Nieuwsfeiten 2022

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

Augustus 2022
De nieuwe website www.onsnieuwepensioen.nl is live gegaan. Op deze website kan iedereen informatie vinden over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie ernaar toe. Pensioenfondsen kunnen deelnemers, gepensioneerden en werkgevers wijze op de nieuwe website en kunnen zelf ook middelen inzetten uit de Toolbox voor communicatie op werkenaanonspensioen.nl en de Handreiking voor communicatie waaraan nog een projectgroep van de Pensioenfederatie werkt.


Juli 2022
Minister Schouten heeft het wetsvoorstel herziening bedrag ineens naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel is een alternatieve oplossing opgenomen voor de zogenaamde geboortedatumproblematiek (latere uitbetaling van het bedrag ineens i.v.m. de belasting- en premiedruk van het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Er zal nog een nadere uitwerking volgen van de informatieverplichtingen over de keuzemogelijkheid.

Zie ook: www.szw.nl


Ongeveer een derde van de pensioenfondsen in Nederland heeft besloten gebruikt te maken van de versoepeling van het FTK en overwegen voor 2022 een toeslag te geven. In dit kader heeft ongeveer de helft van de pensioenfondsen besloten in 2021 een toeslag te geven..

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Juni 2022
Het Kabinet heeft een AMVB aangenomen, vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen, om de mogelijkheid te geven al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% een toeslag te geven. De versoepeling geldt voor pensioenfondsen tijdens de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel die voornemens zijn om in te varen. Er dient wel een transparante afweging gemaakt te worden met betrekking tot een evenwichtige afweging.

Zie ook: www.szw.nl


De Europese Commissie heeft een besluit genomen dat de uitzondering voor pensioenfondsen voor de clearingsplicht nog met een jaar zal worden verlengd tot medio juni 2023.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De toezicht kosten van DNB/AFM zullen in verband met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel aanzienlijk worden verhoogd. Het gaat daarbij bij de AFM om het onderzoek naar de risicopreferentie, de keuzebegeleiding, de informatieverstrekking en de communicatieplannen. Bij de DNB voor het beoordelen van de invaarbesluiten en het toezicht op de voorbereiding op de implementatie

Zie ook: www.dnb.nl en www.afm.nl


Minister Schouten heeft de Wet APF laten evalueren. Enkele waarnemingen zijn dat de omvang en het aantal APFén minder groot is dan oorspronkelijk verwacht. Er is veel meer sprake van eigen kringen dan multi-client kringen. Oud-bestuurders nemen vaak zitting in het belanghebbendenorgaan. De kosten van APFén zijn lager dan bij kleinere en middelgrote pensioenfondsen. De reducties zijn wel lager dan werd verwacht.

Zie ook: www.szw.nl


April 2022
De Europese Commissie heeft de technische standaarden aangenomen in verband met de implementatie van de SFDR per 1 januari 2023. Pensioenfondsen wordt aangeraden aan de slag te gaan met de implementatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft in een position paper aangegeven waar nog aanpassingen noodzakelijk geacht worden op de Wet toekomst pensioenen. Elke deelnemer wordt geacht mee te doen. Maak een collectieve uitkeringsfase mogelijk in de solidaire regeling. Geen stapeling van buffers. Koppeling met mijnpensioenoverzicht.nl is nodig voor een goede keuzebegeleiding. De Pensioenfederatie heeft in dit kader ook een position paper opgesteld voor het nabestaandenpensioen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De pensioenfondsen zijn van mening dat de lagere regelgeving bij de Wet toekomst pensioenen die nu ter consultatie is voorgelegd te gedetailleerd is. Bestuurders van pensioenfondsen worden daarmee in een te sterk keurslijf geduwd. De Pensioenfederatie heeft enkele praktische voorstellen te verbetering gedaan. Daarmee zou tegemoet gekomen worden aan de open normen in de Pensioenwet en de verantwoordelijkheden van het pensioenfondsbestuur.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Maart 2022
In de Nalevingsrapportage 2020-2021 concludeert de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen dat de Code een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van goed pensioenfondsbestuur waaronder het intern toezicht. De Monitoringscommissie adviseert het intern toezicht een toekomstvisie op te stellen om de rol en agenda van het toezichtsorgaan te verduidelijken. Daarmee zou de impliciete naleving van de Code door het bestuur meer expliciet gemaakt worden. In verband met de komst van de stelselherziening is een werkgroep inmiddels gestart om de Code te herzien zoals dat ook in de Wet Toekomst pensioenen is opgenomen. De Monitoringscommissie ziet een goede vooruitgang in de bevordering van de diversiteit in de fondsorganen. Aandacht blijft nodig voor het opnemen van een 40-minner.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Pensioenfondsen gaan allemaal werken volgens de Gedragslijn “Zo gaan wij met klachten om”. Doel van de gedragslijn is dat alle pensioenfondsen op dezelfde manier met klachten omgaan. Luisteren naar klantsignalen is cruciaal evenals een open en actieve houding ten aanzien van reacties van deelnemers. Daarbij dient een streven aanwezig te zijn tot continue verbetering van het handelen en communicatie van pensioenfondsen. In de loop van de komende maanden zal nader aandacht worden gegeven aan de implementatie van de gedragslijn. De eerdere aanbevelingen van de AFM zullen onderdeel uitmaken van de gedragslijn. De gedragslijn kan aanleiding zijn om nadere (aanvullende) afspraken met de uitvoeringsorganisatie te maken. Tevens dient aandacht gegeven te worden aan de vindbaarheid van de klachtenregeling en de wijze waarop dit is vormgegeven.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl en www.afm.nl


Minister Schouten heeft de Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarbij zal de mogelijkheid worden verruimd de pensioenen te verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105%.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Januari 2022
De Pensioenfederatie heeft de laatste afleveringen van de podcastserie “Waardevolle digitale dienstverlening” gepubliceerd. In deze serie worden de digitale ontwikkelingen besproken die gaande zijn, wat die betekenen voor de aanbieding van producten en wat dit vraagt van de dienstverlening van pensioenfondsen. Het gaat dan om de technologische trends, de behoeften van de deelnemers, hoe maak je de dienstverlening aantrekkelijk en de mogelijkheden van samenwerking.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het nieuwe informatieplatform over pensioenen “werken aan ons pensioen”is gepubliceerd. Het is een initiatief van de werkgevers – en werknemersorganisaties, de overkoepelende organisatie voor pensioenfondsen en verzekeraars, de STAR en het ministerie van SZW. Het informatieplatform biedt werkgevers, werknemersvertegenwoordigers, pensioenfondsen en verzekeraars/premieinstellingen praktische informatie en hulpmiddelen om de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel zo goed mogelijk te kunnen maken. Werkenaanonspensioen.nl biedt de verschillende doelgroepen relevante en situatieafhankelijke informatie. De site levert een dynamische omgeving, rekening houdend met de ontwikkelingen waarbij de (stand van de ) wet- en regelgeving het uitgangspunt is.

Zie ook: www.szw.nl


Het maximaal pensioengevend loon is voor 2022 vastgesteld op € 114.866.

Zie ook: www.belastingdienst.nl