Nieuwsfeiten 2018

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2018
DNB heeft op haar website de eisen gepubliceerd die DNB op het gebied van geschiktheid en betrouwbaarheid van sleutelfunctiehouders in het kader van IORP II worden gesteld.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft het Digitaal Loket Toezicht, dat e-line heeft vervangen, uitgebreid. Zo zijn nu ook meldformulieren voor een liquidatie/ collectieve waardeoverdracht en het intrekken van een vergunning toegevoegd.

Zie ook: www.dnb.nl


Pensioenfondsen ondertekenen convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Door ondertekening kiezen pensioenfondsen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen en de VN-richtlijnen als basis worden genomen voor de beoordeling van de risico’s van eventuele negatieve effecten van een onderneming op de samenleving of het milieu. In het uitbestedingsbeleid, de contractuele afspraken en de monitoring/rapportage kan met de afspraken uit het Convenant rekening worden gehouden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


November 2018
DNB heeft de prioriteiten voor haar toezicht in 2019 gepubliceerd. Het betreft hier de veranderkracht van pensioenfondsen, mogelijk meer efficiency door toezicht van pensioenuitvoeringsorganisaties, risico’s van financieel-economische criminaliteit in relatie tot belangenverstrengeling, cyberrisico’s, innovatie en digitalisering, duurzaamheid binnen risicobeheer mede in verband met de IORP II eisen en informatievoorziening van vermogensbeheerders.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft een aantal Good Practises gepubliceerd met betrekking tot een robuuste pensioenadministartie. Daarbij worden ook voorbeelden gegeven hoe grote veranderingen in gang kunnen worden gezet.

Zie ook: www.dnb.nl


De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld. Ten opzicht van 2018 is in de grondslagen alleen de rekenrente aangepast naar 1,577%.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In een Memorie van Toelichting heeft Minister Koolmees een toelichting gegeven op enkele voorgestelde wijzigingen in de Pensioenwet. In de wet wordt nu verduidelijkt dat de verantwoordelijkheid voor het strategische beleggingsbeleid altijd bij het bestuur van het pensioenfonds ligt en dat dit niet kan worden uitbesteed aan een beheerder. Fiduciair beheer blijft gewoon mogelijk maar dient zich te beperken tot het geven van advise.

Zie ook: www.overheid.nl


Oktober 2018
DNB heeft in haar overzicht Financiële Stabiliteit aangegeven dat financiële instellingen, waaronder de pensioenfondsen, de risico’s van een energietransitie moeten betrekken in hun risicobeheer.

Zie ook: www.dnb.nl


September 2018
Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over verschillende pensioenonderwerpen. Het betreft nieuwe wetgeving over de verdeling van pensioen bij echtscheiding, het nabestaandenpensioen, benoeming en ontslag van leden van het Verantwoordingsorgaan, instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij de uitvoeringsovereenomst en de relatie tussen de rekenrente en de aard van het pensioencontract. Over dit laatste onderwerp heeft DNB een brief aan de minister gestuurd. Daarin wordt bevestigd dat de rekenrente altijd gebaseerd moet zijn op de risicovrije rentetermijnstructuur, onafhankelijk van de aard van het contract. Dus ook bij een minder zeker pensioencontract.

Zie ook: www.overheid.nl


Pensioendeelnemers met keuzevrijheid over hun premie-inleg nemen niet altijd financieel verstandige beslissingen. Dat is de conclusie van een AFM-onderzoek bij ca. 3000 deelnemers. Zorgvuldige keuzebegeleiding en doelgroepbepaling zijn daarom belangrijk bij het aanbieden van keuzevrijheid.

Zie ook: www.afm.nl


Augustus 2018
DNB heeft de resultaten van haar onderzoek naar de wijze waarop pensioenfondsen kunnen zorgdragen voor een succesvolle implementatie van duurzaam beleggen bekend gemaakt. Van belang bij de implementatie zijn o.a. : het zorgen voor een draagvlak en commitment, de keuze van een vermogensbeheerder die past bij de doelstellingen. De aanpak dient gebaseerd te zijn op de karakteristieken van het pensioenfonds zelf. Er bestaat geen standaardaanpak.

Zie ook: www.dnb.nl


DNB heeft de resultaten van haar onderzoek naar uitbesteding en de beheersing van de uitbestedingsrisico’s middels een sectorbrief aan alle pensioenfondsen bekend gemaakt. Eerder heeft DNB een Guidance Uitbesteding door pensioenfondsen uitgegeven.

Zie ook: www.dnb.nl


De Wet verbeterde premieregeling stelt eisen aan de wijze waarop pensioenfondsen hun premie- of kapitaalovereenkomsten invullen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de vaststelling van de risicohouding en het beleggingsbeleid. DNB verwacht dat pensioenfondsen de risicotolerantie en het risicodraagvlak expliciet onderzoeken. Verder moet het beleggingsbeleid gericht zijn op effectieve bescherming tegen de gevolgen van negatieve ontwikkelingen op de financiële markten op de aan te kopen uitkering richting de pensioendatum.

Zie ook: www.dnb.nl


Juli 2018
In het Staatsblad is het Besluit waardeoverdracht klein pensioen gepubliceerd. De belangrijkste bepalingen hebben betrekking op het process, de voorwaarden en de communicatieverplichtingen.

Zie ook: www.overheid.nl


Juni 2018
Kamerlid Van Weyenberg heeft een initiatiefvoorstel ter internetconsultatie aangeboden. Het initiatiefvoorstel heeft betrekking op de uitbreiding van de bevoegdheden van het verantwoordings- en belanghebbendenorgaan.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Minister Koolmees heeft naar aanleiding van het algemeen overleg overleg gevoerd met de pensioensector over een aantal onderwerpen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij de resultaten van dit overleg opgenomen. Het betreft hier de maatregelen om de diversiteit in fondsorganen te bevorderen, verbetering van de positie van (leden van) het Verantwoordingsorgaan, de problematiek van de partnerdefinitie en het risicopartnerpensioen en enkele andere onderwerpen.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Mei 2018
De Pensioenfederatie heeft een Position Paper opgesteld in het kader van de evaluatie van het nFTK. De Pensioenfederatie is voorstander van het handhaven van de gedempte premiemethodiek. Premiedemping leidt tot premiestabilisatie en voorkomt grote schommelingen. In het evaluatierapport wordt premiedemping ter discussie gesteld omdat lage premiedekkingsgraden ten koste gaan van het financieringspotentieel. Naar de mening van de Pensioenfederatie dienen premiedemping en premiedekkingsgraad niet geïsoleerd worden bezien maar in het brede geheel van de financiële opzet van pensioenfondsen. Verder gaat de Pensioenfederatie in op het meer specifiek maken van de haalbaarheidstoets.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


April 2018
Minister Koolmees heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat een nieuw pensioenstelsel nodig is om aansluiting te vinden bij de veranderde arbeidsmarkt en de persoonlijke behoefte van gepensioneerden en deelnemers. De sterke elementen van het bestaande stelsel zoals verplichtstelling, collectieve uitvoering en risicodeling dienen echter te worden gehandhaafd. Op korte termijn dienen de sociale partners met een advies komen.

Zie ook: www.overheid.nl


Minister Koolmees heeft in verband met de inwerkingtreding van de herziene IORP-richtlijn twee wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aangeboden in verband met de implementatie van de richtlijn in de wetgeving. Speciale aandacht gaat uit naar de inrichting van de sleutelfuncties en de informatievereisten. De sleutelfuncties betreffen het risicobeheer, de actuariële functie en de interne audit. Uit de wetsvoorstellen blijkt dat er geen directe relatie is met het “Three-lines of defensemodel”. DNB voert daarover nog nader overleg met de Pensioensector. De informatievereisten hebben betrekking op het UPO. De wetgeving dient begin 2019 te zijn afgerond.

Zie ook: www.overheid.nl


Minister Koolmees heeft de ministeriele regeling gepubliceerd over de uniforme rekenmethodiek. Deze rekenmethodiek is vanaf 1 januari 2019 verplicht voor de vaststelling van de risicohouding bij premieovereenkomsten en variabele uitkeringen en de communicatie over de scenariobedragen van het te bereiken pensioen. Tot 1 januari 2019 mag nog gebruik gemaakt worden van de tijdelijke regeling zoals door DNB is gepubliceerd.

Zie ook: www.overheid.nl


Maart 2018
De evaluatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen is naar de Tweede Kamer gestuurd. In algemene zin wordt een positieve conclusie getrokken en geconstateerd dat er geen belangrijke wetswijzigingen nodig zijn ten aanzien van de governance. Er bestaat wel de behoefte om binnen de bestaande kaders een verdere professionaliseringsslag te maken met betrekking tot het functioneren van het Verantwoordingsorgaan, de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden en de diversiteit. Een duidelijker onderscheid tussen het Verantwoordingsorgaan en het intern toezicht is wenselijk.

Zie ook: www.overheid.nl


Minister Koolmees heeft het rapport met de evaluatie van de Wet aanpassing FTK naar de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage wordt aangegeven dat majeure aanpassingen op dit moment niet nodig geacht worden. Premiedemping wordt wel ter discussie gesteld omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de beoogde evenwichtigheid in de besluitvorming. De huidige haalbaarheidstoets sluit niet aan bij de fondsspecifieke uitgangspunten. Waar mogelijk dienen nu nog bestaande technische knelpunten opgelost te worden.

Zie ook: www.overheid.nl


In het kader van de evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding zijn enkele vervolgonderzoeken gedaan. Er worden enkele beleidswijzigingen voorgesteld. Zo zou conversie als standaard methode bij de verevening moeten worden gebruikt en niet de verevening zelf. Bij het bijzondere nabestaandenpensioen zou uitgegaan moeten worden van de tijdens de huwelijke periode opgebouwde rechten. Hierover zal overleg plaatsvinden met de pensioensector.

Zie ook: www.overheid.nl


Februari 2018
De Minister Koolmees heeft in een antwoord op Kamervragen aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is bij de benoeming en ontslag van leden van een Verantwoordingsorgaan. Uit de beantwoording blijkt dat

de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen verschillende waarborgen bevatten die zowel de arbeidsrechtelijke positie als de benoemings- en ontslagprocedure voor leden van een Verantwoordingsorgaan beschrijven. Belangrijk is dat een en ander in de statuten is vastgelegd.

Zie ook: www.overheid.nl


De Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen toetst de Code op naleving en doet voorstellen ter verbetering. In haar laatste rapportage heeft de commissie een aantal praktische aanbevelingen gedaan om de naleving te verbeteren. De naleving van de Code dient periodiek op de bestuursagenda te staan. Tevens dient de naleving van de Code actief bij het intern toezicht betrokken te worden. De Commissie noemt met name de bevordering van de diversiteit in bestuursorganen als een belangrijk aandachtspunt.

Zie ook: www.MCPF.nl


De Wet waardeoverdracht kleine pensioenen is gefaseerd in werking getreden. De onderdelen bezwaar collectieve waardeoverdracht bij aanpassing van de fiscale pensioenrichtleeftijd, internationale waardeoverdracht en pensioenverevening treden in werking per 1 maart 2018. De bepalingen die betrekking hebben op automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen, treedt in werking per 1 januari 2019.

Zie ook: www.overheid.nl


Januari 2018
De wijziging van het inkooptarief bij nettopensioenregelingen in een reguliere pensioenregeling is met de publicatie in de Staatscourant definitief geworden.

Zie ook: www.overheid.nl


De Europese Commissie heeft een achttal aanbevelingen gepubliceerd over de wijze waarop financiële instellingen een bijdrage kunnen leveren aan een meer duurzaam financieel systeem. Pensioenfondsen spelen daarbij een belangrijke rol. De governancestructuur van pensioenfondsen kan daarbij als basis worden gebruikt voor een dialoog met de deelnemers. Deze dialoog kan onderdeel uitmaken van deelnemersonderzoeken.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl