Nieuwsfeiten 2019

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2019
Door de Pensioenfederatie en het Verbond voor Verzekeraars is een website gemaakt met alle pensioencommunicatiemodellen.

Zie ook: www.pensioenmodellen.nl


De Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen heeft haar rapport over 2019 gepubliceerd. Het thema “vertrouwen waarmaken” krijgt daarbij bijzondere aandacht. Informatie aan de deelnemers blijft een belangrijk aandachtspunt zeker voor de bijna gepensioneerden.

Zie ook: www.monitoringscommissiecodepensioenfondsen.nl


Minister Koolmees heeft de ministeriele regeling gepubliceerd met betrekking tot beperking pensioenverlagingen. De actuele dekkingsgraad dient minimaal 90% te zijn eind van het jaar en de hersteltermijnen worden verlengd van 10 naar 12 jaar. Indien de actuele dekkingsgraad lager is dan 90% dient de dekkingsraad middels een korting hersteld te worden naar 90%. Kortingen mogen gespreid worden maar zijn wel onvoorwaardelijk. Indien herstel binnen 12 jaar niet mogelijk is zijn voorwaardelijke kortingen noodzakelijk. Kortingen dienen op een evenwichtige wijze onderbouwd te worden en de deelnemers dienen op transparante wijze te worden geïnformeerd.

Zie ook: www.overheid.nl


Eerste Kamerlid Van Rooijen heeft een motie ingediend om een commissie van deskundigen in te stellen voor een onderzoek naar het betrekken van rendementen van pensioenfondsen bij de vaststelling van de rekenrente. Minister Koolmees heeft deze motie ontraden.

Zie ook: www.eerstekamer.nl


November 2019
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Invest-NL. Voornoemd instituut gaat faciliterend optreden bij risicovolle initiatieven van ondernemingen in het kader van energietransitie/doorgroei start-ups/ scale-ups.

Zie ook: www.eerstekamer.nl


Minister Koolmees heeft een tweetal internetconsultaties uitgevaardigd. Met betrekking tot de wetgeving op het gebied van de opname van een bedrag ineens/ RVU en verlofsparen en de wetgeving Pensioenverdeling bij echtscheiding.

Zie ook: www.overheid.nl


Naar aanleiding van de evaluatie Wet verbeterde premieregeling zijn een aantal verbeterpunten geformuleerd. De onderlinge vergelijkbaarheid en de informatie dienen o.a. verbeterd te worden. 95% van de deelnemers kiest voor een vaste uitkering.

Zie ook: www.overheid.nl


Oktober 2019
Minister Kaag heeft het tijdspad gepubliceerd in verband met evaluatie van het IMVB-convenant. De AFM houdt toezicht op de verdere implementatie van het convenant. Er komt een instrumentarium ter beschikking als hulpmiddel voor de implementatie van het convenant.

Zie ook: www.overheid.nl


Mercer hanteert de Global Pension Index met informatie over de toereikendheid, duurzaamheid en integriteit van de pensioenregelingen wereldwijd. Voornoemde aandachtspunten zijn de basis voor de rangschikking van de pensioenregelingen wereldwijd. Nederland komt daarbij als beste uit.

Zie ook: www.mercer.com


De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in Q3 verder gedaald. De Pensioenfederatie wijst daarbij op het risico van stapelingen van kortingen (MVEV en VEV) als gevolg van de lage rente, de nieuwe scenario’s van de Cie. Dijstelbloem en de wijziging van de UFR.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Door de VBDO is een benchmark ontwikkeld waaraan pensioenfondsen hun duurzaam beleggingsbeleid kunnen toetsen. Bij de laatste toetsing kwam het ABP op de eerste plaats gevold door PGGM en Bouw. De focus komt nu meer op de CO2-uitstoot te liggen.

Zie ook: www.vbdo.nl


Door Minister Koolmees is wederom gebruik gemaakt van een escapebepaling in de Pensioenwet om de regels met betrekking tot kortingen op het pensioen te verzachten. Indien eind 2019 de actuele dekkingsgraad minimaal 90% is, behoeven de pensioenfondsen in 2020 niet te korten.

Zie ook: www.overheid.nl


Minister Koolmees heeft de roadmap aan de Tweede Kamer toegezonden met betrekking tot de nadere uitwerking van het Pensioenakkoord. In dit kader zijn nog twee vragen relevant, de toezegging dat het CPB nader onderzoek zal doen naar de lage rente voor kapitaal gedekte pensioenstelsels en nader onderzoek naar de uitwerking van de toepassing van het nieuwe pensioenstelsel over de afgelopen 40 jaar. Minister Koolmees heeft toegezegd dat de resultaten nog voor de zomer van 2020 zullen komen.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


September 2019
De Pensioenfederatie houdt regelmatig in het kader van competentieontwikkeling specifieke bijeenkomsten voor leden van verantwoordingsorganen. Dit jaar kwam onder andere het thema reputatie aan de orde.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een position paper gemaakt met betrekking tot het bereikte Pensioenakkoord. Zij wijst daarbij op de gevolgen van de lage rente en de wijziging van de UFR op de financiële elementen bij pensioenfondsen. Premies moeten omhoog of/en een lagere pensioenopbouw en de invloed op de al lage dekkingsgraden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Met betrekking tot de indiening van het wetsvoorstel Pensioenverdeling bij echtscheiding vraagt de Pensioenfederatie voldoende tijd voor de implementatie van de wet. Er dient een integrale toets op de uitvoering te worden uitgevoerd. Tevens doet de Pensioenfederatie een aantal aanbevelingen ter vereenvoudiging.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Tweede Kamer heeft een nader onderzoek gevraagd naar de effecten van een gedurig lage rente op een kapitaal gedekt pensioenstelsel. Dit mede naar aanleiding van de Macro-economische verkenningen 2020 van het CPB.

Zie ook: www.tweedekamer.nl/ www.cpb.nl


Augustus 2019


Juli 2019
De reële dekkingsraad dient voortaan berekend te worden met gebruikmaking van de risicovrije rentetermijnstructuur. Tevens zal op www.minpensioenoverzicht.nl andere informatie beschikbaar zijn namelijk het individuele pensioen weergegeven in scenariobedragen

Zie ook : www.tweedekamer.nl


Juni 2019

Tussen Kabinet en sociale partners is een principeakkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Onderdeel van het akkoord zijn o.a. een vertraagde verhoging van de AOW-leeftijd en een regeling voor zware beroepen door een tijdelijke verruiming van de boetebepalingen bij vervroegde uittredingsregelingen. Tevens worden vooruitlopend op de overgang naar een nieuwe pensioenstelsel de kortingsregels aangepast waardoor voor veel deelnemers pensioenverlagingen voorkomen kunnen worden. Een speciale commissie gaat zich bezig houden met de verdere uitwerking van het akkoord voor de aanvullende pensioenregelingen. Centraal daarbij staat de afschaffing van de doorsneepremie en een gelijke premie voor alle deelnemers met als gevolg een degressieve pensioenopbouw. Bij de verdere uitwerking blijven nog veel vragen open o.a. de compensatiemaatregel bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.
De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met de maatregelen rondom de AOW-leeftijd.

Zie ook: www.overheid.nl


Het Kabinet heeft het advies van de Commissie Parameters overgenomen. De nieuwe maximale rendements- en minimale inflatieparameters zullen vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het herstelplan dat in 2020 ingediend moet worden. De premie voor 2020 mag nog op de oude parameters worden vastgesteld. Het UFR-advies van de Commissie zal niet eerder dan 1 januari 2021worden ingevoerd. DNB zal de nieuwe set parameters vanaf het eerste kwartaal 2020 publiceren.

Zie ook: www.dnb.nl


De pensioenfondsen hebben een brief van DNB ontvangen met de resultaten van de on-site beleggingsonderzoeken en de meest voorkomende bevindingen op het gebied van het strategisch beleggingsbeleid, de governance en risicomanagement. Bepalend daarbij zijn een onderbouwing en concrete invulling van beleggingscategorieen waardoor een goede monitoring en evaluatie mogelijk wordt. De regie moet in handen zijn van het bestuur en niet bij de vermogensbeheerder liggen. De rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten zowel binnen het pensioenfonds als versus de vermogensbeheerder helder zijn. Er moet sprake zijn van voldoende checks en balances en countervailing power binnen de beleggingscyclus. Een goede opzet en werking van het risicomanagement dient er voor te zorgen dat de beleggingsrisico’s vanuit een onafhankelijk perspectief worden beoordeeld en de risico’s dienen in lijn te zijn met de risicohouding van het pensioenfonds.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft ter consultatie een aantal wijzigingen in de beleidsregel geschiktheid van 2012 gepubliceerd. Onafhankelijkheid van geest en tijd, diversiteit in het collectief en een verduidelijking van de kring van beleidsbepalers zijn belangrijke aandachtspunten.

Zie ook: www.dnb.nl


Mei 2019
DNB heeft nieuwe guidance gepubliceerd over functiescheiding bij de inrichting van sleutelfuncties. De inrichting moet zodanig zijn dat er sprake is van een effectief functioneren en operationele onafhankelijkheid.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft de Q&A geactualiseerd en een aantal Good Practises vermeld met betrekking tot de informatiebeveiliging. Er is sprake van toenemende cyber-dreigingen en een toename van uitbesteding van IT-systemjen.

Zie ook: www.dnb.nl


April 2019
DNB heeft nieuwe guidance gepubliceerd over de mogelijkheden van uitbesteding van sleutelfuncties. In beginsel is dit mogelijk maar er dienen wel extra waarborgen te worden opgesteld. Dit geldt met name voor de sleutelfuncties interne audit en risicobeheer. Uitbesteding is goed mogelijk van de uitvoerende werkzaamheden ter ondersteuning van de sleutelfuncties.

Zie ook: www.dnb.nl


De dekkingsgraad van pensioenfondsen is in het eerste kwartaal 2019 verbeterd maar voor veel fondsen nog niet toereikend. Bij meer dan 44 pensioenfondsen is de beleidsdekkingsraad onder het minimum niveau waardoor verlaging van de pensioenen in 2020 of 2021 dreigt.

Zie ook: www.dnb.nl


De Pensioenfederatie en het Verbond van verzekeraars hebben een Servicedocument Waardeoverdracht klein pensioen uitgebracht waarin een uitgebreide toelichting wordt gegeven op het te voeren proces van automatische overdracht.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Maart 2019
DNB heeft een informatiebeveiligingsmonitor gepubliceerd. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten van de reguliere onderzoeken naar de wijze van informatiebeveiliging o.a. bij de pensioenfondsen. In 2018 is bijzondere aandacht gegeven aan specifieke cyberdreigingen en maatregelen die instellingen treffen. In 2019 zullen de onderzoeken worden voortgezet.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft een special seminar gehouden over de risico’s van belangenverstrengeling. Tijdens dit seminar zijn enkele dilemma’s besproken waar besturen van pensioenfondsen mee geconfronteerd kunnen worden. Het beheersen van de risico’s van belangenverstrengeling blijft een belangrijk en continu aandachtspunt voor pensioenfondsen.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft op haar website een dossier Brexit geopend waarin de meest gestelde vragen voor consumenten zijn opgenomen alsmede de maatregelen die DNB in het kader van toezicht heeft genomen. Het Brexit dossier zal periodiek worden aangevuld.

Zie ook: www.dnb.nl


Naar aanleiding van de motie Omzigt heeft Minister Koolmees de Tweede Kamer nog eens geïnformeerd over de problematiek van afdwingbaarheid van het UPO. De minister geeft aan dat nader onderzoek noodzakelijk is. Alleen het pensioenreglement is bepalend voor de pensioenaanspraak of het pensioenrecht. De informatie aan de deelnemers dient evenwel “correct” te zijn.

Zie ook: www.overheid.nl


Het Kabinet heeft een internetconsultatie geplaatst naar aanleiding van het ontwerpbesluit adequaat pensioen voor payrollwerknemers. De Pensioenfederatie heeft daarop gereageerd. De Pensioenfederatie geeft aan dat het ontwerpbesluit een verbetering betreft voor genoemde categorie werknemers maar geeft daarbij aan principiële bezwaren te houden om voor een specifieke groep werknemers te bepalen wat een adequate pensioenvoorziening is. Inhoudelijk heeft de Pensioenfederatie nog een aantal vragen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Monitoringcomissie Code Pensioenfondsen heeft de nalevingsrapportage 2017/2018 uitgebracht. Er is in 2017 sprake van een verhoging van het nalevingspercentage (van 77% naar 83%) maar de commissie heeft nog een aantal belangrijke aandachtspunten. Er dient transparant te worden gerapporteerd over de expliciete naleving in het jaarverslag, periodiek dient de werkwijze en kwaliteit van bestuur te worden getoetst en ook daarover te worden gerapporteerd over de opvolging, de diversiteit in brede zin blijft een belangrijk aandachtspunt. Het in 2018 gepubliceerde plan van aanpak “Bevordering diversiteit binnen pensioenfondsbesturen” geeft daarvoor een goede aanzet en praktijkvoorbeelden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Februari 2019
DNB heeft een nieuwe guidance gepubliceerd over de eigenrisicobeoordeling (ERB) en de meldingsplicht uitbesteding sleutelfuncties IORP II.

Zie ook: www.dnb.nl


De Pensioenfederatie heeft het Overzicht verantwoord beleggen gepubliceerd. In dit overzicht wordt inzicht gegeven in het omvangrijke scala aan wetgeving, richtlijnen, platformen en samenwerkingsverbanden, etc. rond verantwoord beleggen in de pensioensector.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Met betrekking tot EMIR is de clearingsvrijstelling voor pensioenfondsen verlengd met twee jaar. Centrale clearing, in het bijzonder de verplichting om cash te storten brengt hoge kosten met zich mee.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Minister Koolmees heeft in een Kamerbrief aangegeven hoe hij verder wil gaan na het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. In de brief wordt nog eens een toelichting gegeven op de insteek van het Kabinet. De afschaffing van de doorsneesystematiek blijft daarbij centraal staan. Enkele financieringsmogelijkheden worden aangegeven voor de kosten van de transitie. Ook blijven dreigende verlagingen van pensioen- en pensioenaanspraken een punt van zorg.

Zie ook: www.overheid.nl


Januari 2019
Op 13 januari is IORP II in werking getreden. Uit een inventarisatie bij een aantal pensioenfondsen is gebleken dat de fondsen de impact van IORP II goed in kaart hebben gebracht en tijdig klaar zullen zijn met de implementatie. Bij de kleinere pensioenfondsen vormt de bemensing van de sleutelfuncties een belangrijk aandachtspunt met name ook door de gestelde geschiktheidseisen o.a. m.b.t. de interne auditfunctie.

DNB heeft de te volgen procedure bij grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten verduidelijkt.

DNB zal een nader onderzoek doen naar de wijze waarop pensioenfondsen de risico’s van de ketens van uitbesteding beheersen en daarover in het jaarverslag rapporteren. Dit geldt ook voor de controle op de naleving van de Code Pensioenfondsen door het intern toezicht.

De minister van SZW heeft de regelgeving voor VPL-inhaalpensioen gewijzigd. Onder bepaalde voorwaarden kan VPL-pensioen worden ingekocht tegen dezelfde tariefsgrondslagen als het basispensioen. Bij de vaststelling van de inkoopvoorwaarden dient overleg plaats te vinden met de organen van het pensioenfonds en op basis van een evenwichtige belangenafweging. Er dient bij afwijkende tariefsgrondslagen eerst overleg met DNB plaats te vinden.

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen hun dekkingsgraad in het vierde kwartaal van 2018 verslechteren. Voor ca. 63% van de actieve deelnemers, 50% van alle gewezen deelnemers en 59% van de pensioengerechtigde deelnemers geldt dat de beleidsdekkingsgraad niet voldoet aan de wettelijke minimumeisen voldoet.

Zie ook: www.dnb.nl


De Tweede Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet verworpen.

Zie ook: www.overheid.nl