Nieuwsfeiten 2017

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2017
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke franchises en rekenregels voor 2018 gepubliceerd. Voor middelloonregeling bedraagt de AOW-franchise 13.344 euro (eindloon: 15.099 euro). Het fiscaal maximum pensioengevend inkomen bedraagt 105.075 euro. De afkoopgrens voor afkoop kleine pensioenen bedraagt 474,11 euro.

Zie ook: www.overheid.nl


Het wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen is aangenomen.

Zie ook: www.overheid.nl


De Eerste Kamer heeft de Verzamelwet Pensioenen aangenomen. In een nadere Memorie van Antwoord heeft de staatssecretaris nog aangegeven dat verwacht mag worden van enige coulance van DNB bij de verplichte instelling van een Raad van Toezict bij liquiderende fondsen.

Zie ook: www.overheid.nl


November 2017
De pensioensector heeft een oproep gedaan om de diversiteit in de bestuursorganen te verhogen. In 2016 was 16% van de bestuurders een vrouw. Het aantal jongeren (40-minners) 6,7%.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2018 ten behoeve van individuele waardeoverdrachten vastgesteld. Zo is de rekenrente aangepast naar 1,648%.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Oktober 2017
Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de Tweede Kamer nadere informatie toegezonden over de wettelijke belemmeringen bij een carve-out, de wettelijke waarschuwingstekst voor pensioenuitvoerders die bij de variabele uitkeringen een spreidingsperiode van meer dan 5 jaar hanteren en de consequenties van een bewaarplicht voor UPO’s. Bij een carve-out gaat het om een partiële collectieve waardeoverdracht van een bepaalde deelgroep aan een andere pensioenuitvoerder. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat de discussie over het wegnemen van de nu bestaande wettelijke belemmeringen meegenomen moet worden in het kader van de discussie over een bredere hervorming van het pensioenstelsel.

Zie ook: www.overheid.nl


September 2017
Met de lagere regelgeving voor de nettopensioenregelingen is nu in principe geregeld dat het inkooptarief gebaseerd zal worden op de actuele dekkingsgraad van het pensioenfonds met als minimum het Minimum Vereist Eigen vermogen. De maatregelen kennen een terugwerkende kracht tot en met 1 september 2016.

Zie ook: www.overheid.nl


Kamerlid Van Rooijen heeft de nota n.a.v. het initiatiefwetsvoorstel Tijdelijke aanpassing disconteringsvoet gepubliceerd. In deze nota wordt ingegaan op de vragen die naar aanleiding van de indiening van het initiatiefwetsvoorstel door de politieke partijen zijn gesteld.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


DNB heeft in een publicatie vermeld dat de uitvoeringskosten van pensioenfondsen in 2016 zijn gedaald. De kosten van pensioenbeheer daalden van 117 euro per deelnemer naar 115 euro. De kosten van vermogensbeheer, inclusief transactiekosten, daalden van 0,56% naar 0,54%. Het betreft hier gewogen gemiddelden. De uitvoeringskosten van de individuele pensioenfondsen kunnen aanmerkelijk hiervan afwijken.

Zie ook: www.dnb.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft de memorie van antwoord over de Verzamelwet pensioenen aan de Eerste Kamer gestuurd. In de memorie van antwoord wordt ondermeer nader ingegaan op een nadere invulling van de verplichting voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard euro om een Raad van Toezicht in te stellen.

Zie ook : www.overheid.nl


Augustus 2017
Het wetsvoorstel kleine pensioenen is naar de Tweede Kamer gestuurd. In essentie bevat het wetsvoorstel een recht op automatische waardeoverdracht in plaats van het recht op afkoop. Tevens wordt met dit wetsvoorstel geregeld dat het individuele bezwaarsrecht bij het collectief omzetten van aanspraken naar de meest actuele pensioenrichtleeftijd komt te vervallen. Het wetsvoorstel behelst alleen de nieuwe gevallen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Europese Commissie heeft voorgesteld om de vrijstelling van de pensioenfonden om te voldoen aan de EMIR-verordening, die in augustus 2018 zou vervallen, nog eens met drie jaar te verlengen.

Zie ook: www.overheid.nl


Juli 2017
De Ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ter bevordering van fusies van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.Het wetsvoorstel zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Conform het wetsvoorstel wordt het mogelijk dat bedrijfstakpensioenfondsen fuseren en daarbij afgescheiden vermogens aanhouden. Daarbij is het de bedoeling dat de dekkingsgraden naar elkaar toegroeien waarna een volledige fusie mogelijk wordt. Er worden wel voorwaarden gesteld aan de afgescheiden vermogens.

Zie ook: www.overheid.nl


Via een amendement op de Verzamelwet pensioenen 2017 heeft de Staatssecretaris een tekstvoorstel gemaakt die aan de betrokken deelnemer bij een variabele pensioenuitkering met een spreidingsperiode van meer dan 5 jaar moet worden voorgelegd door de pensioenuitvoerder. Dit in verband met de (verhoogde) risico’s van een grotere spreidingsperiode.

Zie ook: www.overheid.nl


Juni 2017
Minister Dijsselbloem heeft in een brief aan De tweede Kamer aangegeven dat het kabinet geen verdere actie zal ondernemen naar aanleiding van het monetaire beleid van de ECB en de invloed daarvan op de rente en daarmee de financiële positie van pensioenfondsen.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Mei 2017
Met betrekking tot de verplichte instelling van een Raad van Toezicht (RvT) bij ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan één miljard heeft de Staatssecretaris Klijnsma naar aanleiding van de indiening van de Verzamelwet Pensioenen een aantal wijzigingen in de Pensioenwet voorgesteld. Indien een pensioenfonds op twee achtereenvolgende balansdata meer dan eén miljard belegd vermogen heeft moet een RvT worden ingericht. De balansdata voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet tellen hierbij mee. Als een pensioenfonds nadien op twee achtereenvolgende balansdata een belegd vermogen van minder dan een miljard heeft vervalt de verplichting onder de voorwaarde dat de RvT tenminste vier jaar heeft bestaan. Met betrekking tot de pensioenfondsen die zichzelf opheffen of liquideren is de DNB beslissingsbevoegd om te beoordelen of de instelling van een RvT nog passend is.

Zie ook: www.overheid.nl


April 2017
Bij een debat over het EU-beleid over pensioenen is via een aantal moties het kabinet opgeroepen nader onderzoek te doen naar de wijze waarop in verschillende Europese landen wordt omgegaan met de regels voor vrijstelling van BTW voor pensioenfondsen bij het beleggen en beheersdiensten voor de administratie en vermogensbeheer. Het kabinet wordt opgeroepen de verschillende toepassingswijzes in de verschillende landen in kaart te brengen. Een gelijk speelveld is de doelstelling.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Maart 2017
Datalekken kunnen voorlopig bij grootschalige postverzending onder bepaalde voorwaarden voortaan in bulk gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Zie ook: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


In verband met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar per 1 januari 2018 heeft de Belastingdienst nieuwe premiestaffels gepubliceerd.

Zie ook: www.belastingdienst.nl


De AFM heeft haar toezichtsthema’s voor 2017 gepubliceerd. Het gaat daarbij o.a. om beheersing van de risico’s bij de zoektocht naar rendement bij de fondsbeheerders, een tegenvallende financiële positie na pensionering, de kwetsbaarheid van klantdata en cybercrime.

Zie ook: www.afm.nl


De Pensioenfederatie heeft samen met haar leden een intentieverklaring over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) uitgebracht. De pensioensector wil uiteindelijk toewerken naar een IVMO-convenant. Belangrijke aandachtspunten zijn o.a. het bevorderen van samenwerking, het ontwikkelen van standaarden en eenduidige definities en dialoog met ondernemingen. Samenwerking en kennisdeling staan centraal in de intentieverklaring.


Februari 2017
De Pensioenfederatie is van mening dat de regeling met betrekking tot het nettopensioen dient te worden aangepast. Deelnemers zouden bij pensionering of beëindiging deelname dekkingsgraad neutraal bij hun eigen pensioenfonds pensioen moeten kunnen inkopen. De huidige wettelijke inkoopvoorwaarden in de basisregeling van het eigen pensioenfonds zijn voor de betrokken deelnemers onaantrekkelijk. Daarbij is ook sprake van een subsidiering van deelnemers aan de netto pensioenregeling naar de basispensioenregeling. Bovendien is een variabele pensioenuitkering bij bedrijfstakpensioenfondsen niet mogelijk.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft de Verzamelwet 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Een aantal relevante onderwerpen:
Een Algemeen pensioenfonds kan een uitvoeringsreglement opstellen voor de uitvoering van een pensioenregeling. Dit wordt nu ook mogelijk voor gesloten pensioenfondsen. Het Verantwoordingsorgaan van een collectiviteitskring van een gesloten pensioenfonds krijgt een adviesrecht bij een wijziging van de uitvoeringsovereenkomst.

Bij elektronische informatieverstrekking dient de deelnemer vooraf schriftelijk toestemming te verlenen. De instemmingsaanvraag mag nu digitaal geschieden. De AFM heeft wel een aantal waarborgen gesteld voor een duidelijke instemmingsaanvraag.
De spreidingstermijn bij variabele uitkeringen wordt verlengd van 5 naar 10 jaar. De Wet verbeterde premieregeling zal worden aangepast.
Ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan 1 miljard worden verplicht ter invulling van het intern toezicht te kiezen voor een Raad van Toezicht. Nadere invulling volgt nog.
Pensioenfondsen behoeven op hun website niet alle informatie op te nemen voor gewezen deelnemers over de periode voor inwerkingtreding van de Wet Pensioencommunicatie.

Zie ook: www.overheid.nl


Januari 2017
Vanwege de stijging van de rente in het laatste kwartaal van 2016 is de financiële positie van de pensioenfondsen verbeterd. De dreiging van kortingen op de pensioenen in 2017 vanwege het feit dat pensioenfondsen in 10 jaar tijd niet aan de wettelijke eisen voor de reserves kunnen voldoen is daarmee afgenomen. De meeste pensioenfondsen behoeven daarom in 2017 niet te korten op hun pensioenen. Dit geldt ook voor de indexatie van de pensioenen. Verlaging van pensioenen blijft in de toekomst een realistisch perspectief..

www.pensioenfederatie.nl


De pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar.

Zie ook: www.overheid.nl


De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen heeft verslag gedaan van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de naleving in 2015 van de Code Pensioenfondsen. Uit het onderzoek blijkt dat de pensioenfondsen de Code Pensioenfondsen op hoofdlijnen naleven. Op het gebied van missie, visie- en strategieontwikkeling, intern toezicht, bestuurlijke cultuur, verantwoording afleggen en diversiteit zijn nog verbeteringen mogelijk. Het verslag is samengevat in de rapportage “Werken aan vertrouwen”. Het rapport bevat een aantal relevante aanbevelingen.
In een motie van het Tweede Kamerlid Van Weijenberg, die door de Tweede Kamer is aangenomen, wordt de regering gevraagd te bevorderen dat pensioenfondsen eind 2017 voldoen aan de diversiteitsnormen van de Code Pensioenfondsen. Het betreft hier zowel de verdeling naar mannen en vrouwen als het onderscheid naar ouderen en jongeren.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl en www.stichtingvandearbeid.nl


Het kabinet heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de financiële positie van pensioenfondsen. Uit nader onderzoek blijkt dat slecht een zeer gering aantal pensioenfondsen in 2017 tot korting van de pensioenen behoeft over te gaan. Dit dank zij de verbetering van de financiële positie van de pensioenfondsen als gevolg van de rentestijging. Veel pensioenfondsen blijven evenwel in een tekort situatie zitten. De Staatssecretaris heeft aangegeven dat zij geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot verlenging van de hersteltermijnen.

Zie ook : www.overheid.nl


Het CPB heeft naar aanleiding van het Initiatiefwetsvoorstel van 50PLUS de effecten van een bodem in de rekenrente doorgerekend. Invoering van een bodem van 2% leidt tot een afname van de pensioenverplichtingen van een gemiddeld pensioenfonds met ca. 12%. Een bodem van 4% geeft een afname van ca. 39%. De generatieeffecten van een bodem van een tijdelijke bodem van 2% zijn aanwezig maar gering.

Zie ook: www.cpb.nl