Nieuwsfeiten 2009

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2009
Door de pensioenkoepels is in een Position Paper hun visie uiteengezet over Goed Pensioenfondsbestuur (PFG) en medezeggenschap. De koepels achten het wenselijk dat in het vervolg PFG en medezeggenschap als één geheel worden beschouwd. De Stichting van de Arbeid is ook die mening toegedaan. In de Position Paper worden voor de verschillende soorten pensioenfondsen een aantal modellen gepresenteerd waarbij de uitgangspunten van de Principes gehandhaafd blijven maar waarbij pensioenfondsen meer mogelijkheden krijgen om daar invulling aan te geven.

Zie ook: www.opf.nl


Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie geschreven op de evaluaties van de SER naar medezeggenschap en het bestuur bij pensioenfondsen.
Het verbeteren van zeggenschap van gepensioneerden kan door gepensioneerden een (grotere) rol te geven in de medezeggenschap en verantwoording. Vertegenwoordiging van gepensioneerden in het bestuur is een andere optie. Daarbij vindt hij wel dat de besluitvorming niet te ingewikkeld mag worden.

Uit de evaluatie van de SER is gebleken dat veel fondsen voor de invulling van hun intern toezicht kiezen voor een visitatiecommissie die periodiek- minimaal één keer in de drie jaar- het functioneren van het fonds tegen het licht houdt. Hij vraagt zich af of een licht intern toezicht nog wel past bij de grote financiële risico’s die pensioenfondsen lopen. Het beoordelen van risico’s is een belangrijke taak van het intern toezicht. In de huidige structuur heeft het intern toezicht ook geen bevoegdheden jegens het bestuur.

Donner wil ook ruimte maken om professionals bij het bestuur te betrekken. Hij sluit daarbij een volledig professioneel bestuur niet uit. Bij de laatste optie moeten de werkgevers, werknemers en gepensioneerden op een andere manier invloed uit kunnen oefenen op de besluitvorming van het pensioenfonds. Donner wil zijn ideeën over PFG en medezeggenschap nader uitwerken in modellen waarbij ook de resultaten van de Cie Frijns naar het beleggingsbeleid en risicobeheer in de sector betrokken zullen worden.

Zie ook: www.szw.nl


Door de AFM zijn de resultaten bekend gemaakt van een onderzoek naar de informatie over de (wettelijk verplichte ) kostenspecificatie bij premieovereenkomsten. Het onderzoek heeft zich met name op de startbrief voor nieuwe deelnemers toegespitst.

Uit dit onderzoek blijkt dat informatie over de splitsing van de premie in pensioenopbouw, kosten en aan premies voor de risicoverzekeringen onvoldoende of versnipperd is of in het geheel niet aanwezig. Ook als er geen kosten in rekening worden gebracht dient hiervan melding te worden gemaakt. De deelnemer kan daardoor niet het vereiste inzicht in de premieopbouw verkrijgen. De verschillen zijn ook groot.
De AFM doet n.a.v. de resultaten van haar onderzoek een aantal aanbevelingen.

Zie ook: www.afm.nl


Door het Actuarieel Genootschap (AG) is, vooruitlopend op de publicatie van nieuwe AG-prognosetafels, een leidraad gepubliceerd voor de beoordeling op prudentie van de actuariële grondslagen waarop de voorziening pensioenverplichtingen wordt vastgesteld.
Het AG is van mening dat de trend in de AG-prognosetafel 2005-2050 in voldoende mate rekening houdt met de thans daadwerkelijk bekende trends en ontwikkelingen.

Zie ook: www.ag.nl


In haar Kwartaalbericht maakt DNB melding van de resultaten van haar onderzoek naar het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Meerdere pensioenfondsen hebben de risico’s van hun beleggingsbeleid onderschat en hebben onvoldoende aandacht gehad voor de governance en beheersing van beleggingsrisico’s. Dit vormt aanleiding voor DNB om, mede samen met de sector, beter risicobeheer bij de fondsen te bewerkstellingen. Daarnaast gaat DNB pleiten voor aanpassingen in het wettelijke kader.

Zie ook: www.dnb.nl


Verantwoord beleggen heeft in de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De koepelorganisaties hebben daar een onderzoek naar gedaan. Er is geen duidelijk verband tussen de omvang van het fonds en het soort instrumenten dat het fonds toepast ( uitsluiting, engagement en stemgedrag). Bij de meeste fondsen is sprake van indirect beleid omdat men zich conformeert aan het beleid van de externe vermogensbeheerders.

Zie ook: www.opf.nl


November 2009
Minister Donner heeft n.a.v. de behandeling van het wetsontwerp “Multi-opf” in de Raad van State en de Vaste Kamer Commissie SZW een voorstel van wet uitgevaardigd inhoudende wijzigingen van de Pensioenwet.
Kleine pensioenfondsen mogen gaan samenwerken in een Multi-opf indien ze tenminste 5 jaar bestaan behoudens bij een fusie van de aan de pensioenfondsen verbonden ondernemingen. In de wijzigingen is ook de verplichte “ringfencing”opgenomen.

Door de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen (VB) is n.a.v. de kredietcrisis een Rapport inzake aanbevelingen voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen gemaakt. De kernboodschap in dit rapport is de oproep aan ieder bestuur van een BPF om stil te staan bij de wijze waarop het zijn verantwoording voor het beleggingsbeleid en de uitvoering daarvan draagt. De beheersing van de beleggingsrisico’s en het riskmanagement dienen prominent op de agenda te staan. Een evaluatie van de uitvoeringsovereenkomsten met de fiduciaire managers en de vermogensbeheerders is zeker op zijn plaats. Is het bestuur nog in control? Zijn de mandaten helder, wordt er voldoende gerapporteerd en kan het bestuur op basis daarvan voldoende sturing geven?

Zie ook: www.vb.nl


De AFM zal vanaf 1-4-2010 gaan controleren of de pensioenfondsen de toeslagentabel op juiste wijze toepassen. De toeslagentabel dient gebaseerd te zijn op de dekkingsgraad per 31-12-2009. De toeslagentabel dient vanaf 1-1-2010 te worden opgenomen in alle daartoe aangewezen documenten, zoals de startbrief en het UPO.

Naast de toeslagentabel dienen de pensioenuitvoerders ook de voorwaardelijkheidsverklaring uit de toeslagenmatrix op te nemen in hun communicatie-uitingen. De wettelijke teksten dienen letterlijk te worden opgenomen. Afwijkingen daarvan dienen aan de AFM ter goedkeuring worden voorgelegd.

Zie ook: www.afm.nl


Door het OPF zijn op haar site de presentaties gepubliceerd zoals deze tijdens haar jaarlijkse congres “Is er nog pensioen na de crisis” zijn gehouden. De verschillende presentaties hebben betrekking op de visie van de systeemtoezichthouder op de noodzakelijke buffers bij pensioenfondsen, de risico’s, etc. , Corporate Governance en Goed pensioenfondsbestuur.

Zie ook: www.opf.nl


Oktober 2009
De Vaste Kamer Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft zijn commentaar gegeven op het wetsvoorstel inzake het multi-opf. Daarmee is een volgende stap gezet voor de verder politieke behandeling in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in een samenwerking van kleinere pensioenfondsen met name gericht op de problematiek van voldoende deskundige bemensing van de organen binnen de kleinere pensioenfondsen. Binnen een multi-opf blijven de vermogens van de deelnemende pensioenfondsen gescheiden (ringfencing)

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Minister Donner heeft vragen beantwoord met betrekking tot waardeoverdrachten en de gevolgen van de kredietcrisis daarvoor. De vragen handelden met name over de zogenaamde bijbetalingsproblematiek bij waardeoverdrachten van pensioenfondsen naar verzekeraars. Dit wordt veroorzaakt door het verschil aan gehanteerde rentevoet en het feit dat de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken bij waardeoverdracht niet mag wijzigen.

Zie ook: www.szw.nl


De AFM heeft in haar 7e Nieuwsbrief aandacht gevraagd voor de informatieverplichting aan deelnemers van de door de pensioenfondsen aan DNB toegezonden herstelplannen. Het aan DNB toegezonden herstelplan dient op verzoek van de deelnemer ter beschikking worden gesteld, ook als er nog geen goedkeuring van DNB is ontvangen.

Alle pensioenuitvoerders hebben de mogelijkheid gekregen om in 2009 i.p.v. de Toeslagentabel een modelbrief aan alle deelnemers te versturen. De modelbrief voor herverzekerde fondsen is nog niet beschikbaar. Deze fondsen verplichten zich om deze modelbrief te versturen zodra deze beschikbaar is.

Zie ook: www.afm.nl


September 2009
In de Staatscourant zijn wijzigingen gepubliceerd in de “Regeling informatie-verstrekking pensioenfondsen”. Het betreft hier ondermeer nieuwe staten in de kwartaal en jaarrapportages ondermeer m.b.t. de toeslagverlening. M.b.t. de bestaande staten wordt nu ook informatie gevraagd over de “vereiste dekkingsgraad” en wordt meer ruimte gegeven voor het geven van toelichtingen. Alle aanwijzingen zijn te raadplegen op de website van DNB.

Zie ook: www.dnb.nl via het Open Boek


Door aantrekkende beurskoersen en de rentestand is de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen in het tweede kwartaal gestegen tot 103%. Dit meldt DNB in haar kwartaalbericht september 2009.

Zie ook: www.dnb.nl


Minister Donner heeft het wetsvoorstel dat het samengaan van ondernemings-pensioenfondsen in een Multi-opf mogelijk gaat maken ingediend bij de Tweede Kamer.

Zie ook: www.szw.nl


De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft kritisch gereageerd op het advies van de Commissie Donner. Deze commissie had tot taak om te adviseren over de nieuwe parameterwaarden die pensioenfondsen mogen gebruiken voor hun lange termijnberekeningen evenals de kostendekkende premie. Er is sprake van een verdeeld advies dat zich toespitst op de realistische inschatting van het verwachte toekomstige aandelenrendement. De Commissie is het eens met een verlaging van het in aanmerking te nemen aandelenrendement. Verdeeldheid is er m.b.t. de hoogte van de verlaging die varieert tussen de 1.5% en 0,35%. De verlaging werkt direct door in de hoogte van de pensioenpremies. De STAR verwacht dat door de daling van het aandelenrendement en de daarmee gepaard gaande premiestijging een vlucht naar DC-regeling zal plaatsvinden, resp. dat pensioenfondsen minder in aandelen zullen gaan beleggen.

Zie ook: www.stichtingvandearbeid.nl


DNB heeft in een brief aan herverzekerde pensioenfondsen aangegeven dat pensioenfondsen die een tekort hebben, ontstaan door kredietrisico op een herverzekeraar, tot 1 april 2010 uitstel krijgen om hun herstelplan in te dienen dan wel hun al ingediende herstelplan aan te vullen. DNB spoort de betreffende pensioenfondsen wel aan om maatregelen te nemen om dit risico te beheersen.

Zie ook: www.dnb.nl


In de laatste nieuwsbrief van de AFM worden een aantal (nieuwe) zaken op toezichtsgebied gemeld:

 • Pensioenfondsen dienen een herstelplan op verzoek van de (gewezen) deelnemer, de gewezen partner of de pensioengerechtigde ter beschikking te stellen.
 • De AFM overlegt momenteel met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hoe met de Toeslagenlabel in 2010 zal moeten worden omgegaan.
 • Voor herverzekerde fondsen is nog geen modelbrief beschikbaar ter vervanging van de toezending van de Toeslagenlabel. Zodra deze modelbrief beschikbaar is zal de modelbrief moeten worden verzonden.
 • Alle pensioenuitvoerders hebben het self assessment van de AFM ingevuld m.b.t. de naleving van wet- en regelgeving. De AFM constateert dat niet altijd de gegeven antwoorden overeenkomen met de praktijk. De AFM wijst erop dat het hierbij gaat om een officieel informatieverzoek met mogelijk formele maatregelen bij geconstateerde afwijkingen in de praktijk
 • Bij pensioenverzekeraars mankeert het nogal eens aan de verplichte opstelling van het klantprofiel en de advisering aan de deelnemer bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Ook de tijdige toezending van de UPO’s door alle pensioenverzekeraars laat te wensen over.

Zie ook: www.afm.nl


In het kader van de “brede aanpak van pensioenvraagstukken” zijn mede naar aanleiding van de gevolgen van de krediet- en financiele crisis voor de pensioenfondsen een tweetal commissies geïnstalleerd. De Commissie beleggingsvrijheid en risicobeheer (Cie. Frijns) en de Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen (Cie. Goudswaard).


Door het Actuarieel Genootschap is een rapport gepubliceerd “de rentetermijnstructuur, de juiste curve bestaat niet”. Volgens het AG kan het beste – afhankelijk van de marktomstandigheden- op basis van principes de juiste curve voor dat moment worden bepaald.

Zie ook : www.ag.nl


Juli/augustus 2009
Minister Donner heeft in een brief dd. 8 juli 2009 aan het OPF de regels aangegeven die van toepassing zullen zijn bij opschorting van de plicht tot waardeoverdracht als het overdragende of ontvangende pensioenfonds een dekkingsgraad heeft onder de 100%. Er wordt maandelijks een meetmoment ingevoerd m.b.t. de beoordeling of de uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht nog bestaat. Indien dat laatste niet meer het geval is, dan wordt als (nieuwe) overdrachtsdatum uitgegaan van de datum dat de plicht tot waardeoverdracht is herleefd.
Pensioenuitvoeringsorganisaties wordt gevraagd aan deelnemers die hun deelname aan een pensioenregeling hebben beëindigd informatie te geven over de eventuele opschorting van de waardeoverdracht. Zij kunnen wel een opgave voor waardeoverdracht vragen.

Zie ook : www.szw.nl


De AFM heeft naar aanleiding van een (jaarlijks) self assesment bij pensioenverzekeraars aangegeven dat pensioenverzekeraars niet altijd op toereikende wijze invulling geven aan hun zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. Het gaat daarbij vooral om het opstellen van het klantprofiel en de advisering aan de deelnemer. Ook wordt niet altijd op tijd het UPO aan de deelnemer toegezonden.

Zie ook : www.afm.nl


Jos Dirks, algemeen directeur van het Rabobank Pensioenfonds houdt op de website van OPF een pleidooi voor vereenvoudiging van de nu bestaande governance-structuur bij pensioenfondsen. Het wordt steeds lastiger de organen van pensioenfondsen qua bezetting op deskundige wijze in te vullen. Indien de wettelijke regelgeving op een aantal punten wordt aangepast ontstaan er meer mogelijkheden om de governancestructuur adequaat en gericht op het betreffende pensioenfonds in te richten. Hij denkt dan aan de instelling van een two-tier board of Raad van Toezicht. Daarbij moet ook ruimte blijven bestaan voor het huidige model van paritair bestuur met het toezicht bij een visitatie commissie of auditcommissie.

Zie ook : www.opf.nl


Juni 2009
De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft commentaar geleverd op de brief van Minister Donner m.b.t. de pensioenvraagstukken. De STAR wil vanaf de aanvang betrokken worden bij de evaluatie van het FTK. Het formuleren van toezichtregels voor pensioenfondsen is primair een zaak van de wetgever en de sociale partners. DNB heeft volgens de STAR een taak bij het operationaliseren en de toepassing van de regels en niet vooraf.

Zie ook www.stichtingvandearbeid.nl


De koepelorganisaties hebben een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor Sozawe van de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg over pensioenonderwerpen met Minister Donner. M.b.t. de brief van Minister Donner van 24 mei wordt commentaar geleverd op de genoemde onderwerpen. De aangekondigde stroomlijning van de huidige (governance-) structuur wordt daarbij ondersteund. Men is ook van mening dat het initiatief wetsvoorstel over medezeggenschap van de leden Koser Kaya en Blok tot een verzwaring van de governancelast zal leiden en dat dit daarom bij de verwachte aanbevelingen moet worden meegenomen.

Zie ook www.opf.nl


De NMA heeft “De Uitvoeringsregel NMA Pensioenfondsen” gepubliceerd. In deze beleidsregels is ondermeer opgenomen dat pensioenuitvoerders die gaan fuseren onder bepaalde voorwaarden vooraf hiervan melding moeten doen aan de NMA.

Zie ook www.nma.nl


In zijn jaarverslag 2007/2008 heeft de Ombudsman Pensioenen aangegeven dat gebrekkige informatie aan de (gewezen) deelnemers de belangrijkste oorzaak is van pensioenklachten. In zijn jaarverslag wordt aan pensioenuitvoerders extra aandacht gevraagd voor transparantie m.b.t. het recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, het belang van een betrouwbare gegevensverstrekking en het eerder vergoeden van rente bij te late betaling.

Zie ook www.ombudsmanpensioenen.nl


Minister Donner heeft aan de Tweede Kamer informatie gegeven over de herstelplannen van pensioenfondsen met een dekkingstekort.
Er zijn een 20-tal (kleine) pensioenfondsen die niet in staat zijn binnen de verlengde hersteltermijn van 5 jaar het vereiste minimale vermogen van 105% te bereiken. Genoemde fondsen hebben een kortingsmaatregel op hun pensioenen in het herstelplan opgenomen. Die kortingsmaatregel behoeft niet voor 1 april 2012 geëffectueerd te worden tenzij uit de evaluatie in juli 2010 zou blijken dat langer uitstel niet verantwoord is.


Mei 2009
Minister Donner heeft in een brief dd. 25 mei 2009 aan de Tweede Kamer aangekondigd een aantal kwetsbare punten in het stelsel van aanvullende pensioenen nader onder de loep te gaan nemen. Het betreft hier:

 • Een evaluatie van de parameters van het FTK
 • Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen
 • Het FTK in relatie tot het functioneren van aanvullende pensioenregelingen
 • Beheersing van bestuurs-, medezeggenschap- en bedrijfsprocessen bij pensioenfondsen.

Enkele statements:
Voor met name de kleine fondsen is het moeilijk om geschikte kandidaten te vinden voor alle organen; men heeft moeite met de samenloop van het verantwoordingsorgaan en de deelnemersraad; de kosten van intern toezicht worden als hoog ervaren; DNB heeft de nodige twijfels over de effectiviteit van intern toezicht; Een goede structuur van medezeggenschap en intern toezicht wordt als cruciaal gezien.

De Minister streeft naar een stroomlijning van de huidige structuur ten aanzien van het bestuur en de medezeggenschap in pensioenfondsen. De administratieve last en de overlap van taken en bevoegdheden en de daarbij horende dubbeling van organen dient te worden verminderd en een effectief intern toezicht dient te worden gegarandeerd.

Vanwege de toegenomen uitbesteding van het pensioen- en vermogensbeheer wordt de vraag opgeroepen of fondsbesturen altijd voldoende inzicht hebben in de risico’s die zij lopen en of zij in staat zijn hun verantwoordelijkheid voor het beleid waar te maken. Een tweede vraag is of de toezichthouder in staat is om effectief toezicht te houden, bijvoorbeeld indien eventuele problemen bij een uitvoeringsorganisatie meerdere pensioenfondsen raken.

Zie ook www.szw.nl


April 2009
Het aantal pensioenfondsen met medezeggenschap voor gepensioneerden is sterk toegenomen. Dit blijkt uit een SER-rapport “Eindevaluatie medezeggenschap gepensioneerden” zoals dat aan de STAR en het CSO is aangeboden.
De SER heeft geconcludeerd dat vrijwel alle fondsen, die daartoe volgens het Convenant verplicht zijn, inmiddels medezeggenschap hebben georganiseerd. Tegelijkertijd constateert de SER dat vooral kleinere pensioenfondsen moeite hebben de eisen in het kader van Goed Pensioenfonds Bestuur en medezeggenschap in te vullen.

Zie ook: www.ser.nl


DNB heeft gemeld dat ca. 85% van de pensioenfondsen die voor 1 april 2009 een herstelplan moesten indienen dit ook inderdaad hebben gedaan.

DNB heeft (nagenoeg) herverzekerde pensioenfondsen geïnformeerd over de mogelijkheid een tijdelijke ontheffing aan te vragen voor het indienen van een herstelplan.

Zie ook: www.dnb.nl


De OECD heeft een onderzoek gepubliceerd “Private pensions and policy responses to the financial and economic crises”.
Enkele aanbevelingen:

 • Verbeter de governancestructuur en het risicomanagement van pensioenfondsen.
 • Een beter risicomanagement vermindert de blootstelling aan te risicovolle beleggingen; Goed Pensioenfonds Bestuur vergroot het inzicht in de risico’s van complexe beleggingsproducten.
 • Verbeter de transparantie en communicatie en de (financiële) deskundigheid van pensioenfondsbestuurders.
 • Specifieke aandachtspunten zijn transparantie in de kosten en performance; (Financiële) opleiding is nodig voor een verbetering van het inzicht in beleggingen, risico’s en beleggingsprestaties.

Zie ook: www.oecd.org /daf/fin/wp


De AFM heeft in verband met de uitzonderlijke situatie op de financiële markten aangegeven dat pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in 2009 niet verplicht zijn in hun communicatie uitingen de zogenaamde toeslagentabel te hanteren. Volstaan kan worden met een brief waarvoor de AFM op haar website modellen voor verschillende pensioenuitvoerders en situaties heeft opgenomen. Deze brief moet voor 30 september 2009 zijn verzonden. Aanbevolen wordt deze brief in het tweede kwartaal van 2009 te verzenden.
De reden hiervoor is dat in geval van onderdekking de toeslagentabel voor verwarring kan zorgen bij de (gewezen) deelnemers of pensioengerechtigden, doordat de indexatieverwachting die in de toeslagentabel is opgenomen een periode van 15 jaar bestrijkt. De indexatieverwachting op de korte termijn ( 3 of 5 jaar), zoals opgenomen in de herstelplannen, kan hier echter van afwijken.

De AFM heeft in een beleidsregel bepaald dat een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke tijdigheid van verzending van het UPO indien deze uiterlijk aan het eind van het derde kwartaal (uiterlijk 30 september) is toegezonden.

Zie ook: www.afm.nl > marktpartijen > pensioenuitvoerders


Maart 2009
Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld dat de ministeriele regeling ter verlenging van de termijn voor kortetermijnherstelplannen zal worden gewijzigd.
De wijziging houdt in dat indien korting van pensioenrechten op grond van de ministeriele regeling noodzakelijk zou is, het eerste verplichte moment van korting wordt opgeschort tot 1 januari 2012.

Zie ook: www.szw.nl


De pensioenkoepels hebben gereageerd op de consultatie door de AFM betreffende de tijdigheid van de verstrekking van het UPO. ( volgens het guidancevoorstel van de AFM dient het UPO over het voorgaande kalenderjaar uiterlijk op 30 juni van het lopende kalenderjaar door de deelnemer ontvangen zijn); De pensioenkoepels zijn van mening dat toezending voor het einde van het lopende jaar ook als “tijdig” kan worden aangemerkt.

Zie ook: www.opf.nl / www.afm.nl


De meeste pensioenfondsen passen de belangrijkste principes voor Goed Pensioenfonds bestuur toe. Ze hebben intern toezicht georganiseerd en een verantwoordingsorgaan ingesteld. Dit blijkt uit het onderzoek “Inventarisatie Principes voor Goed Pensioenfonds bestuur”dat de SER heeft gepubliceerd.
Volgens het onderzoek hebben de fondsen nog wel nauwelijks ervaring kunnen opdoen met bijvoorbeeld een verantwoordingsorgaan of het intern toezicht.

Uit het onderzoek blijkt ook dat ca. 80% van de fondsen positieve effecten verwacht van de Principes. Wel geven de fondsen aan moeite te hebben met het vinden van voldoende kandidaten.
Voor het intern toezicht geven de meeste fondsen de voorkeur aan en visitatiecommissie en een rapportagefrequentie van éénmaal in de drie jaar.
Binnenkort zal op initiatief van de STAR overleg worden gestart over de vraag of en zo ja in de toekomst de doelstellingen van Goed Pensioenfonds Bestuur op een eenvoudigere wijze kunnen worden gerealiseerd.

Zie ook: www.ser.nl


Februari 2009
Minister Donner heeft in een brief aan de Tweede Kamer geantwoord op vragen van een aantal kamerleden over de openheid van beleggingen van pensioenfondsen. De vragen hadden ondermeer betrekking op de (verplichte) informatieverstrekking van pensioenfondsen aan deelnemers.

Zie ook: www.szw.nl


Eén van de toezichtthema’s van DNB voor 2009 voor pensioenfondsen is “governance, uitbesteding en pensioenuitvoeringsorganisaties”. DNB zal in 2009 onderzoeken of fondsbesturen hun verantwoordelijkheden voldoende kunnen invullen in geval van uitbesteding. Uit oogpunt van risicobeheersing dienen de zaken goed te zijn geregeld. Besturen moeten hun deskundigheid en governance adequaat hebben ingericht en aantoonbaar in staat zijn bestuurlijke eindverantwoordelijkheid te dragen.

Vraagstukken zijn onder andere:

 • de rol van een bestuursbureau;
 • de mate waarin het fondsbestuur inzicht heeft in de kosten en beloningsstructuur van de organisatie waaraan is uitbesteed;
 • de wijze van functiescheiding bij uitbesteding;
 • de wijze waarop uitbestedingrisico’s worden beheerst;
 • de mate van concentratierisico’s door samenklontering van pensioenuitvoeringsorganisaties.

Januari 2009
Eind december 2008 heeft de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ) een aantal aanpassingen gepubliceerd voor de verwerking van pensioenen in de jaarrekening van niet-beursgenoteerde ondernemingen. De aanpassingen zijn van toepassing op boekjaren vanaf 2009. Eerdere toepassing wordt aanbevolen.
De aanpassingen zijn een oplossing voor een aantal praktische problemen, waaronder ook de verwerking van zogenaamde CDC-regelingen. Zo behoeft voor middelloonregelingen geen rekening meer te worden gehouden met geschatte toekomstige salarisstijgingen. Middelgrote ondernemingen behoeven in principe slechts één maal in de drie jaar een pensioenrekening te maken.

Zie ook: www.rjnet.nl


Er is een wetsvoorstel ingediend voor een internationaal standaardmodel voor het zogenaamde “bewijs van in leven zijn” Het nieuwe model maakt het voor burgers in het buitenland eenvoudiger om in internationaal verband een bewijs van in leven zijn te overleggen. Voor de pensioenuitvoerders wordt de beoordeling ook eenvoudiger.

Zie ook: www.regering.nl


De wettelijke regels m.b.t. uitbesteding zijn aangepast. In de overeenkomst tot uitbesteding dient vanaf 1-7- 2009 voor de pensioenuitvoerder een verplichte rechtstreekse informatie opgenomen te zijn aan de toezichthouder bij de uitvoering van zijn wettelijke taken. De toestemming vooraf van het pensioenfonds is hiermee vervallen.

Zie ook: www.szw.nl