Nieuws VCHolland

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

November 2023
Per 1 januari 2024 zijn Ronald Sijsenaar en Eelco Blaauw toegetreden als associé bij VCHolland.


Juni 2023
Angela Peters en Frans Lemkes hebben aangegeven hun associéschap bij VCHolland te willen beeindigen. VCHolland bedankt Angela en Frans voor de bewezen diensten in de afgelopen jaren. Met veel deskundigheid en expertise hebben zij een positieve bijdrage geleverd aan de gewenste professionaliteit van de uitvoering van visitaties door leden van VCHolland.


Oktober 2022
Tanja Stanoevska en Ton van der Linden zullen per 1 januari 2023 als associé toetreden tot VCHolland. Met de komst van Tanja en Ton heeft VCHolland de organisatie op orde in verband met de uit te voeren visitaties in 2023.


Augustus 2022
Op eigen verzoek heeft Rob Kragten zijn associéschap bij VCHolland beeindigd.


Juli 2021
De betrokkenheid van Patricia Huisman en Thijs Driessen als associé bij VCHolland is op verzoek van VCHolland per 1 augustus 2021 beëindigd. De reden hiervoor is dat VCHolland zijn bezetting voor de komende visitaties beter wil afstemmen op het aantal te visiteren pensioenfondsen. Zowel Patricia als Thijs hebben in de afgelopen jaren een positieve bijdrage geleverd aan de uitvoering van visitaties door leden van VCHolland.


Juni 2021
Jan Peter Vrieleman heeft vanwege drukke werkzaamheden elders zijn betrokkenheid als associé bij VCHolland moeten beëindigen. Wij danken Jan Peter voor zijn positieve bijdrage in de afgelopen jaren bij de door leden van VCHolland uitgevoerde visitaties.


Januari 2021
VCHolland heeft een nieuwe vragenlijst, de Visitatiematrix Nieuwe Stijl, in gebruik genomen. De eerste reacties van de gevisiteerde pensioenfondsen waren positief.


December 2020
Eind 2020 heeft opnieuw een zelfevaluatie van de leden van VCHolland plaatsgevonden. Zie het verslag via deze link.


December 2020
Niek de Jager heeft per eind 2020 de maatschap heeft verlaten. Mariëtte Simons zal per 1 januari 2021 binnen de maatschap de functie van penningmeester gaan vervullen. RobKragten is per 1 januari 2021 als associë toegetreden tot VCHolland.


December 2019
Gerrit Euverman en Dries Nagtegaal hebbben per eind 2019 VCHolland verlaten.


Oktober 2019
Mariëtte Simons zal per 1 januari 2020 toetreden tot de maatschap VCHolland.


September 2019
VCHolland stuurt na afloop van een visitatie altijd een evaluatieformulier aan het betreffende pensioenfonds toe. Uit de inventarisatie over de visitaties in 2019 valt af te leiden dat de pensioenfondsen positief staan tegenover de aanpak van VCHolland bij visitaties. Daarbij krijgen het uitgevoerde visitatieproces en de deskundigheid/geschiktheid van de visiteurs een goede score. Het beeld over 2019 bevestigt het beeld in voorgaande jaren. Eind 2019 zal een meer integrale evaluatie binnen VCHolland plaatsvinden. VCHolland blijft overigens alert op mogelijke verbeteringen.


Juli 2019

Uit een inventarisatie van VCHolland naar de pensioenfondsen waar een visitatie nog wettelijk is toegestaan blijkt dat VCHolland een marktaandeel heeft van ca. 30%. In 2019 werden 27 pensioenfondsen door leden van VCHolland gevisiteerd.


Januari 2019

Per 1 januari 2019 is Frank Rijksen definitief toegetreden tot de maatschap VCHolland. Jan Peter Vrieleman heeft aangegeven niet toe te treden tot de maatschap VCHolland maar vanwege drukke werkzaamheden als associé verbonden te willen blijven bij VCHolland. Angela Peters is als associë toegetreden tot VCHolland


November 2018

Per 1 januari 2019 is Patricia Huisman als associé toegetreden tot VCHolland.


Juni 2018

VCHolland heeft in verband met de AVG een privacy verklaring vastgesteld en op de website gezet.


Juni 2018

Frank Rijksen en Jan Peter Vrieleman zullen per 1 januari 2019 toetreden tot de maatschap van VCHolland.


Juni 2018

Per 1 januari 2018 is Frans Lemkes als associé toegetreden tot VCHolland.


Juni 2018

Henk Hanneman, Kees Vernooij en Ruud Degenhardt zijn niet langer meer verbonden aan VCHolland.


Januari 2017

Mariëtte Simons is per 1 januari 2017 toegetreden al associé bij VCHolland.


December 2016

Frank Rijksen en Thijs Driessen zijn als associé toegetreden tot VCHolland

Herma Polee en Jacques Nieuwenhuizen zullen per 1 januari 2017 toetreden tot de maatschap VCHolland.


Juli 2015

Jacqueline Lommen, Herma Polee, Kees Vernooij, Jan Peter Vrieleman en Jacques Nieuwenhuizen zijn als associé toegetreden tot VCHolland.


Januari 2015

Niek de Jager is als maatschapslid toegetreden tot VCHolland.


Juli 2014
Niek de Jager is per 1 juli 2014 toegetreden als associé bij VCHolland.


Februari 2014
VCHolland heeft naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en de Code Pensioenfondsen een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de uitvoering van jaarlijkse visitaties in een meerjarencyclus bij de pensioenfondsen. In deze aanpak is ruimte om naast de standaard onderwerpen aandacht te besteden aan bijzondere onderwerpen.Ten behoeve van deze aanpak is een nieuwe VisitatieMatrix Jaarlijks ontwikkeld met vragen over de follow-up van de eerder gedane aanbevelingen, de governance, de invloed van externe en interne ontwikkelingen op het pensioenfonds en bijzondere onderwerpen.


Januari 2013
Frank Bloemers en Dries Nagtegaal zijn als associé toegetreden tot VCHolland.


April 2012
Arnoud Ringelberg heeft het samenwerkingsverband met VCHolland om persoonlijke redenen beeindigd.


Mei 2012
VCHolland heeft in verband met de aanvragen voor vervolgvisitaties van pensioenfondsen een nieuwe “Visitatiematrix Vervolgvisitaties” ontwikkeld. Deze nieuwe matrix is net als de al bestaande “Visitatiematrix Standaard” een web-based tool waarvoor pensioenfondsen, die de visitatie door VCHolland laten uitvoeren, via het beveiligde deel van de website van VCHolland toegang krijgen via een gebruikersnaam en wachtwoord. In de visitatiematrix vervolgvisitaties worden -rekeninghoudend met de doelstellingen van het intern toezicht- allerlei informatie gevraagd over de wijze waarop het bestuur is omgegaan met de verschillende onderwerpen, zoals governance, beleggingen, risico’s, deskundigheid en communicatie. De nieuwe matrix is een belangrijke tool voor de ondersteuning van het visitatieproces en zorgt voor een effectieve en daarmee kostenbesparende aanpak van de visitatie. Gezien de rubricering van de vragen naar verschillende onerwerpen is de nieuwe matrix ook met name geschikt voor door het bestuur aangegeven bijzondere aandachtsgebieden bij de visitatie.


Oktober 2011
In oktober 2011 bestond VCHolland 5 jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum heeft VCHolland voor haar relaties een artikel geschreven over haar ervaringen bij de vele uitgevoerde visitaties. Dit artikel zal binnenkort op de website worden geplaatst.


Juli 2011
Kees Rijk, Pieter van den Berg en Arnoud Ringelberg zijn weer beschikbaar voor de uitvoering van visitaties. Tevens is Ruud Degenhardt toegetreden tot de groep van personen die bij VCHolland betrokken zijn. Voor een volledig overzicht van de bij VCHolland betrokken personen zie onder het hoofd “de leden”op deze wesbite.


Januari 2011
VCHolland heeft in januari 2011 aan alle pensioenfondsen die door leden van VCHolland zijn gevisiteerd een brief toegezonden met de centrale vraag op welke wijze het bestuur van het fonds invulling heeft gegeven aan de aanbevelingen van de visitatiecommissie. VCHolland heeft al flink wat response ontvangen van de besturen van de pensioenfondsen. De bij de pensioenfondsen betrokken bestuursadviseurs zijn ook geinformeerd.


Januari 2011
Henk Klein Overmeen heeft zich om persoonlijke redenen per 31-12-2010 teruggetrokken uit de maatschap. Wim Moleveld heeft zich aangesloten bij de groep personen die bij VCHolland betrokken zijn.


November 2010.
In het afgelopen jaar heeft VCHolland bij meer dan 60 (ondernemings-) pensioenfondsen een visitatie uitgevoerd.


September 2010
VCHolland heeft zijn visitatiematrix op een aantal onderdelen aangepast aan de ontwikkelingen in het pensioenveld. Zo zijn extra vragen opgenomen in verband met het verschijnen van de rapporten Frijns en Goudswaard en het onderzoek door DNB naar het beleggingsbeleid bij pensioenfondsen. De visitatiematrix blijkt een succesvolle ondersteuningstool te zijn bij de uitvoering van de visitaties.


Juli 2010
Arnoud Ringelberg heeft in verband met het aanvaarden van een werkkring bij een grote uitvoeringsorganisatie het lidmaatschap van VCHolland beëindigd.. Dit ter voorkoming van een ongewenste belangenverstrengeling. Arnoud Ringelberg heeft een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de visitaties in het eerste halfjaar van 2010.


Januari 2010
Per 1 januari 2010 is Arnoud Ringelberg toegetreden tot de maatschap VCHolland.


December 2009
VCHolland heeft een groot aantal visitaties in het laatste kwartaal 2009 afgewerkt. De agenda voor 2010 is ook al goed gevuld met een piek in het eerste kwartaal.


Juli 2009
Nu ook: Nieuwsfeiten op het gebied van goed pensioenfonds beheer. Klik hier om de pagina te bezoeken.


Oktober 2008
De laatste maanden is het aantal verzoeken aan VCHollland om een offerte uit te brengen voor een visitatie sterk toegenomen. VCHolland heeft ook een aantal opdrachten verkregen voor het uitvoeren van een visitatie nog in dit jaar en 2009. Onze praktijkervaringen leren dat onze uitvoeringstools, de visitatiematrix en onze bevindingenlijst, blijken te voorzien in een effectieve uitvoering van de visitatie.


Januari 2008
VCHolland heeft op basis van haar aanpak een checklist ontwikkeld voor bestuursleden van pensioenfondsen waarin de in de Principes genoemde hoofdonderwerpen voor het interne toezicht (processen/procedures/ checks & balances, uitvoering en wijze van beheersing risico’s) inhoudelijk nader zijn uitgediept. Het bestuur kan de checklist visitatie pensioenfondsen gebruiken als een soort zelfevaluatie en voorbereiding van de eigenlijke visitatie waarbij impliciet een zekere structuur voor de visitatie wordt gegeven. Bij de checklist hoort een mondelinge toelichting door VCHolland.

De aanschaf van de checklist betekent geen verplichting om de eigenlijke visitatie ook door VCHolland te laten uitvoeren. Indien dat laatste toch het geval zou zijn worden de kosten van aanschaf van de checklist verrekend met de kosten van de visitatie.


Oktober 2007
VCHolland heeft zijn dienstverlening m.b.t. visitaties uitgebreid. Lees daarvoor Visitatie door VCHolland


Oktober 2007
De leden van VCHolland zijn ook beschikbaar indien voor een andere vorm van intern toezicht wordt gekozen dan visitatie.


Juli 2007
Henk W. Hanneman, Kees Rijk en Henk Klein Overmeen treden toe tot de maatschap VCHolland.