Nieuwsfeiten 2015

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2015
De Pensioenfederatie heeft een paper gepubliceerd met informatie over verantwoord beleggen. Binnen het beleggingsbeleid van pensioenfondsen is sprake van een grote diversiteit. Pensioenfondsen beleggen op langere termijn waarbinnen beleggingen hun waarde moeten behouden. Een goed rendement tegen een aanvaardbaar risico. Daarbij past verantwoord beleggen met uitsluiting van risico’s van bedrijven die onverantwoord omgaan met hun omgeving, mensen of milieu. De inbreng van pensioenfondsbesturen weerspiegelt ook hun achterban die midden in de samenleving staan.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie is op dit moment geen voorstander van specifieke communicatie richting deelnemers over de uitkomsten van de haalbaarheidstoets. Zij voert daarover ook overleg met het ministerie. Communicatie over de haalbaarheidstoets leidt nu tot verwarring bij de deelnemers omdat de daarbij gehanteerde aannames voor het beleggingsbeleid of toeslagambitie niet aansluiten bij de specifieke eigenschappen van pensioenfondsen. Wettelijk gezien is het pensioenfonds verplicht om in het jaarverslag 2016 informatie op te nemen over de haalbaarheidstoets. De wijze waarop dit gebeurt is aan het pensioenfonds zelf. Het verdient aanbeveling om informatie over de haalbaarheidstoets al op te nemen in het jaarverslag 2015.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het Besluit uitvoering PW in verband met aanpassing van de regels bij waardeoverdracht is in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit houdt in dat een waardeoverdracht waarbij een verzekeraar betrokken is geen doorgang vindt indien de betalingsplicht van de werkgever meer dan euro 15.000 bedraagt. Dit besluit heeft geen invloed op waardeoverdrachten tussen pensioenfondsen omdat die het eventuele verschil tussen de overdrachtswaarde en de actuariel benodigde koopsom voor eigen rekening nemen.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Eerste Kamer aangegeven dat pensioenfondsen met een reservetekort hun risicoprofiel, behoudens vanwege de eenmalige mogelijkheid bij de invoering van het nFTK, niet tussentijds kunnen vergroten. In dit kader heeft DNB een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vergroting van het risicoprofiel bij pensioenfondsen die niet beschikken over het VEV maar nog wel tenminste over het MVEV beschikken.

Zie ook : www.dnb.nl


De Wet Algemeen pensioenfonds is door de Eerste Kamer aangenomen. Bij de behandeling van de wet is een motie aangenomen om de regering een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid ook in Nederland een gelijke BTW-behandeling toe te passen voor pensioenfondsen met een DB en DC-regeling.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


November 2015
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame ontwikkeling (VBDO) heeft haar jaarlijkse benchmark in Nederland uitgevoerd. Ten opzichte van 2009 (12%) blijkt dat bij 76% van de beleggingen bij pensioenfondsen sprake is van duurzaamheidbeleid. Met name de grotere pensioenfondsen hebben een goede score.

Zie ook: www.VBDO.nl


Staatssecretaris Klijnsma zal een wetsvoorstel indienen om BPF’n ook toegang te geven tot het Algemene Pensioenfonds. De wijze van verplichtstelling zal worden aangepast. Niet het BPF zelf maar de BPF-pensioenregeling zal verplicht worden gesteld met een eigen collectiviteitskring binnenhet APF.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


DNB heeft haar toezichtsthema’s voor 2016 vastgesteld. Het gaat daarbij o.a. om evenwichtigheid in de financiële opzet, duurzaamheid (beleggings-) beleid en de toekomstbestendigheid van het bedrijfsmodel. Daarnaast zal in algemene zin aandacht besteed worden aan datakwaliteit, lage rente, search for yield en de kwaliteit van de strategische besluit- en visievorming.

Zie ook: www.dnb.nl


Het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel werkt een individuele en collectieve variant uit en creëert mogelijkheden om ook op de pensioendatum door e beleggen, risico’s met andere te delen en mee- en tegenvallers over langere tijd te spreiden. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2016.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft vragen beantwoord van de Tweede Kamer over het onerzoek naar de renteafdekking van pensioenfondsen. DNB heeft daartoe een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de voor- en nadelen van renteafdekking, de motieven daarvan en de ontwikkeling in de tijd van de mate van renteafdekking. Tevens heeft de Staatssecretaris een onderzoek aangekondigd naar een structurele verruiming van pensioenfondsen om hun strategische beleggingsbeleid aan te passen.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Oktober 2015
In verband met het advies van de Raad van State is de Staatsecretaris Klijnsma met een novelle gekomen voor de Wet Algemeen Pensioenfonds. In die novelle wordt dein de wet opgenomen mogelijkheid voor BPF’n om bij een fusie ringfencing toe te passen uit het wetsvoorstel geschrapt.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen van de nieuwe UFR voor pensioenfondsen. Uit onderzoek blijkt dat de gevolgen groot zijn met name voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen en de kostendekkende premie. Tevens wordt de volatiliteit vergroot.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer een brief geschreven over het inzagerecht van de RvT/visitatiecommissies en VO’s in de contracten en kosten van pensioenfondsen. Op basis van de Pensioenwet hebben de RvT/visitatiecommissies inzagerecht. Met betekking tot het VO is het aan de besturen van pensioenfondsen zelf om te beoordelen of dat inzagerecht voor VO’s kan worden gehonoreerd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Op de website van Pensioen 1-2-3 zijn voorbeeldteksten te vinden over de communicatie bij diverse soorten pensioenregelingen.

Zie ook: www.pensioen123.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer een brief geschreven waarin zij aankondigt nadere regels in het FTK op te nemen over indexatiedepots bij pensioenfondsen. Indexatiedepots kunnen in specifieke omstandigheden worden ingezet om specifieke groepen deelnemers te compenseren voor de versobering van hun pensioenregeling d.m.v. extra indexatie. De Staatsecretaris heeft de randvoorwaarden aangegeven waarbinnen extra indexatie mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een fusie, een collectieve neerwaartse aanpassing van de pensioenregeling of bij een overgang naar een CDC-regeling. De regeling mag maximaal 10 jaar bestaan en de groep van (gewezen) deelnemers moet eenduidig worden gedefinieerd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


September 2015
Staatsecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat pensioenfondsen met een DB-regeling BTW-plichtig zijn. De Pensioenfederatie twijfelt aan deze stellingname. In Belgie geldt wel dat pensioenfondsen met een DB-regeling vrijgesteld zijn van BTW-heffing. Indien dit reen is om naar België te verhuizen zal de Staatssecretaris vervolgstappen ondernemen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een werkgevers checklist gepubliceerd in verband met de introductie van de Wet Pensioencommunicatie. Zo wordt de startbrief vervangen door Pensioen 1-2-3. Werkgevers kunnen met ondersteuning van de pensioenuitvoerder hun checklist op maat maken.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Augustus 2015
Staatssecretaris Klijnsma heeft een voorontwerp Wet Variabele pensioenuitkering (voor beschikbare premieregelingen) voor commentaar gepubliceerd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Juli 2015
De Pensioenfederatie heeft een Handreiking Wet Pensioencommunicatie gepubliceerd waarin stil wordt gestaan bij de wijzigingen die voortvloeien uit de wet.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft besloten per 15 juli 2015 de door de commissie UFR voorgestelde UFR/methode met onmiddellijke ingang in te voeren. Het vaste niveau van de UFR daalt daardoor van 4,2% naar 3,3%. Volgens de Pensioenfederatie heeft deze aanpassing aanzienlijke negatieve financiële consequenties voor het premieniveau en de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Daarnaast ontstaat een grotere rentegevoeligheid waardoor de instabiliteit in het nFTK toeneemt. De Staatssecretaris heeft overigens aangekondigd nader onderzoek te doen naar de effecten van de nieuwe UFR.

Zie ook: www.dnb.nl


Juni 2015
Pensioenfondsen worden verplicht om de reële dekkingsgraad in hun jaarverslag te publiceren.De berekening van de reële dekkingsgraad sluit aan op de regels in het nFTK.

Zie ook : www.dnb.nl


Het wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds is door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij zijn een aantal belangrijke amendementen aangenomen. Zo mogen BPF’n bij fusies ringfencing toepassen. Vrijwillige regelingen mogen aanvullend op een basisregeling worden ondergebracht in aparte ringen. Belanghebbendenorganen mogen worden samengevoegd. Bij gesloten fondsen wordt het mogelijk (na instemming van alle betrokken partijen) om af te zien van een WG-vertegenwoordiging.


Mei 2015
De AFM heeft een rapport Vermogensbeheer/ en transactiekosten pensioenfondsen gepubliceerd. AFM roept daarbij op dat pensioenfondsen hun beleggingskosten moeten spiegelen en daarover transparant moeten communiceren. AFM heeft een rekentool ontwikkeld als kostenspiegel.

Zie ook: www.afm.nl


Het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie is door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt in werking per 1 juli 2015. De Pensioenfederatie zal een servicedocument publiceren over de verschillende data van implementatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


April 2015
DNB publiceert doorlopend een update van het Open Boek toezicht op haar website. In de laatste update voor pensioenfondsen wordt o.a. ingegaan op de wijze van aanhouden van het weerstandsvermogen voor bedrijfsrisico’s bij APF’n, de scenarioset bij de haalbaarheidstoets en de (gewijzigde) vaststelling van de beleidsdekkingsgraad.. Tevens zijn nieuwe Q&A’s gepubliceerd over de renteafdekking, eigen ratings voor krediet-, aandelen-, vastgoed risico’s en Europese obligaties en de werking van de haalbaarheidstoets.

Zie ook : www.dnb.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft de inwerkingtreding van het APF uitgesteld naar 1 januari 2016.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Associates) heeft haar principes voor fiduciair beheer geactualiseerd. Deze principes gaan over de afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen pensioenfondsen en fiduciair beheerders. De nadruk wordt sterker gelegd op risicomanagement en kostentransparantie en met betrekking tot de governance op het gebied van beloningsbeleid, deskundigheid en educatie.

Zie ook: www.dufas.nl


In haar Nieuwsbrief roept AFM op voor een tijdige implementatie van het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie.

www.afm.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen gaat DNB nader in op de eenmalige verhoging van het risicoprofiel, de berekening van de gedempte premie, de maximale toeslagverlening en het fonds specifieke kortingsbeleid.

Zie ook : www.dnb.nl


Maart 2015
De Tweede Kamer heeft het Wetsontwerp Pensioencommunicatie aangenomen. Daarbij is nog een amendement aangenomen dat deelnemers eenmaal per jaar het recht geeft te mogen wisselen van digitale naar schriftelijke informatie en v.v. Tevens dient digitale informatie over de pensioenregeling, uitvoeringskosten, jaarverslag en jaarrekening voor de (gewezen) deelnemers beschikbaar te zijn maar niet per definitie op de openbare website.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


In de Nieuwsbrief Pensioenen geeft DNB (nieuwe) handvaten voor het nFTK. Tevens worden de resultaten vermeld van het onderzoek naar de gerapporteerde vermogensbeheerkosten van pensioenfondsen. Daarbij is in 2014 sprake van een verbetering. Op onderdelen kan de rapportage nog verbeterd worden. DNB kondigt verder een onderzoek aan naar een integriteitanalyse bij pensioenfondsen en de vertaling hiervan in het integriteitsbeleid.

In een speciaal bulletin gaat DNB in op de gevolgen van de lage rente onder het nFTK voor pensioenfondsen. Een aanzienlijk aantal pensioenfondsen zal voor 1 juli een herstelplan moeten indienen. Daarbij mag als overgangsmaatregel een hersteltermijn van 12 jaar (i.p.v. 10 jaar) worden gehanteerd. DNB verwacht verder dat pensioenfondsen voorlopig geen kortingen behoeven door te voeren omdat zij vanwege hun financiële positie geen uitzicht hebben op herstel. Als herstel niet optreedt en een pensioenfonds 5 jaar achtereen een beleidsdekkingsgraad lager dan het MVEV heeft, dan is korting nodig. Deze kortingen mogen 10 jaar gespreid worden. Pensioenfondsen mogen voor de herstelaannames meer conservatieve veronderstellingen hanteren dan de wettelijk voorgeschreven (maximale) aannames. Dit geldt ook voor de mate waarin kortingen worden doorgevoerd. De lage rente heeft ook een verhogend effect op de pensioenpremies. Het nFTK biedt de mogelijkheid tot stabilisering van de premies.

Zie ook : www.dnb.nl


Februari 2015
AFM en DNB hebben een onderzoek uitgevoerd naar de totstandkoming en het gebruik van financiële benchmarks bij financiële instellingen, de risico’s op manipulatie en de materiële beheersing van risico’s . Het onderzoeksrapport bevat good practises die ook voor pensioenfondsen van belang zijn.

Zie ook www.dnb.nl


Het lang verwachte wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De monitoringscommissie Code Pensioenfondsen heeft bij ruim 200 pensioenfondsen een nul-toets laten uitvoeren. Daarbij was de vraag of de jaarverslagen over 2013 al in overeenstemming waren met de normen uit de Code Pensioenfondsen. In het onderzoek is slechts een deel van de normen getoetst. Veel van de getoetste normen sluiten goed aan bij de rapportagepraktijk van pensioenfondsen. Over de jaarverslagen 2014 zal nieuw onderzoek worden gedaan.


In haar Nieuwsbrief Pensioenen behandelt DNB onderwerpen als beheersing risico belangenverstrengeling en onderzoek naar “search for yield”. Pensioenfondsen zijn verplicht te beschikken over een analyse van het risico op belangenverstrengeling of van alle integriteitrisico’s. Pensioenfondsen zijn op zoek naar alternatieven om de rendementen op de beleggingsportefeuilles te verhogen ondanks de lage rente. Hypotheken en aandelen opkomende markten zijn daarbij de meest populaire categorieën. DNB heeft verder de resultaten gepubliceerd over haar onderzoek naar een evenwichtige belangenafweging bij de vaststelling van de pensioenpremie 2014. DNB heeft kunnen vaststellen dat de premies evenwichtig zijn vastgesteld.

Zie ook : www.dnb.nl


Januari 2015
De Raad voor de Jaarverslaglegging heeft in een zogenaamde uiting (2015-1) de consequenties aangegeven van de wijzigingen in het FTK per 1-1-2015 voor de jaarverslagen van pensioenfondsen. Met name wordt aandacht gegeven aan de risicoparagraaf.

Zie ook www.vjnet.nl


DNB heeft op haar website een (tijdelijke) pagina geopend i.v.m. de Wet aanpassing financieel toetsingskader met praktische informatie over de implementatie,sectorbrieven, Q&A’s en good practises).

Zie ook : www.dnb.nl


De Pensioenfederatie kan zich goed vinden in het Wetsvoorstel Pensioencommunicatie en heeft daartoe een Position Paper gemaakt. Het wetsvoorstel laat voldoende ruimte voor maatwerk. Naast digitale communicatie blijft schriftelijke communicatie ook mogelijk. Het sectorinitiatief Pensioen 1-2-3 wordt wettelijk verankerd. Naar de mening van de Pensioenfederatie zijn een aantal punten van belang i.c. stel de deelnemer centraal, hanteer objectief toetsbare normen en houdt de kosten beheersbaar.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De nieuwe beleidsregels van DNB voor de geschiktheidtoets zijn een bijdrage voor de kwaliteit van bestuur en intern toezicht.

Zie ook : www.dnb.nl


In de Nieuwsbrief Pensioenen van DNB wordt ondermeer melding gemaakt van de verplichte melding van een incident aan DNB. Dit betreft ook incidenten bij de partijen waaraan de werkzaamheden van het pensioenfonds zijn uitbesteed. Er dient een interne procedure bij de pensioenfondsen aanwezig te zijn voor (melding van) incidenten.

DNB heeft ook de thema’s voor het toeizicht voor 2015 gepubliceerd. Onderdeel daarvan is de alertheid op integriteit. Daarnaast zijn de implementatie van het nFTK, de professionalisering van de governance en het beleggings-/risicobeleid punten van aandacht.

Zie ook : www.dnb.nl