Nieuwsfeiten 2021

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

Juli 2021
De Ombudsman Pensioenen heeft n.a.v. een onderzoek aangegeven dat op een toereikende manier informatie gegeven moet worden aan de deelnemers over de opbouw van pensioen op het moment dat deelnemers arbeidsongeschikt raken. Sinds 2009 meldt het UWV op verzoek van pensioenfondsen als een deelnemer arbeidsongeschikt is. Bij de meeste pensioenfondsen wordt informatie gegeven op de website.

Zie ook: www.pensioenfederatie .nl


Minister Koolmees heeft in een brief aan de eerste Kamer nog eens aangegeven dat pensioenfondsen geen RVU-regeling mogen uitvoeren. Uitvoering daarvan zou niet passen bij de taakafbakening en het verbod op de uitvoering van nevenactiviteiten.

Zie ook: www.eerstekamer.nl


Minister Koolmees heeft de inwerkingtreding van de nieuwe Wet pensioenverdeling bij scheiding verschoven naar 1 juli 2020. De behandeling van het wetsontwerp zal na het zomerreces worden opgepakt. Door de verschuiving van de datum van inwerkingtreding ontstaat voldoende tijd om de wet te kunnen implementeren.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


In antwoord op kamervragen van leden van de Tweede Kamer heeft minister Koolmees aangegeven dat hij verwacht dat het Wetsvoorstel toekomst pensioenen begin 2022 ter behandeling naar de Tweede Kamer gaat en dat de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2023 is. Mogelijkerwijze zouden een aantal onderdelen van het wetsvoorstel na goedkeuring door de Tweede en Eerst Kamer eerder in kunnen gaan. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het transitie-ftk waarbij pensioenen al vanaf een beleidsdekkingsgraad van 105% (i.p.v. 110%) kunnen worden verhoogd. De meeste onderdelen van het wetsvoorstel zullen gelijktijdig op 1 januari 2023 ingaan.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Juni 2021
Uit de jaarrapportage 2020 van het IMVB-Convenant Pensioenfondsen blijkt dat er belangrijke stappen zijn gezet in het kader van het kennis delen en samenwerking bij de ondersteuning van pensioenfondsen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en UNGP’s in hun beleid en beleggingspraktijk. Er is sprake geweest van een update van het instrumentarium om pensioenfondsen te ondersteunen bij de bevordering van het maatschappelijk verantwoord beleggen in hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportages. Pensioenfondsen dienen werk te maken van nader onderzoek van hun beleggingsportefeuille resulterend in een betere beheersing van de duurzaamheidscriteria en betrokkenheid van/aan de deelnemers.

Zie ook: www.ser.nl


Mei 2021
Minister Koolmees heeft het literatuuronderzoek “Nieuwe keuzemogelijkheden aanvullend pensioen” van PwC aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek toont aan dat er nu al talrijke keuzemogelijkheden in de bestaande pensioenregelingen aanwezig zijn. Daar komt straks ook nog bij de keuze voor het opnemen van een bedrag ineens. De Pensioenfederatie hecht aan de uitvoering van het pensioenakkoord en handhaving van de verplichtstelling. Extra keuzemogelijkheden zullen ten koste gaan van de risicodeling en daarmee ten koste van het uiteindelijke pensioenresultaat. Ten einde de complexiteit niet groter te maken zal een verruiming van de keuzemogelijkheden kritisch moeten worden bezien.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat de Wet Toekomst pensioenen uiterlijk per 1 januari 2023 in werking zal treden. Dat is een jaar later dan in eerdere berichten. Het streven blijft de overstap naar het nieuwe stelsel op 1 januari 2026 te effectueren. Begin 2022 zal het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaan. Afronding zou in 2022 moeten plaatsvinden ten einde pensioenfondsen de mogelijkheid te geven eerder naar het nieuwe pensioenstelsel over te gaan. Het transitie-ftk gaat als onderdeel van het nieuwe stelsel ook later in, uiterlijk 1 januari 2023. Voor het jaar 2021 geldt de tijdelijke regeling dat pensioenfondsen niet behoeven te korten bij een dekkingsgraad hoger dan 90%. Deze regeling zal met ene jaar worden verlengd en dus ook gaan gelden voor het jaar 2022. Door de STAR, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars is een handleiding ontwikkeld als hulpmiddel bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


April 2021
Vanaf 1 januari 2022 zullen veel pensioenfondsen de Taxonomie moeten gaan gebruiken om de groene beleggingen te identificeren in hun beleggingsportefeuille. De Taxonomie is een classificatiesysteem om te bepalen welke economische activiteiten worden beschouwd als duurzaam. De rapportage gaat in eerste instantie over klimaatdoelstellingen maar zal in een later stadium uitgebreid worden naar andere milieudoelstellingen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Ombudsman Pensioenen heeft het jaarverslag over 2020 uitgebracht. In het jaarverslag wordt onder andere aandacht besteed aan informatie die pensioenfondsen geven over het indienen van ene klacht. Door verwijzing op de website of schriftelijk. Daarnaast wordt gewezen op een duidelijke communicatie over premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid.

Zie ook: www.ombudsmanpensioenen.nl


Vanaf 1 april 2021 zullen de eerste uitvoerders van pensioenregelingen starten met het overdragen van hun kleine pensioenen uit het verleden (voor 1 januari 2018). Door de overdracht worden de kleine pensioenen samengevoegd tot één pensioen. Deelnemers worden door hun huidige pensioenuitvoerder geïnformeerd.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De AFM heeft op 1 april 2021 uitkomsten gepubliceerd uit het onderzoek naar kostentransparantie en verantwoording in de jaarverslagen. De onderwerpen waren informatie over administratieve uitvoeringskosten (pensioenbeheer), de kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. Daarbij is getoetst in hoeverre de verstrekte informatie voldoet aan de wettelijke eisen. Niet alle pensioenfondsen zijn daarmee compliant. De AFM roept de pensioenfondsen op een evaluatie uit te voeren van de verantwoording van de uitvoeringskosten. De Pensioenfederatie heeft daartoe een document Aanbevelingen Uitvoeringskosten gepubliceerd.

Zie ook: www.afm.nl


Maart 2021
DNB gaat de pensioenuitvoerders meer betrekken in het toezicht op pensioenen. Daarbij zal DNB meer rechtstreeks contact hebben bij onderzoeken in het kader van pensioentoezicht. Primair staat het eerste contact tussen DNB en het betreffende pensioenfonds maar bij sommige onderwerpen zoals informatiebeveiliging en uitbesteding kan het eerste contact met de pensioenuitvoeringsorganisatie ene bijdrage zijn voor meer efficiency en kostenbesparing.

Zie ook: www.dnb.nl


Februari 2021
De Pensioenfederatie heeft met haar leden de wetsvoorstellen Toekomst pensioenen getoetst op uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Daarbij is naar voren gekomen dat de beleidsruimte voor pensioenfondsbesturen in de wetsvoorstellen beperkt is. Met name speelt de evenwichtige belangenafweging daarbij een rol. Die afweging is de primaire verantwoordelijkheid van de pensioenfondsbesturen. De pensioenfederatie heeft uitgebreid commentaar gegeven op de onderdelen ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsmarkt en zzp-experimenten. Wat het laatste betreft is de Pensioenfederatie van mening dat de wetsvoorstellen te weinig ruimte bieden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Januari 2021
De invoering van de wet die opname van een bedrag ineens mogelijk maakt zal per 1 januari 2023 plaatsvinden in plaats van 1 januari 2022. Eerste en Tweede Kamer zijn daarmee akkoord. Daarbij zijn nog wel een aantal uitvoeringsproblemen geconstateerd die in de tussenliggende periode moeten worden opgelost. Deze uitvoeringsproblemen zijn geadresseerd door de koepelorganisaties van pensioenuitvoerders.

Zie ook: www.szw.nl