet ter discussie. Daarbij hoort evenwel een transparante verantwoording van de toezichthouders en een structurele overlegstructuur tussen de toezichthouders en de onder toezicht staande instellingen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het College van Beroep heeft bevestigd dat pensioenfondsen het primaat hebben bij de inrichting van hun beleggingsbeleid. Het prudent person beginsel dat pensioenfondsen daarbij moeten hanteren betekent dat pensioenfondsen”als een goed huisvader” verstandig moeten beleggen.Het is niet zo zeer DNB die de ruimte heeft om te beoordelen of aan dat principe wordt voldaan. De Pensioenfederatie ziet dit als een belangrijke uitspraak. DNB zou zich zeer terughoudend moeten opstellen als het gaat om het voorschrijven van het beleggingsbeleid.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft kritisch gereageerd op de beantwoording van enkele vragen van leden van de Eerste Kamer over de fiscale beperking van de pensioenopbouw. Het gaat daarbij om vragen over de verlaging van pensioenpremies en de vaststelling van de kostendekkende premie mede in relatie tot de toeslagverlening. Verder blijft vooralsnog onduidelijk of pensioenfondsen zowel een basisregeling als excedentregeling mogen uitvoeren.

Zie ook: www.Pensioenfederatie.nl


DNB heeft vastgesteld dat pensioenfondsen in 2012 circa de helft van hun renterisico hebben afgedekt door beleggingen in vastrentende waarden en rentederivaten. DNB ziet toe op een zorgvuldige realisatie van het afdekkingsbeleid en voldoende beheersing van het renterisico. Afdekking van het renterisico beperkt het risico van een (te) lage dekkingsgraad bij rentedalingen maar beperkt het herstellend vermogen bij rentestijgingen.

Zie ook: www.dnb.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen maakt DNB o.a. melding van de resultaten van een onderzoek naar beheersing van het renterisico. De resultaten geven aan dat het afdekkingsbeleid, de monitoring en de evaluatie van het beleid nog verbetering behoeven. Daarnaast heeft DNB de specifieke risico’s van krimpende en gesloten pensioenfondsen in kaart gebracht. Met betrekking tot de rapportageverplichtingen van pensioenfondsen is een nieuw (strenger) handhavingsbeleid in werking getreden.Verder verwacht DNB dat in oktober alle pensioenfondsen zijn overgegaan aar SEPA.

Zie ook: www.dnb.nl


Augustus 2013
De Wet Versterking bestuur pensioenfondsen is in het Staatsblad gepubliceerd en op 7 augustus in werking getreden. Inmiddels zijn ook het inwerkingsbesluit en het besluit tot wijziging van het FTK gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit bevat regels voor een beheerst beloningsbeleid, bepaling door DNB van het moment van toetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid en nadere waarborgen in verband met het vereiste tijdsbeslag van bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


DNB heeft haar Nieuwsbrief Pensioenen geheel gewijd aan de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, die op 7 augustus in werking is getreden. DNB heeft een aantal Q&A’s opgesteld die ondermeer ingaan op de overgangstermijn, het tijdsbeslag en onafhankelijkheid alsmede de 5 bestuursmodellen.

Zie ook: www.dnb.nl


Juli 2013
Staatssecretaris Klijnsma heeft naar aanleiding van de behandeling van het Wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen nog een aantal vragen beantwoord van het eerste Kamerlid Backer. Het gaat daarbij onder andere om de bevoegdheden van de Raad van Toezicht (RvT) mede in het licht van de aansprakelijkheid. Ingegaan wordt op de instrumenten van de RvT om leden van het bestuur weg te sturen. De staatssecretaris heeft daarbij toegezegd in een algemene maartegel van bestuur een bevoegdheid van de RVT te regelen bestuurders te schorsen of te ontslaan bij disfunctioneren. Tevens wordt ingegaan op de bevoegdheden van de RvT met betrekking tot de relatie tussen pensioenfondsbestuur, directie en uitbestedingorganisaties. Primair staat daarbij de relatie met het bestuur maar dit laat onverlet overleg met andere organen.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


In de Nieuwsbrief Pensioenen van juli gaat DNB middels Q&A’s nader in op o.a. de wijze waarop DNB omgaat met het overgangsjaar 2014 waar het gaat om herstelplannen, de premie en de continuïteitsanalyse. Tevens zijn Q&A’s opgenomen met betrekking tot de overstap op CDC-regelingen. DNB maakt ook melding van de resultaten van het onderzoek naar de wijze waarop besturen van pensioenfondsen omgaan met invulling van het intern toezicht in de vorm van een visitatie. Uit het onderzoek blijkt dat besturen slechts beperkt de meerwaarde zien van intern toezicht middels een visitatie. Besturen kunnen meer aandacht geven aan de inrichting en opdracht aan het interne toezicht.
DNB en AFM stellen zich ook actief op met betrekking tot de voortgang van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen dienen nu al stappen te maken in hun voorbereiding.

Zie ook: www.dnb.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioen van juli gaat de AFM nader in op de wijze waarop pensioenfondsen hun gegevens ter beschikking stellen aan het Pensioenregister. Er is sprake van een duidelijke inspanning waarbij bijzondere risicogroepen zoals deeltijdgepensioneerden en arbeidsongeschikten nog extra aandacht vereisen. Pensioenuitvoerders zouden extra controles moet uitvoeren en de administratieve processen moeten optimaliseren. Ook wordt melding gemaakt van het wetenschappelijke Netspar-rapport “op naar actieve pensioenconsumenten”. In dit rapport wordt een model uitgewerkt welke informatie pensioenconsumenten nodig hebben en hoe deze het beste kan worden overgebracht. Het model is uitgewerkt in een checklist die de pensioensector kan gebruiken om de eigen communicatie-instrumenten te toetsen of te ontwikkelen. Het model zou een blauwdruk kunnen zijn voor het toekomstige (interactieve) Pensioendashboard. De AFM roept pensioenuitvoerders ook op voor gewezen deelnemers jaarlijks een update aan het Pensioenregister door te geven in plaats van om de 5 jaar. EIOPA (de Europese toezichthouder) heeft een aantal aandachtspunten gepubliceerd waaraan een effectieve pensioencommunicatie zou moeten voldoen.

Zie ook: www.afm.nl


De Ministerraad is akkoord gegaan met de consultatie van het nieuwe FTK-wetsvoorstel. De consultatie loopt tot 13 september 2013. Het wetsvoorstel moet nog in 2013 worden afgerond en de nieuwe pensioencontracten moeten begin 2015 in werking treden. Het wetsvoorstel toept nog veel vragen op zowel met betrekking tot het nominale als het reële contract. De mogelijkheid van een andere variant staat nog open.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Juni 2013
In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om in het ontwerpbesluit over beloningsbeleid ook op te nemen dat het beloningsbeleid van pensioenfondsen openbaar wordt gemaakt ook wanneer sprake is van uitbesteding.

Zie ook: www.szw.nl


Uit een TNS-Nipo onderzoek onder 18.500 deelnemers van 16 pensioenfondsen blijkt, dat deelnemers en gepensioneerden gemiddeld meer vertrouwen hebben in hun eigen pensioenfonds dan in het Nederlandse pensioenstelsel. De deelnemers vertrouwt erop dat zijn pensioenfonds tegen lagere kosten werkt dan een verzekeraar en tenminste de totaal betaalde premies terugbetaalt na pensionering. Bij een eventuele keuzevrijheid voor wat betreft de pensioenuitvoerder zou ruim de helft van de actieve deelnemers hun pensioen bij hun huidige pensioenfonds willen onderbrengen.

Zie ook: www.tns-nipo.com


Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het gesprek met de sociale partners over het Witteveen-kader. De mogelijkheden om pensioenpremies te verlagen zijn volgens de sociale partners een zaak van de pensioenfondsen en de betrokken decentrale werkgevers en werknemers. Afwegingen moeten worden gemaakt in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg, de financiële positie van de betreffende pensioenfondsen en de economische en werkgelegenheidsontwikkeling in de betreffende sector. Per pensioenfonds en sector kan dit verschillend uitwerken. Daarbij zal door de pensioenfondsbesturen ook rekening worden gehouden met een evenwichtige belangenafweging. Met betrekking tot de kostendekkende premie is het nieuwe FTK ook van invloed.

Zie ook: www.szw.nl


De gemiddelde dekkingsgraad is in de maand mei gedaald naar 104%. Eind maart was deze nog 106%. De daling komt door een daling van de rentetermijnstructuur, inclusief UFR en de driemaandsmiddeling van de rente. De gemiddelde 20-jaarsrente daalde waardoor de waarde van de verplichtingen steeg. De kapitaalmarktrente steeg waardoor de koersen van de vastrentende portefeuille daalde. De waarde stijging van de aandelenportefeuille was onvoldoende om het effect van de rente te compenseren.

Zie ook : www.dnb.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft de Eerste Kamer verzocht de behandeling van het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen voor 1 juli af te handelen. Indien het wetsontwerp voor 1 juli 2013 wordt aanvaard, vervalt de initiatiefwet Koser/Kaya/Blok. Tussen beide wetten bestaan enkele discrepanties die voor verwarring zouden kunnen leiden indien beide wetten naast elkaar zouden blijven bestaan.

Zie ook: www.szw.nl


DNB heeft in haar Nieuwsbrief pensioenen juni 2013 o.a. verslag gedaan van de seminars met kleine en middelgrote pensioenfondsen, die eind mei waren georganiseerd. Tijdens de seminars werd o.a. aandacht besteed aan het implementatietraject voor het nieuwe pensioencontract. DNB en AFM zullen de voortgang daarvan vanaf 1 juli 2013 gaan meten. In de Nieuwsbrief wordt verder aandacht besteed aan de praktische consequenties van de Europese derivatenwetgeving voor pensioenfondsen en de fors stijgende toezichtkosten.

Zie ook : www.dnb.nl


In een speciale Nieuwsbrief doet AFM verslag van het onderzoek dat zij heeft gedaan naar de wijze waarop de pensioenfondsen informatie hebben gegeven over de pensioenverlagingen. De algemene conclusie is dat dit op een goede manier is gedaan. De meeste pensioenfondsen zijn ook voornemens op het UPO 2013 zowel de pensioenaanspraken voor als na de verlaging te vermelden. Veel pensioenfondsen houden hun brief beknopt maar geven op een andere manier, bijvoorbeeld via de website, extra informatie over de pensioenverlaging, bijvoorbeeld via een Q&A-lijst. Sommige pensioenfondsen geven ook aandacht aan de evenwichtige belangenafweging zoals deze bij de besluitvorming is toegepast.

Zie ook : www.afm.nl


Mei 2013
Staatssecretaris Klijnsma heeft het besluit over het beloningsbeleid van pensioenfondsen naar de Tweede Kamer gestuurd. Pensioenfondsen moeten hun beloningsbeleid vastleggen en openbaar maken. Het beloningsbeleid mag niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Pensioenfondsen moeten ook zicht hebben op het beloningsbeleid bij de uitvoeringsorganisaties. Het beloningsbeleid maakt ook deel uit van de (in ontwikkeling zijnde) Code Pensioenfondsen.
In het besluit worden ook nadere regels gesteld over het (maximale) tijdsbesteding van bestuurders van pensioenfondsen en toezichthouders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in grote en kleine pensioenfondsen. De grens ligt bij 10 miljard belegd vermogen. De maximale tijdsbesteding is 1 FTE.

Functie Rechtspersonen Grote pensioenfondsen Kleine pensioenfondsen
Bestuursvoorzitter/
Bestuurder:
0,6/0,6 0,6/0,4 0,3/0,2
VZ Toezichthoudend
orgaan:
0,4 0,2 0,2
lid toezichthoudend
orgaan:
0,2 0,1 0,1

Leden van visitatiecommissies vallen niet onder bovenstaande bepalingen maar het lid zijn van een visitatiecommissie kan door DNB wel worden betrokken bij de toetsing.

Bovenstaande bepalingen gelden niet voor benoemingen vóór 1 juli 2014. Overigens zullen in een Algemene maatregel van bestuur nog nadere regels worden opgenomen.

Zie ook : www.szw.nl


De VU heeft onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenregelingen. De resultaten van het onderzoek geven een genuanceerd beeld van de voor- en nadelen van de verplichtstelling in collectieve solidaire pensioenregelingen. Solidariteit in collectieve pensioenregelingen zorgt ervoor dat verschillen in geslacht, gezondheid en leeftijd niet tot uitdrukking komen in de werknemerspremie. Risico’s in de regeling worden door grote groepen deelnemers gedeeld. Aan de verplichtstelling zijn financiële schaalvoordelen op ten opzichte van individuele belegging. Kritiek van met name jongeren op de volgens hen onredelijke uitwerking van de doorsneepremie wordt ontzenuwd. Een werknemerspremie gekoppeld aan het salaris is voor jong en oud eerlijk, zo blijkt uit het onderzoek.
Het CPB doet ook onderzoek naar de doorsneepremie. De resultaten daarvan worden op korte termijn verwacht.
Het rapport roept de pensioensector op beter te communiceren over het doel, de uitwerking en de mate van solidariteit in pensioenregelingen.

Zie ook : www.vu.nl


Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp Versterking bestuur pensioenfondsen heeft de staatssecretaris een groot aantal vragen van leden van de Tweede Kamer beantwoord. Tevens reageert de staatssecretaris op een aantal ingediende amendementen. De brief geeft een goede toelichting op de keuzes die zijn gemaakt bij het wetsvoorstel. Een overzicht van taken en bevoegdheden van de verschillende organen binnen een pensioenfonds is toegevoegd.

Zie ook : www.szw.nl


De werkgroep Integriteit pensioenfondsen heeft haar rapport “Kijken in de spiegel’ gepubliceerd. Het rapport bevat een analyse van relevante omgevingsontwikkelingen. Bestuurlijke dilemma’s worden geformuleerd waarbij de werkgroep aanbevelingen heeft opgesteld hoe hiermee kan worden omgegaan. Noodzakelijke voorwaarden zijn onder meer transparantie en integer bestuurlijk handelen. Het rapport moet bestuurders aanzetten tot nadenken over het eigen handelen en de vertrouwenskloof tussen deelnemers en pensioenfondsen dichten.

Zie ook : www.transparency.nl


In haar Nieuwsbrief pensioenen van mei 2013 kondigt DNB een aantal onderzoeken aan: de risico’s van uitbestedingrelaties, de toekomstbestendigheid van kleine en middelgrote pensioenfondsen en de implementatie van SEPA. Verder heeft DNB de resultaten van een onderzoek naar het beheersingsbeleid van het tegenpartijrisico gepubliceerd. Best practises maken onderdeel uit van het onderzoeksrapport.

Zie ook : www.dnb.nl


Begin mei heeft de Raad voor de jaarverslaglegging (RJ) een vernieuwde versie uitgebracht van de toepassing IAS 19R. De aanpassingen hebben betrekking op het onderdeel waardering van DB-regelingen in het bijzonder op de bepalingen t.a.v. risicodeling en gezamenlijke financiering in IAS 19R. Deze kunnen onder bepaalde omstandigheden de omvang van de pensioenverplichtingen in de jaarrekening aanzienlijk beperken.

Zie ook: www.rjnet.nl


April 2013
De Pensioenfederatie heeft de Commissie UFR een aantal overwegingen per brief toegestuurd om te komen tot verbeteringen in de methodiek zoals deze nu door DNB voor pensioenfondsen wordt toegepast. Deze overwegingen betreffen zowel de vaststelling van de UFR-methodiek zelf als de inpassing in het FTK en de effecten daarvan.
Het AG heeft ook een notitie “Principes voor de Ultimate Forward Rate opgesteld en aan de commissie UFR aangeboden. Volgens het AG zijn er een aantal voorwaarden waaraan de rentetermijnstructuur zou moeten voldoen: risicovrij, goed observeerbaar, verhandelbaar, robuust en valideerbaar. Marktwaardering moet het uitgangspunt zijn voor de waardering van de pensioenverplichtingen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl, www.ag.nl


Staatssecretaris Weekers heeft het wetsvoorstel inperking Witteveenkader naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat hierbij o.a. over de verlaging van de fiscaal gefacilieerde opbouwpercentages en maximering van het pensioengevend inkomen en de verlaging van pensioenpremies.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De Pensioenfederatie heeft commentaar gegeven op de blauwdruk API. Naar de mening van de Pensioenfederatie moet het nieuwe FTK qua behandeling voorrang krijgen boven het API. De pensioenfederatie pleit er ook voor dat op korte termijn het Multi-OPF wordt ongevormd tot een goed alternatief voor liquiderende pensioenfondsen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft gereageerd op een concept praktijk handleiding van het NBA. In dit document wordt de rol van de accountant en actuaris bij het jaarwerk van een pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij gewijzigd. De accountant zou zelf een actuaris kunnen aanwijzen ter beoordeling van de benodigde actuariële gegevens en resultaten. Binnen het speelveld van de accountant en certificerend actuaris zijn door de jaren heen protocollen en onderlinge afstemmingen gedaan. Het voorstel van de NBA werkt kostenverhogend en werkt vertragend. Wijzigingen in het speelveld zouden slechts door de opdrachtgever i.c. het bestuur of de directie van een pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij gemaakt kunnen worden. Accountantskantoren zouden zich ook bij hn eigen leest moeten houden en niet mogen doorverwijzen naar eigen”of gerelateerde actuarissen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl, www.nba.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen van april maakt DNB melding van het feit dat pensioenfondsen die na sluiting van het boekjaar maar voor de publicatie van de jaarstaten een besluit tot korting doorvoeren de korting mee moeten nemen in de jaarstaten. Dit is ook in lijn met de richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaglegging.
Voor 2013 geldt dat de jaarstaten digitaal voor 28 juni 2013 moeten zijn ingediend. Tevens dienen pensioenfondsen van wie de maximale hersteltermijn in 2013 afloopt en die een eindkorting doorvoeren opnieuw direct een herstelplan moeten invoeren met een nieuwe hersteltermijn als zij hierna opnieuw in een tekortsituatie komen. De termijn van drie kwartalen is niet van toepassing.
DNB heeft een rapport gepubliceerd over een onderzoek naar gedrag in de bestuurskamer van financiële instellingen waaronder pensioenfondsen. Gedrag en cultuur zijn voorspellers van de prestaties van instellingen. In het rapport worden een aantal voorbeelden van good en bad practises gegeven met aanbevelingen van DNB.

Zie ook: www.dnb.nl


Maart 2013
De StvdA heeft het ministerie van SZW geadviseerd over de pensioencommunicatie. Met name wordt ingegaan op de rol van de werkgever. De Stichting is van mening dat een meer prominente rol van de werkgever zelf in het kader van het pensioenbewustzijn van werknemers maar ook voor de werkgever zelf in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid gewenst is. Daarbij heeft de werkgever een aantal wettelijke taken in het kader van de informatie over de pensioenregeling. Van belang is dat er transparante afspraken zijn gemaakt tussen de werkgever en de uitvoerder van de pensioenregeling(en) over wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Die afspraken kunnen overigens gezien de diversiteit van pensioenfondsen verschillen.

Zie ook: www.stvda.nl


In haar Nieuwsbrief van Maart maakt DNB onder andere melding van het feit dat 68 pensioenfondsen per 1 april 2013 een korting hebben doorgevoerd. Twee medewerkers van DNB hebben een artikel geschreven over de uitbesteding van het vermogensbeheer. Met name wordt daarbij ingegaan op de inhoud van de uitbestedingsovereenkomst in het licht van de (wettelijke) regelgeving. Tevens wordt via een Q&A-lijst nader ingegaan op de gevolgen van artikel 5 Pw. Dit artikel regelt de reikwijdte van de Pw voor pensioenfondsen en verzekeraars. Het is niet toegestaan de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder uit te sluiten voor het geval de werkgever de uitvoerder onjuist, onvolledig of niet tijdig informeert.

Zie ook: www.dnb.nl


Februari 2013
De STAR heeft aan Staatssecretaris Klijnsma gevraagd om in het wetsvoorstel Versterking bestuur pensioenfondsen een overlegverplichting op te nemen tussen pensioenfondsbestuur en sociale partners als één van deze partijen het bestuursmodel bij het pensioenfonds wil wijzigen. Een eerder voorstel van de SER voor een stem van de sociale partners zal door de Staatssecretaris niet worden overgenomen. De STAR vindt het evenwel noodzakelijk dat sociale partners een bepalende stem krijgen. De STAR benadrukt verder dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vóór 1 juli 2013 moet zijn afgerond.

Zie ook : www.stichtingvandearbeid.nl


In de 29ste Nieuwsbrief Pensioenen wordt door DNB o.a. aandacht gevraagd voor de voorbereidingen op Sepa/Iban, het nieuwe betalingssysteem. Alle pensioenfondsen moeten per 1 februari 2014 zijn overgestapt, de grote pensioenfondsen per 1 juli 2013.DNb heeft er ook geen bezwaar tegen als VPL-gelden in het jaarverslag als vreemd vermogen wordt aangemerkt. VPL-gelden die nog niet zijn aangewend voor inkoop van pensioenen mogen in ieder geval niet als technische voorziening (art. 126 Pw) worden aangemerkt en blijven dus buiten de berekening van de dekkingsvraag.
Eind vorig jaar heeft DNB al aan alle pensioenfondsen een sectorbrief VPL-regelingen toegezonden.

Zie ook : www.dnb.nl


DNB heeft haar toezichtsthema’s voor 2013 bekend gemaakt. DNB en AFm zullen het transitieschema naar het nieuwe pensioencontract actief gaan begeleiden. De pensioenfondsen zullen dit jaar actief moeten anticiperen op het nieuwe stelsel, de keuzes en de implementatie. Er komen drie themaonderzoeken: vermogensbeheercontracten, de beheersing van het renterisico en de mate van control met betrekking tot de pensioenadministratie.

Zie ook : www.dnb.nl


Staatssecretars Klijnsma heeft een aantal vragen van de Tweede Kamer beantwoord. Het ging hierbij o.a. over de langlevenswap die het risico van langleven bij pensioenfondsen zou kunnen afdekken. Volgens de staatssecretaris worden deze swaps nog niet in de markt aangeboden. De toenemende complexiteit van het huidige systeem van waardeoverdrachten is op dit moment aandachtspunt bij de STAR en de koepelorganisaties. Er loopt een onderzoek of het huidige systeem aangepast kan worden mede ook in het kader van het nieuwe reële pensioencontract. Aegon heeft een voorstel gedaan om deelnemers van pensioenfondsen om tegen betaling additionele zekerheid te verkrijgen over hun pensioenen als bij verzekeraars. Op dit moment wordt dit zekerheidsplan niet door Aegon aangeboden.

Zie ook : www.szw.nl


Januari 2013
Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer informatie gegeven over de salarisstructuur binnen pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties. Een pensioenfonds moet een beloningsbeleid hanteren dat niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico’s dan voor het pensioenfonds aanvaardbaar is. Bij een besluit tot uitbesteding zullen pensioenfondsen het beloningsbeleid bij de uitvoeringsorganisatie mede in acht moeten nemen.
Klijnsma maakt tevens melding dat de Pensioenfederatie pensioenfondsen heeft opgeroepen om verzoeken van eigen deelnemersraden en verantwoordingsorganen om informatie over terugstortingen in het verleden waar mogelijk te honoreren en in het jaarverslag over 2013 te vermelden of zo’n verzoek is gedaan en of er gehoor aan is gegeven.

Zie ook : www.szw.nl en www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft alle pensioenfondsen met een sectorbrief geïnformeerd over het lopende onderzoek naar uitbesteding van vermogensbeheer. De brief bevat een uitgebreide bijlage met relevante vragen. Pensioenfondsen kunnen op basis hiervan hun vermogensbeheerovereenkomsten analyseren en waar nodig maatregelen nemen. Centraal staat of in overeenkomsten met een vermogensbeheerder zodanige begrenzingen aan het beleggingsbeleid zijn opgenomen, dat dit resulteert in een voldoende eenduidige en effectief begrensde opdracht aan de vermogensbeheerder. Dit is van belang in het kader van een beheerste en integere bedrijfsvoering. De juridische vormgeving van de mandaten is ook van belang.

Zie ook : www.dnb.nl


In haar 28ste Nieuwsbrief pensioenen geeft DNB informatie over de rentetermijnstructuur ultimo 2012. DNB geeft verder aan dat de recente publicatie van de Raad van de Jaarverslaglegging op welke wijze kortingen in de jaarrekening moeten worden verwerkt, geen invloed heeft op de wijze waarop pensioenfondsen maandelijks over een reserve- of dekkingstekort DNB moeten informeren. In deze Nieuwsbrief wordt ook verslag gedaan van de laatste bijeenkomst met interne toezichthouders. Aandachtspunten waren o.a. de wijze waarop het intern toezicht met de besluitvorming rondom kortingen moet omgaan en de implementatie van het Pensioenakkoord.

Zie ook : www.dnb.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven dat de huidige Pensioenwet nu al aan pensioenuitvoerders de ruimte geeft om in verband met het inwerking treden van de wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in collectieve zin de pensioenleeftijd van de deelnemers te verhogen dus zonder tussenkomst van de individuele deelnemers. Dit geldt voor bestaande en nieuwe pensioenaanspraken. Bij een collectieve omzetting worden de pensioenen actuarieel herrekend. Het is aan de pensioenfondsen of ze wel of niet gebruik willen maken van voornoemde mogelijkheid.

Zie ook : www.szw.nl


De Minister van Financiën heeft de aanpassing van de premiestaffelsvoor premie- en kapitaalsovereenkomsten in de Staatscourant gepubliceerd in verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd per 1-1-2014 naar 67 jaar.

Zie ook : www.staatscourant.nl