Nieuwsfeiten 2016

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2016
Kamerlid Krol heeft een initiatiefwet bij de Tweede Kamer ingediend gericht op een tijdelijke afwijking van de marktwaardering voor pensioenfondsen ingeval van gewijzigde economische omstandigheden door tijdelijke aanpassing van de disconteringsvoet. Tevens wordt de beleidsdekkingsgraad geschrapt. De Tweede Kamer zal de initiatiefwet in behandeling nemen na het advies van de Raad van State. Krol stelt een minimum rente ad 2% voor in de RTS.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Vanwege het feit dat de pensioenuitvoerders in de loop van 2017 de variabele premieregeling kunnen aanbieden heeft de Staatssecretaris de regeling Pensioenknip met een halfjaar verlengd tot 1 juli 2017.

Zie ook: www.overheid.nl


DNB heeft de toezichtthema’s voor 2017 gepubliceerd. Voor pensioenfondsen zal speciale aandacht uitgaan naar het verandervermogen van pensioenfondsen, de effectiviteit van het bestuursmodel, de houdbaarheid van het bedrijfsmodel, de robuustheid van pensioenadministraties en een vervolgonderzoek Financiële opzet en informatie. Daarnaast zijn enkele cross-sectorale thema’s mogelijk als cybercrime, duurzaamheid, kwaliteit strategische besluitvorming, corruptie en belangenverstrengeling.

Zie ook: www.dnb.nl


Staatssecretaris Wiebes heeft in een brief aan de Eerste Kamer , naar aanleiding van een arrest van De Hoge Raad over de BTW-afhandeling van vermogensbeheerdiensten van pensioenfondsen, aangegeven dat hoge BTW-lasten voor vermogensbeheerdiensten bij pensioenfondsen in stand worden gehouden. Pensioenfondsen met een DB-regeling moeten BTW blijven betalen. Pensioenfondsen die een DC-regeling uitvoeren kunnen, onder voorwaarden, een BTW-vrijstelling toepassen.

Zie ook: www.eerstekamer.nl


DNB heeft 7 december een informatiebijeenkomst gegeven ter verduidelijking van de verwachte beleggingskennis bij bestuurders van pensioenfondsen afhankelijk van hun (specifieke) functie binnen het pensioenfonds. De Pensioenfederatie zal de verdiepende informatie gebruiken voor een update (eind Q1 2017) van haar Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur. DNB heeft een normenkader vastgesteld met betrekking tot de verwachte beleggingskennis gespecifieerd naar basiskennis en een tweetal verdiepingsslagen voor meer specifieke functies. De normen hebben betrekking op het beleid, de implementatie en uitbesteding, de monitoring en evaluatie en de governance en pensioenwetgeving. De informatiebijeenkomst was mede belegd omdat bij de periodieke onderzoeken van DNB is gebleken dat er nog steeds een gebrek aan countervailing power van bestuurders aanwezig is, bestuurders tekort schieten in beleggingskennis en deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer, strategisch beleggingsbeleid en monitoring en evaluatie zwakke schakels zijn in het beleggingsproces.

Zie ook www.dnb.nl en www.pensioenfederatie.nl


De Code Pensioenfondsen is op een tweetal punten aangepast. In de eerste plaats is nu geregeld dat een algemeen pensioenfonds ook onder de Code valt en in de tweede plaats is de wijze van financiering van de Monitoringscommissie en de Ombudsman Pensioenen aangepast. Waar tot 2017 de Pensioenfederatie de financiering voor zijn rekening heeft genomen, zal dit van 2017 door alle pensioenfondsen gaan geschieden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


DE AFM heeft een leidraad Wet Verbeterde premieregeling gepubliceerd. In deze leidraad worden vragen beantwoord en wordt ingegaan op enkele risico’s die de AFM ziet.

Zie ook: www.AFM.nl


De Staatssecretaris heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt ingegaan op de dringende wens vanuit de bedrijfstakpensioenfondsen om de consolidatie van verplicht gestelde pensioenfondsen beter te faciliteren. In de brief schets het kabinet de randvoorwaarden voor ringfencing bij een fusie van bedrijfstakpensioenfondsen. Een reguliere fusie is nu praktisch onmogelijk vanwege de verschillen in dekkingsgraden en toegang tot het algemeen pensioenfonds is niet toegestaan. De Pensioenfederatie acht het noodzakelijk dat zo snel mogelijk een wetsvoorstel wordt ingediend.

Zie ook: www.overheid.nl


November 2016
Het Centraal Plan Bureau heeft een Policy Brief uitgebracht met betrekking tot Pensioen en rentegevoeligheid. Behandeld wordt de rentegevoeligheid van pensioenfondsen die afhankelijk is van het beleggingsbeleid en de mate van renteafdekking. De rentegevoeligheid van de pensioenuitkeringen kan beperkt worden door het renterisico grotendeels af te dekken. Dit hoeft bij het gebruik van rentederivaten in beginsel niet ten koste te gaan van het verwachte beleggingsrendement. Dit geldt met name voor uitkeringsregelingen. Bij premieregelingen is de mogelijkheid van renteswaps beperkt vanwege eisen aan onderpand en liquiditeit. Het onderzoek maakt een duidelijk onderscheid tussen de effecten van het nemen van beleggingsrisico en renteafdekking bij collectieve uitkeringsregelingen en individuele premieregelingen. Op basis van een ALM-studie luidt de conclusie dat een ruime afdekking van het renterisico gunstig is voor zowel jong als oud.

Zie ook: www.cpb.nl


DNB vindt de financiële positie van pensioenfondsen nog zorgwekkend. Verlaging van pensioenen is voor volgend jaar niet uit te sluiten. Uiteraard is dit afhankelijk van de financiële positie van de pensioenfondsen per eind 2016. De renteontwikkeling in het laatste kwartaal van 2016 zal daarvoor bepalend zijn. Verlenging van de hersteltermijn is een van de oplossingen ter voorkoming van pensioenverlagingen. De Staatssecretaris zal daarover in januari 2017 uitsluitsel geven.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het FTK bepaalt dat bij indexatie de regels met betrekking tot toekomstbestendig indexeren in acht genomen moeten worden. Dat betekent dat fondsen niet meer mogen indexeren dan op grond van hun beleidsdekkingsgraad verantwoord is. Voornoemde regels gelden niet bij zogenaamde indexatiedepots. Daarbij kan in een aantal specifieke gevallen tijdelijk van deze regel worden afgeweken. Indexatiedepots kunnen onder bepaalde voorwaarden ingericht worden bij een fusie van pensioenfondsen, de overgang van onvoorwaardelijke naar voorwaardelijke indexatie en de omzetting van de pensioenregeling in een CDC-regeling. Door de mogelijkheid om bepaalde groepen via extra indexatie te compenseren, wordt het voor sociale partners gemakkelijker om bepaalde afspraken te maken over een aanpassing van de pensioenregeling of om bij fusies van pensioenfondsen de groep deelnemers tegemoet te komen uit het fonds dat voorheen een gunstigere dekkingsgraad had. Een indexatiedepot behoort tot het Fondsvermogen.

Zie ook: www.overheid.nl


De Staatssecretaris is voornemens een wetsvoorstel in te dienen om afkoop van kleine pensioenen te gaan verbieden. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2018 in werking gaat treden. Kleine pensioenen zullen betrokken worden in de waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit zal een automatisme worden zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer. Het is de bedoeling dat dit wetsvoorstel begin 2018 in werking zal treden.

Zie ook: www.overheid.nl


Het Centraal Plan Bureau heeft een publicatie uitgebracht waarin het belang van een collectieve risicodeling nog eens wordt onderstreept. Bij alle doorgerekende SER-modellen is de welvaartswinst significant aanwezig. Collectieve risicodeling dient ook een belangrijke pijler te blijven bij een nieuw pensioenstelsel.

Zie ook: www.cpb.nl


DE Pensioenfederatie heeft onderzoek gedaan naar de praktische uitvoerbaarheid van de twee SER-varianten die ook in de Perspectiefnota van de Staatssecretaris worden omarmd. Het betreft hier de ambitieovereenkomst zonder zekerheidsmaat en het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling. Het onderzoek heeft betrekking gehad op de communicatie, het financieel pensioenresultaat, de uitvoerbaarheid en de juridisch-fiscale aspecten. De Pensioenfederatie pleit voor een verdere doorontwikkeling van de varianten waarbij op onderdelen nog verbeteringen mogelijk zijn.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl

Oktober 2016
De Tweede Kamer wil onderzoek laten doen naar de effecten van langjarige, lage rentestanden voor de verschillende sectoren, waaronder de pensioenfondsen en de schokbestendigheid.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een aantal onduidelijkheden rondom Pensioen 1-2-3 met SZW besproken. Sinds 1 juli 2016 moeten actieve deelnemers toegang hebben tot Pensioen 1-2-3 en vanaf 1 juli 2017 geldt dit ook voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden. De onderwerpen hadden onder meer betrekking op de informatieverstrekking bij vrijwillige regelingen en de perioden waarover op de website informatie voor de verschillende groepen moet worden verstrekt. Zo geldt voor pensioengerechtigden met een direct ingaand pensioen dat deze geen toegang meer hoeven te hebben tot Pensioen 1-2-3.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl en www.verzekeraars.nl


Indien de financiële situatie bij een aantal pensioenfondsen niet verbetert dreigen volgend jaar verlagingen van de pensioenen. Deze dreiging creëert een grote onzekerheid waardoor de noodzaak van hervorming van ons pensioenstelsel steeds nijpender word, aldus de Pensioenfederatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het actuarieel adviesbureau LCP heeft haar jaarlijkse onderzoek naar de uitvoeringskosten bij pensioenfondsen voor 2016 (over 2015) afgerond en de resultaten gepubliceerd. Het onderzoek heeft betrekking op ca. 99% van de pensioenfondsenmarkt. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste pensioenfondsen de aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie volgen. Bij de grotere pensioenfondsen is sprake van lagere beheerskosten voor het pensioenbeheer maar een groot aantal pensioenfondsen rapporteert hogere kosten per deelnemer. Dit wordt deels veroorzaakt door de hogere BTW-kosten als gevolg van het verval van de BTW-vrijstelling. De driejaarsgemiddelden per deelnemer voor het pensioenbeheer bedragen 119 euro, gelijk aan 2014. De kosten van pensioenbeheer bedragen 0,47% van het gemiddelde belegd vermogen, iets lager dan in 2014. De transactiekosten bedragen gemiddeld 0,09%. Het gemiddelde gerapporteerde rendement in 2015 bedraagt 1,4%. In 2014 was dit nog 18% Voor 2015 bestaat soms nog onduidelijkheid of de gerapporteerde rendementen in- of exclusief en in- of exclusief de renteafdekking is. In de update van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie zal dit voor 2016 duidelijker worden weergegeven. LCP houdt een pleidooi voor een kostenbewust omgaan met de middelen van het pensioenfonds en een externe benchmarking. Naar de mening van de Pensioenfederatie blijft Nederland koploper met betrekking tot de transparantie in uitvoeringskosten van de pensioenfondsen. De hogere BTW-lasten zijn niet bepaald een bijdrage voor beperking van de uitvoeringskosten.

Zie ook: www.lcpnl.com en www.pensioenfederatie.nl


De AOW-leeftijd wordt in 2022 67 jaar en drie maanden. Dit als gevolg van de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. In de periode tot 2022 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog van 65 jaar en vijf maanden in 2016 naar 67 jaar in 2022. Vanwege de toegenomen levensverwachting wordt de 67 jaar nu verlengd naar 67 jaar en drie maanden.

Zie ook: www.svb.nl


September 2016
Onderzoeken naar de wens van werknemers over een collectief of individueel pensioen laten vaak verschillende uitkomsten zien. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn vaak afhankelijk van de wijze van vraagstelling en de onderzochte doelgroepen. Zo laat een recent onderzoek van ABN AMRO zien dat werknemers een voorkeur hebben voor individueel gerichte pensioenregelingen. Daarbij bestand de doelgroep ook uit zzp’ers en DGA’s . Uit een uitgebreid onderzoek in opdracht van de Pensioenfederatie bleek het tegendeel. De voorkeur ging daarbij uit naar collectieve regelingen. Doelgroep was hierbij werknemers in loondienst.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Uit de Prognosetafel AG2016 blijkt dat van zowel vrouwen als mannen de sterftekansen nog steeds dalen en de levensverwachting blijft stijgen. Op basis van de laatste inzichten bedraagt de levensverwachting van een in 2016 geboren meisje 93,0 jaar en van een in 2016 geboren jongen 90,1 jaar. Rekening houdend met de verwachte toekomstige verbetering in de levensverwachting, verwacht het AG dat de levensverwachting van jongens en meisjes, die over 50 jaar worden geboren, verder stijgt met drie à vier jaar.
Met de publicatie van de Prognosetafel AG2016 presenteert het AG haar meest recente inschatting van de toekomstige sterfte voor de Nederlandse bevolking. De nieuwste inschatting is gebaseerd op zowel Nederlandse sterftedata als sterftedata van Europese landen met een vergelijkbare welvaart als in Nederland. In vergelijking met de Prognosetafel AG2014 is tevens rekening gehouden met de samenhang tussen de sterfteontwikkelingen van mannen en vrouwen.

Zie ook: www.ag-ai.nl


Vanaf medio september zal DNB op haar statistiekpagina’s ook de reële dekkingsgraad en uitvoeringskosten (pensioen- vermogensbeheer en transactiekosten) van individuele pensioenfondsen gaan vermelden.

Zie ook: www.dnb.nl


Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag de UPO-modellen 2017 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd.
De modellen hebben een grondige metamorfose ondergaan. Er wordt veel gebruik gemaakt van icoontjes zoals bij Pensioen 123. De teksten zijn vormvrij: het staat uitvoerders vrij om deze aan te passen en beter aan te laten sluiten op de informatiebehoeften en kenmerken van de deelnemers. Nieuw is het model voor pensioengerechtigden. Anders dan voorheen zijn er geen toelichtingen bij de modellen gemaakt. In de handleiding vinden pensioenuitvoerders nadere informatie over hoe de modellen moeten worden ingevuld.

Zie ook: www.uniformpensioenoverzicht.nl


De Nederlandsche Bank heeft het onderzoek ‘Duurzaam beleggen in de Nederlandse Pensioensector’ gepubliceerd. De resultaten van het onderzoek laten een toenemend aantal pensioenfondsen zien dat duurzaamheidsbeleid in haar beleggingsportefeuille betrekt.
DNB signaleert vijf ‘vervolgacties’ of ‘actiepunten’ waarmee fondsen (en hun vermogensbeheerders) duurzaamheid verder kunnen borgen: samenwerking, transparantie, integratie in risicomanagement, standaardisatie en onderzoek. . De sector is daar al bijzonder actief op. Deze thema’s komen een op een terug in de Contouren Agenda Verantwoord Beleggen die de Pensioenfederatie in mei 2016 met de brief Verantwoord Beleggen voor een goed pensioen aan minister Ploumen toezond.
De DNB-aanbeveling tot standaardisatie van ESG-informatie (Environmental, Social and Governance) onderschrijft de Pensioenfederatie. Dit wil de sector zeker stimuleren. Daarnaast is er ook samenwerking nodig met overheden die dit thema internationaal agenderen.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl en www.dnb.nl


Een nuttig onderzoek dat goede aandachtspunten bevat voor pensioenuitvoerders bij de implementatie en verdere vormgeving van Pensioen 1-2-3. Zo reageren initiatiefnemers Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars op het Netspar-onderzoek naar de manier waarop met name pensioenfondsen Pensioen 1-2-3 via hun openbare websites aanbieden.

Netspar concludeert dat Pensioen 1-2-3 ten opzichte van de vroegere startbrief een stap vooruit betekent, maar ook dat het nog beter kan. Zo is de vindbaarheid van Pensioen 1-2-3 op de openbare websites van een deel van de onderzochte pensioenfondsen volgens Netspar nog niet optimaal, kan de navigatie door de verschillende lagen heen duidelijker worden gestructureerd en is soms sprake van doublures doordat informatie uit Pensioen 1-2-3 ook elders op de website te vinden is.

Het onderzoek bevat verder een aanbeveling aan de overheid om terughoudend te zijn met detaillering van de regels voor pensioencommunicatie. Het Verbond en de Pensioenfederatie onderschrijven deze aanbeveling, omdat pensioenuitvoerders voldoende ruimte moeten krijgen om de pensioencommunicatie af te stemmen op de informatiebehoeften en kenmerken van hun deelnemers. Voorkomen moet worden dat door wettelijke verplichtingen de informatie te veel wordt, waardoor deelnemers afhaken.

Pensioen 1-2-3 biedt de deelnemer gelaagde informatie over zijn pensioenregeling. De wet Pensioencommunicatie, die 1 juli in werking trad, schrijft pensioenuitvoerders voor hun informatie op deze gelaagde wijze te presenteren.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl en www.verzekeraars.nl


De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die de Staatssecretaris vraagt nader onderzoek te doen naar een mogelijke verlenging van de hersteltermijnen bij pensioenfondsen met een reservetekort. Die eventuele verlenging dient dan wel generartieneutraal te zijn.

Zie ook: www.tweedekamer.nl


Augustus 2016
DNB heeft op haar website (Open Boek) een aantal fact sheets en Q&A’s gepubliceerd over de Wet verbeterde premieregeling. Het betreft hier onder meer aanwijzingen over de beleggingskeuzes bij variabele uitkeringen, de risicohouding, de periodieke vaste daling en het shoprecht.

Zie ook: www.dnb.nl


Juli 2016
Op 1 september 2016 gaat de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) in.
De Wvp regelt dat deelnemers met een premieovereenkomst in de uitkeringsfase desgewenst kunnen doorbeleggen en een variabele pensioenuitkering kunnen aankopen. Zij krijgen de keuze voor een vaste of variabele pensioenuitkering. Bij de variabele pensioenuitkering worden de financiële mee- of tegenvallers op het gebied van het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de sterfteresultaten en/of de ontwikkeling van de levensverwachting meegenomen. De risico’s kunnen jaarlijks individueel of collectief gedragen worden. Bij een collectieve toebedeling dient te worden uitgegaan van de groep pensioengerechtigden en de deelnemers in de periode 10 jaar voorafgaand aan de pensioendatum. Daarbij mag een spreidingsperiode van 5 jaar worden gehanteerd. Voor de vaststelling van de hoogte van de aan te kopen variabele pensioenuitkering wordt uitgegaan van de risicovrije rente. De variabele pensioenuitkering kan een periodieke vaste daling kennen.

De zorgplicht van de pensioenuitvoerder en het beleggingsbeleid wordt anders (aangescherpt) indien de (gewezen) deelnemer de voorkeur geeft aan een variabele pensioenuitkering. Dit geldt ook bij een collectief toedelingsmechanisme. De verplichte communicatie is ook uitgebreid. De AFM heeft daarvoor een uitgebreide leidraad uitgegeven. DNB heeft tevens een aantal belangrijke richtlijnen op zijn Open Boek gepubliceerd.
De pensioenuitvoerder is niet verplicht een vaste en variabele pensioenuitkering aan te bieden. Indien gekozen is voor een vaste pensioenuitkering bestaat er een shoprecht bij een andere pensioenuitvoerder indien de deelnemers toch een variabele pensioenuitkering wenst. Dit geldt nu ook voor pensioenfondsen. PPI’s mogen wel een variabele pensioenuitkering aanbieden.

Zie ook: www.overheid.nl


Het CPB heeft op verzoek van SZW een tweetal rapporten gemaakt. Het eerste rapport bevat aanvullende analyses toekomst pensioenstelsel en het tweede gaat over mogelijke transitiepaden bij de afschaffing van de doorsneesystematiek. Het CPB heeft daarbij een aantal SER-varianten doorgerekend en ook een aantal voorgestelde pensioenvarianten van de jongerenorganisaties van de politieke partijen. Tussen een aantal van die varianten en de SER-varianten bestaat een grote gelijkenis. De belangrijkste verschillen die resteren zijn de invoering van een spaarplicht en van concurrentie tussen de aanbieders. Concurrentie tussen aanbieders en invoering van een vrije keuze voor individuele deelnemers vereist een gelijk speelveld. Invoering van een acceptatieplicht en van verevening van langlevenrisico kunnen hieraan bijdragen. Concurrentie tussen aanbieders kan leiden tot financiële prikkels maar klantenwerving kan ook leiden tot hogere kosten. Uiteindelijk zullen er politieke keuzes gemaakt moeten worden. Het tweede rapport presenteert de resultaten van een aantal transitiepaden voor afschaffing van de doorsneesystematiek bij aanvullende pensioenen. In die transitieperioden geldt een aangepaste systematiek voor pensioenopbouw en premie om de nadelige effecten van afschaffing op de aanvullende pensioenen van de huidige deelnemers van middelbare leeftijd te beperken. De effecten van afschaffing verschillen naar gelang de leeftijdsopbouw van het pensioenfonds.

Zie ook: www.cpb.nl


DNB heeft twee onderzoeken uitgevoerd bij pensioenfondsen naar de toepassing van EMIR. De meeste pensioenfondsen verklaren compliant te zijn met de bepalingen uit de EMIR-richtlijn. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de liquiditeitsrisico’s die voorkomen uit de (strengere) cash-onderpandvereisten bij centrale clearing van derivaten nog onvoldoende beheerst worden. Het gaat dan met name om onvoldoende cashposities bij een plotselinge sterke rentestijging en bestaande liquiditeitsrisico’s bij het (deels) afdekken van valutarisico’s.. Pensioenfondsen hebben tot medio 2017 nog een vrijstelling van centrale clearing. Samenvattend verwacht DNB een hogere prioriteit van de pensioenfondsen voor het inrichten van een gedegen raamwerk voor het managen van het liquiditeitsrisico.

Zie ook: www.dnb.nl


Juni 2016
De SER heeft onlangs de “Verkenning” van een nieuw pensioencontract met persoonlijk pensioenvermogen, gecombineerd met een collectieve buffer voor deling van financiële risico’s’ uitgebracht. Er zijn twee invullingen bezien voor het gebruik van de collectieve buffer. In de ene versie (IV-C-R) dient de buffer voor demping van het rendement op zakelijke waarden, in de andere versie (IV-C-D) voor sturing op een doelvermogen dat correspondeert met de beoogde uitkering. Het contract kan aangevuld worden met een mechanisme voor de verwerking van schokken in uitkeringen door onverwachte wijzigingen in de levensverwachting.

Zie ook: www.ser.nl


In het Ontwerpbesluit Verbeterde pensioenregeling is door de Staatssecretaris Klijnsma een aanpassing aangebracht waardoor pensioenuitvoerders niet meer verplicht zijn voor de oudere deelnemers het life-cycle principe verplicht toe te passen mits daarvoor een andere beschermende maatregel wordt toegepast.
De Eerste Kamer heeft het Wetsontwerp Verbeterde premieregeling aangenomen met een inwerkingsdatum van 1 september 2016.

Zie ook: www.overheid.nl


Er is een nieuwe website “detijdvanje leven” gepubliceerd waarin met name aandacht wordt gegeven aan de (toekomstige) pensioensituatie van jongeren.

Zie ook: www.detijdvanjeleven.nl


Mei 2016
De Pensioenfederatie heeft een servicedocument Verantwoord Beleggen gepubliceerd. Het servicedocument reikt u aan hoe u een visie en een beleid kunt vormen voor verantwoord beleggen, en hoe u uw beleid kunt implementeren, monitoren en evalueren. De beleidskeuzes voor verantwoord beleggen dient opgenomen te worden in de bestuurscyclus. Het servicedocument geeft overigens geen oordelen over welke specifieke beleggingen wel of niet verantwoord zijn.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De SER heeft het rapport over de mogelijke toekomstrichting van het Nederlandse pensioenstelsel gepubliceerd. Na toetsing aan de door de Pensioenfederatie vooraf geformuleerde uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel blijven er een tweetal varianten over. De variant op basis van persoonlijk pensioenvermogen. Een essentiële pijler onder het bestaande stelsel, te weten de collectieve risicodeling blijft overeind. Een tweede variant lijkt op het bestaande stelsel waarbij de doorsneepremie vervangen wordt door een systeem met degressieve opbouw. In deze variant vervalt de wettelijke zekerheidsmaat. De Pensioenfederatie zal zich inzetten voor een verdere vervolgstudie naar de twee varianten. Veel vragen moeten nog worden beantwoord.

Zie ook: www.ser.nl en www.pensioenfederatie.nl


In de mei rapportage van DNB over de ontwikkeling van de financiële positie van pensioenfondsen komt naar voren dat deze ontwikkeling zorgelijk is. Voor 2017 worden verlagingen van de pensioenen voorzien bij een gelijkblijvend renteniveau. De relatief goede beleggingsresultaten van de pensioenfondsen wegen niet op tegen de recente rentedalingen.

Zie ook: www.dnb.nl


De Belastingdienst heeft aangegeven dat inhaalindexaties alleen gegeven mogen worden aan de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden die in het verleden bij het betreffende pensioenfonds geen (volledige) indexatie hebben ontvangen. Een zogenaamd open systeem is niet toegestaan. Dit heeft consequenties voor de wijze van administratie. De Pensioenfederatie ijvert voor hantering van een open systeem.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


April 2016
De erkenning van de Ombudsman Pensioenen is nu ook opgenomen in de Code Pensioenfondsen. Indien een pensioenfonds in zijn klachtenprocedure geen mogelijkheid heeft opgenomen voor een klacht bij de Ombudsman Pensioenen dient zij dit te onderbouwen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft een ontwerp algemene maatregel van bestuur m.b.t. de Wet verbeterde premieregeling aan de 2e Kamer SG toegestuurd. In deze Amvb wordt geregeld dat pensioenfondsen die naast een verplichte uitkeringsregeling een (excedent) vrijwillige premieregeling uitvoeren voor 1 januari 2018 het life-cycle principe in de opbouwfase moeten toepassen. Pensioenuitvoerders die alleen een vaste uitkering voor de premieregeling hanteren krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om het beleggingsbeleid te baseren op een variabele uitkering indien de deelnemer daarvoor in de opbouwfase zijn/haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. Tevens worden op het gebied van informatieverstrekking bepaalde voorwaarden gesteld.

Zie ook: www.overheid.nl


Het Kabinet wil dat pensioenfondsen vanaf medio 2017 in beginsel verplicht worden om kleine pensioenen samen te voegen. Dit om te voorkomen dat kleine opgebouwde pensioenen voor pensioeningang bij de vorige werkgever worden afgekocht. De Pensioenfederatie ondersteunt de gedachten van het Kabinet.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft met betrekking tot de wijziging van de wettelijke bevoegdheden van de ondernemingsraad een nota van wijziging op het betreffende wetsvoorstel bij de 2e Kamer SG ingediend. Met deze nota van wijziging wordt duidelijk afgebakend wanneer er instemmingsrecht is voor de ondernemingsraad als er sprake is van (vrijwillige) aansluiting bij de BPF. Tevens is een instemmingsrecht toegevoegd bij de keuze van de ondernemer voor onderbrenging van een pensioenregeling bij een bepaalde pensioenuitvoerder.

Zie ook: www.overheid.nl


De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een Pensioenvergelijker ontwikkeld die vanaf 1 juli 2016 nadere informatie geeft over het verschil aan pensioenregelingen. Deze Pensioenvergelijker kan nuttig zijn bij wisseling van baan. De Pensioenvergelijker geeft invulling aan de Wet pensioencommuncatie waarin de werkgever verplicht wordt de werknemer middels de Pensioenvergelijker binnen 3 maanden te informeren over de aard van zijn pensioenregeling. De Pensioenvergelijker is te vinden op de website van Pensioen 1-2-3.

Zie ook: www.pensioen123.nl


Maart 2016
De Stichting Pensioenregister is doende met nuttige uitbreidingen van de informatieverstrekking via het Pensioenregister. Het gaat daarbij o.a. om het tonen van het pensioenresultaat gebaseerd op een pessimistisch, verwacht en optimistisch scenario. Het Pensioenregister werkt ook samen met andere partijen om een groter deel van de jongere doelgroepen te kunnen bereiken. Met betrekking tot de opname van de verwachte toekomstige AOW-leeftijd is een nadere impactanalyse noodzakelijk. Dit heeft ook gevolgen voor de communicatie door pensioenuitvoerders. De 2e Kamer SG heeft inmiddels een motie aangenomen om de wijzigende AOW-leeftijd in de informatieverstrekking te betrekken.

www.pensioenregister.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft in een brief aan de 2e Kamer SG aangegeven dat zij het momenteel het ontbreken van een beroepsrecht bij de Ondernemingskamer voor verantwoordingsorganen van beroepspensioenfondsen nader zal bezien. Tevens zal daarbij een uitbreiding van het adviesrecht naar gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen alsmede de liquidatie, fusie of splitsing van een pensioenfonds worden betrokken.

www.overheid.nl


Het wetsvoorstel verbeterde premieregeling is door de 2e Kamer SG aangenomen. Er is nu sprake van één wetsvoorstel dat beoogt het pensioenresultaat voor de deelnemers te optimaliseren. Deelnemers worden nu minder afhankelijk van het inkoopmoment om hun kapitaal om te zetten in een periodieke uitkering. De introductie van een variabele uitkering na pensioeningang maakt dit mogelijk. Het wetsvoorstel kent nu ook een collectieve variant waardoor risicodeling wordt bevorderd. De deelnemer blijft evenwel de keuze maken tussen een vaste en variabele pensioenuitkering wel of niet met een collectieve risicodeling. Indien de pensioenuitvoerder de keuze niet kan honoreren kan de deelnemer shoppen bij een andere pensioenuitvoerder.

www.overheid.nl


De advocaat-generaal van de Hoger Raad heeft geadviseerd in een voor Nederland relevante BTW-kwestie. Het betrof hier de vraag of het vermogensbeheer voor een BPF voor de sector zorg en welzijn binnen het bereik van de (Europese) btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijk beleggingsfondsen zou vallen. De advocaat-generaal is van mening dat op basis van de criteria van het Hof van Justitie van de EU van vrijstelling sprake zou moeten zijn. De Hoge Raad zal zich nu over het advies buigen. Indien de Hoger Raad het advies overneemt zal het overheidsbeleid moeten worden aangepast. Volgens de Pensioenfederatie is er nu voldoende aanleiding om als pensioenfonds te zorgen dat voortaan bezwaar gemaakt wordt tegen de btw-afdracht over vermogensbeheerdiensten.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In de Wet pensioencommunicatie is vastgelegd dat op vaste momenten over de pensioenregeling moet worden gecommuniceerd. In sommige situaties kan de wettelijk verplichte informatie evenwel verwarrend of onjuist zijn. De Pensioenfederatie heeft dit bij de AFM aanhangig gemaakt. Naar aanleiding hiervan heeft de AFM de Q&A’s aangepast.

Zie ook: www.afm.nl


Februari 2016
Staatssecretaris Klijnsma heeft een nota van wijziging op het wetsontwerp variabele pensioenuitkering ingediend bij de 2e Kamer SG. Een belangrijke wijziging is dat het shoprecht bij het tot uitkering komen van het kapitaal wordt beperkt tot de volgende twee situaties: Als de verzekeraar of alleen een vaste uitkering of alleen een variabele pensioenuitkering kent of de deelnemer een soort pensioenuitkering kiest die de verzekeraar niet aanbiedt.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een geactualiseerde versie van de Aanbevelingen Uitvoeringskosten gepubliceerd. In deze geactualiseerde versie wordt o.a. een opsomming gegeven van alle kosten die dienen te worden meegenomen in de publicatie. Pensioenfondsen dienen vanaf 2016 conform de nieuwe aanbevelingen te gaan rapporteren.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Pensioenfondsen kunnen te maken krijgen met de verplichte melding vanaf 1 januari 2016 van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens. (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Er is sprake van een datalek indien een ernstige inbreuk is gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dan kan het geval zijn bij verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand.

Zie ook: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl


Op de website van Pensioen1-2-3 zijn nieuwe voorbeeldteksten gepubliceerd. Overleg met de deelnemers over de gehanteerde teksten is noodzakelijk omdat zij diegenen zijn die de teksten moeten kunnen begrijpen. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar de website van Pensioen1-2-3-.

Zie ook : www.pensioen123.nl


Januari 2016
De Staatssecretaris Klijnsma heeft een wetsvoorstel bij de 2e Kamer SG ingediend dat het instemmingsrecht van de OR nader verduidelijkt bij voorgenomen besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling die is ondergebracht bij een pensioenfonds. De pensioenregeling moet betrekking hebben op een collectiviteit van werknemers. Het instemmingsrecht geldt niet indien de pensioenregeling onderdeel is van een CAO-overeenkomst. Dit geldt ook indien de pensioenregeling is ondergebracht bij een BPF.

Zie ook: www.overheid.nl


Het onderzoek door de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen wijst uit dat aan ca. 95% van de normen uit de Code wordt voldaan. Van belang is wel dat op een meer expliciete wijze aandacht wordt gegeven aan de naleving van de Code. Speciale aandacht blijft voor de invulling van het diversiteitsbeleid binnen de organen van de pensioenfondsen. Er zou meer sprake moeten zijn van een concreet stappenplan omdat meer diversiteit de governance binnen de pensioenfondsen bevordert.

Zie ook: www.mcpf.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft vragen uit de 2e Kamer SG beantwoord over de invloed van afkoop van kleine pensioenen op de door de overheid toegekende toeslagen. Het in 2014 ingevoerde beleid inzake het niet korten van toeslagen zal ook van toepassing zijn op de in 2013 en 2014 toegekende toeslagen.

Zie ook: www.overheid.nl


In een interview met Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, wordt aangegeven dat de leden van de Pensioenfederatie naarstig op zoek zijn naar een nieuw pensioenstelsel waarin een individuele pensioenpot met behoud van collectieve risicodeling de basiselementen vormen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl