Nieuwsfeiten 2022

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2022
Minister Schouten heeft de tijdelijke regeling an vrijstelling van pensioenfondsen dat er niet gekort behoeft te worden bij een dekkingsgraad onder de 104% verlengd tot 1 juli 2023, de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van d nieuwe pensioenwet. Pas bij een dekkingsgraad onder de 90% dient er gekort te worden. Dit geldt ook voor de tijdelijke regeling dat er – bij de intentie van invaren- al geïndexeerd mag worden bij een dekkingsgraad boven de 105%.

Zie ook: www.overheid.nl


De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Tijdens de behandeling zijn nog een aantal wijzigingen overeengekomen. Het betreft hier de mogelijkheid van een collectieve uitkeringsfase bij de solidaire regeling, een verruiming van de standaardmethode bij het invaren, meer opties voor vulling van de risicodelingsreserve bij de flexibele regeling en een koppeling tussen de gegevens in Mijn pensioenoverzicht en de informatie van de pensioenfondsen.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Gedragslijn Pensioenfederatie “Goed omgaan met klachten”

Uit een nulmeting, middels een zelfevaluatie, naar de toepassing van de gedragslijn “Goed omgaan met klachten” blijkt bij de pensioenfondsen een gemiddelde score van 67% (voldoende). Het streven is eind 2023 naar een score te gaan van 84% (goed). Uit de nulmeting op de verschillende onderdelen van de gedragslijn blijken de beste scores bij de kerncompetentie “ontvankelijk voor klachten en klantsignalen”. Verbetering is nodig bij de competentie “Klantgevoelig en lerend”. Klachten van individuele deelnemers dienen niet alleen goed te worden opgelost mar dienen ook te leiden tot een daadwerkelijke verbetering voor alle deelnemers.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


November 2022
De AFM heeft onderzoek gedaan naar de implementatie van SFDR en taxonomieverorderning door de pensioenfondsen. De conclusie is dat er duidelijk stappen zijn gezet door de pensioenfondsen en heeft daarbij nog een aantal aanknopingspunten gegeven. Onder SFDR moeten pensioenfondsen de regeling kwalificeren als grijs ( artikel 6) of product dat ecologische of sociale kenmerken promoot (artikel 8). Uit het onderzoek blijkt dat ca. 93% van de deelnemers pensioen opbouwt bij pensioenfondsen met artikel 8. Uit het onderzoek blijkt ook dat sommige aan het IMVB-convenant deelnemende pensioenfondsen toch voor artikel 6 hebben gekozen. Sommige deelnemers aan IMVB hebben gekozen voor een opt-out onder artikel 4. Dit betekent dat een rekening wordt gehouden met de negatieve impact die beleggingen kunnen hebben op de maatschappij, mensenrechten en milieu. Dit is naar de mening van de AFM en de Pensioenfederatie onlogisch. De AFM roept die pensioenfondsen op hun keuze voor de opt-out nog eens te heroverwegen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Een aantal prominenten in de pensioenwereld hebben nog eens aangegeven dat het nieuwe pensioenstelsel tot “betere” pensioenuitkomsten leidt dan het nu bestaande. Solidariteit blijft bestaan waarbij het grotendeels verdwijnen van buffers leidt tot betere uitkomsten. Belangrijk daarbij is dat getoetst wordt in hoeverre in de solidaire regeling de premie afdoende is om de pensioendoelstelling te kunnen waarmaken. Daarbij worden ook de nadelen genoemd van niet-invaren. Deze hebben betrekking op kostenverhogingen, communicatie en (toekomstige) gevolgen voor het beleggingsbeleid vanwege het bestaan van twee soorten regelingen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De AFM heeft de Leidraad Keuzebegeleiding gepubliceerd. Daarin worden een aantal belangrijke aandachtspunten gegeven voor het inrichten van de keuzebegeleiding bij de Wet toekomst pensioenen. Deze hebben betrekking op het rekening houden met de verschillen in de deelnemers, het bepalen van een goede, bij voorkeur gepersonaliseerde of gesegmenteerde standaardoptie en een adequate keuzebegeleiding als continu proces van inrichten, uitvoeren, monitoren, evalueren en waar nodig verbeteren. De AFM geeft ook meer duidelijkheid over het verschil tussen informeren en adviseren en de positie van keuzebegeleiding daarbij.

AFM Leidraad Keuzebegeleiding

Zie ook: www.afm.nl

Servicedocument Pensioenfederatie Rapportage maatschappelijk verantwoord beleggen


Oktober 2022
De hogere rente heeft een positief effect gehad op de dekkingsgraden van pensioenfondsen. Door de aangepaste wetgeving, vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenfondsen al indexeren vanaf een dekkingsgraad van 105%. Verschillende pensioenfondsen hebben daar al gebruik van gemaakt. Bij de besluitvorming houden pensioenfondsen ook rekening met het feit dat bij de komende transitie naar het nieuwe pensionstelsel voldoende vermogen moet worden aangehouden. Daarnaast zal de tijdelijke regeling dat pensioenfondsen niet behoeven te korten bij de dekkingsgraad boven de 90% niet verlengd worden. De dekkingsgraad per eind 2022 is bepalend.

Zie ook: www.overheid.nl


SEO heeft een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om kleine pensioenen meer samen te voegen. Volgens de huidige regeling mag slechts één keer worden geprobeerd om een klein pensioen, opgebouwd voor 2018, over te dragen. Volgens het onderzoek zou dit slechts in ongeveer 50% van de gevallen kunnen plaatsvinden. Nieuwe opbouw ontbreekt bijvoorbeeld bij overgang naar een zelfstandige werkkring of vertrek naar het buitenland. De Pensioenfederatie en het Verbond willen die mogelijkheid uitbreiden naar een later moment als wel weer sprake is van nieuwe pensioenopbouw. Met het ministerie van Sociale Zaken wordt hierover overleg gevoerd.

Zie ook: www.seo.nl


De invoering van het nieuwe pensioenstelsel is (opnieuw) uitgesteld naar 1 juli 2023. De langdurige behandeling van het wetgevingstraject is daar de oorzaak van. Er dient voldoende tijd over te blijven voor een zorgvuldige implementatie. De tijdelijke regeling dat pensioenfondsen al mogen indexeren zal na 1 januari 2023 niet verlengd worden. Zodra de Wet toekomst pensioenen is aangenomen kunnen pensioenfondsen gebruik maken van het transitie-ftk.

Zie ook: www.overheid.nl


September 2022
In het kader van het toekomstig pensioenstelsel is een aandachtspunt voor het kabinet om ook de pensioensituatie van zelfstandigen en bij flexibele arbeidscontracten te verbeteren. In dat kader wordt de fiscale aftrekbaarheid van pensioenvoorzieningen voor zelfstandigen en werknemers gelijk getrokken en wordt de wachttijd voor de pensioenopbouw bij uitzendkrachten verkrot van 26 naar 8 weken.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Er is een nieuwe website geopend : www.pensioenfondsen.nl. Deze website is nieuw in verband met een sociaal-media campagne die wordt uitgevoerd door de Pensioenfederatie en dient om het vertrouwen in het pensioen van pensioenfondsen te vergroten. Het doel is middels korte krachtige boodschappen misverstanden en onjuiste beelden van het pensioenspectrum weg te nemen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Europese Commissie heeft het initiatief genomen tot de inrichting van een databank (ESAP) met financiële- en duurzaamheidsinformatie van bedrijven in Europa. Het ESAP zal ESG-data van bedrijven bevatten die nodig zijn voor duurzaam beleggingsbeleid en de rapportagevereisten van pensioenfondsen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Augustus 2022
De nieuwe website www.onsnieuwepensioen.nl is live gegaan. Op deze website kan iedereen informatie vinden over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe. Pensioenfondsen kunnen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers wijze op de nieuwe website en kunnen zelf ook middelen inzetten uit de Toolbox voor communicatie op werkenaanonspensioen.nl en de Handreiking voor communicatie waaraan nog een projectgroep van de Pensioenfederatie werkt.


Juli 2022
Minister Schouten heeft het wetsvoorstel herziening bedrag ineens naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel is een alternatieve oplossing opgenomen voor de zogenaamde geboortedatumproblematiek (latere uitbetaling van het bedrag ineens i.v.m. de belasting- en premiedruk van het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Er zal nog een nadere uitwerking volgen van de informatieverplichtingen over de keuzemogelijkheid.

Zie ook: www.szw.nl


Ongeveer een derde van de pensioenfondsen in Nederland heeft besloten gebruikt te maken van de versoepeling van het FTK en overwegen voor 2022 een toeslag te geven. In dit kader heeft ongeveer de helft van de pensioenfondsen besloten in 2021 een toeslag te geven..

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Juni 2022
Het Kabinet heeft een AMVB aangenomen, vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen, om de mogelijkheid te geven al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag te geven. De versoepeling geldt voor pensioenfondsen tijdens de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel die voornemens zijn om in te varen. Er dient wel een transparante afweging gemaakt te worden met betrekking tot een evenwichtige afweging.

Zie ook: www.szw.nl


De Europese Commissie heeft een besluit genomen dat de uitzondering voor pensioenfondsen voor de clearingsplicht nog met een jaar zal worden verlengd tot medio juni 2023.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De toezicht kosten van DNB/AFM zullen in verband met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel aanzienlijk worden verhoogd. Het gaat daarbij bij de AFM om het onderzoek naar de risicopreferentie, de keuzebegeleiding, de informatieverstrekking en de communicatieplannen. Bij de DNB voor het beoordelen van de invaarbesluiten en het toezicht op de voorbereiding op de implementatie

Zie ook: www.dnb.nl en www.afm.nl


Minister Schouten heeft de Wet APF laten evalueren. Enkele waarnemingen zijn dat de omvang en het aantal APFén minder groot is dan oorspronkelijk verwacht. Er is veel meer sprake van eigen kringen dan multi-client kringen. Oud-bestuurders nemen vaak zitting in het belanghebbendenorgaan. De kosten van APFén zijn lager dan bij kleinere en middelgrote pensioenfondsen. De reducties zijn wel lager dan werd verwacht.

Zie ook: www.szw.nl


April 2022
De Europese Commissie heeft de technische standaarden aangenomen in verband met de implementatie van de SFDR per 1 januari 2023. Pensioenfondsen wordt aangeraden aan de slag te gaan met de implementatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft in een position paper aangegeven waar nog aanpassingen noodzakelijk geacht worden op de Wet toekomst pensioenen. Elke deelnemer wordt geacht mee te doen. Maak een collectieve uitkeringsfase mogelijk in de solidaire regeling. Geen stapeling van buffers. Koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl is nodig voor een goede keuzebegeleiding. De Pensioenfederatie heeft in dit kader ook een position paper opgesteld voor het nabestaandenpensioen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De pensioenfondsen zijn van mening dat de lagere regelgeving bij de Wet toekomst pensioenen die nu ter consultatie is voorgelegd te gedetailleerd is. Bestuurders van pensioenfondsen worden daarmee in een te sterk keurslijf geduwd. De Pensioenfederatie heeft enkele praktische voorstellen te verbetering gedaan. Daarmee zou tegemoet gekomen worden aan de open normen in de Pensioenwet en de verantwoordelijkheden van het pensioenfondsbestuur.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Maart 2022
In de Nalevingsrapportage 2020-2021 concludeert de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen dat de Code een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van goed pensioenfondsbestuur waaronder het intern toezicht. De Monitoringscommissie adviseert het intern toezicht een toekomstvisie op te stellen om de rol en agenda van het toezichtsorgaan te verduidelijken. Daarmee zou de impliciete naleving van de Code door het bestuur meer expliciet gemaakt worden. In verband met de komst van de stelselherziening is een werkgroep inmiddels gestart om de Code te herzien zoals dat ook in de Wet Toekomst pensioenen is opgenomen. De Monitoringscommissie ziet een goede vooruitgang in de bevordering van de diversiteit in de fondsorganen. Aandacht blijft nodig voor het opnemen van een 40-minner.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Pensioenfondsen gaan allemaal werken volgens de Gedragslijn “Zo gaan wij met klachten om”. Doel van de gedragslijn is dat alle pensioenfondsen op dezelfde manier met klachten omgaan. Luisteren naar klantsignalen is cruciaal evenals een open en actieve houding ten aanzien van reacties van deelnemers. Daarbij dient een streven aanwezig te zijn tot continue verbetering van het handelen en communicatie van pensioenfondsen. In de loop van de komende maanden zal nader aandacht worden gegeven aan de implementatie van de gedragslijn. De eerdere aanbevelingen van de AFM zullen onderdeel uitmaken van de gedragslijn. De gedragslijn kan aanleiding zijn om nadere (aanvullende) afspraken met de uitvoeringsorganisatie te maken. Tevens dient aandacht gegeven te worden aan de vindbaarheid van de klachtenregeling en de wijze waarop dit is vormgegeven.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl en www.afm.nl


Minister Schouten heeft de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zal de mogelijkheid worden verruimd de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105%.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Januari 2022
De Pensioenfederatie heeft de laatste afleveringen van de podcastserie “Waardevolle digitale dienstverlening” gepubliceerd. In deze serie worden de digitale ontwikkelingen besproken die gaande zijn, wat die betekenen voor de aanbieding van producten en wat dit vraagt van de dienstverlening van pensioenfondsen. Het gaat dan om de technologische trends, de behoeften van de deelnemers, hoe maak je de dienstverlening aantrekkelijk en de mogelijkheden van samenwerking.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het nieuwe informatieplatform over pensioenen “werken aan ons pensioen”is gepubliceerd. Het is een initiatief van de werkgevers – en werknemersorganisaties, de overkoepelende organisatie voor pensioenfondsen en verzekeraars, de STAR en het ministerie van SZW. Het informatieplatform biedt werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, pensioenfondsen en verzekeraars/premieinstellingen praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. Werkenaanonspensioen.nl biedt de verschillende doelgroepen relevante en situatieafhankelijke informatie. De site levert een dynamische omgeving, rekening houdend met de ontwikkelingen waarbij de (stand van de ) wet- en regelgeving het uitgangspunt is.

Zie ook: www.szw.nl


Het maximaal pensioengevend loon is voor 2022 vastgesteld op € 114.866.

Zie ook: www.belastingdienst.nl