Nieuwsfeiten 2023

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

Juli 2023
De AFM heeft voor consultatie een Leidraad gepubliceerd over duurzaamheidsclaims. De concept-versie hanteert verschillende uitgangspunten voor begrijpelijke communicatie. De pensioenfederatie is van mening dat duurzaamheidsaspecten van beleggingsbeleid complex zijn en verschillen per asset class. Het is lastig om daar transparant over te kunnen communiceren. Een juridisering van de communicatie zal geen bijdrage zijn voor een beter begrip bij de deelnemers. Bovendien vereist SFDR al een precieze en concrete informatie. Geïnteresseerde deelnemers kunnen op basis daarvan al informatie krijgen over het MVB-beleid.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Ondertekenaars van het Klimaatcommitment moeten in hun rapportages en actieplannen rekening houden met internationale ontwikkelingen en inzichten van stakeholders. Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de Leidraad voor relevante financieringen en beleggingen. Het gaat daarbij om een uitbreiding van de rapportageverplichtingen (waaronder CO2-gehlate) voor instellingen met beleggingsactiviteiten. In toenemende mate is er ook sprake van een toename van Europese regelgeving.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Om duurzaam te kunnen beleggen en daarover goed te rapporteren dienen pensioenfondsen te kunnen beschikken over relevante duurzaamheids-informatie van bedrijven. Die is niet altijd toegankelijk aanwezig. De Pensioenfederatie is van mening dat zonder betrouwbare en vergelijkbare informatie van bedrijven over zaken als vervuiling, CO2-uitstoot en energieverbruik geen goede invulling gegeven kan worden van de duurzaamheidsaspecten van het beleggingsbeleid. Europese regelgeving is dan ook noodzakelijk.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Juni 2023
DE AFM start een onderzoek bij de pensioenfondsen naar de naleving van SFDR. De lagere regelgeving is nu ok in werking getreden.

Zie ook: www.AFM.nl


De indexatie-AMVB die door de inwerkingtreding van e WTP zou vervallen wordt verlengd tot 1 januari 2024. Hierdoor behoeven pensioenfondsen niet meer voor 1 september 2023 een overbruggingsplan in te dienen om gebruik te kunnen maken van de ruimere indexatieregels. De minister zegde ook toe na de kerst met een voortgangsrapportage te komen over de WTP.

Zie ook: www.overheid.nl


Mei 2023
Nu de Eerste Kamer akkoord is met de WTP kunnen er naar de mening van de Pensioenfederatie knopen doorgehakt worden. Vanaf 1 juli 2023 kan begonnen worden met de uitvoering. Uiterlijk 1 januari 2028 moeten alle pensioenfondsen over zijn naar de nieuwe regelingen. Werkgevers en vakbonden zullen een keuze moeten maken welke regeling het beste is voor de werknemers. Pensioenfondsen kunnen dan concreet aan de gang gaan hoe ze die regeling gaan uitvoeren. Voor 1 januari 2025 respectievelijk 1 juli 2023 moeten het transitieplan en implementatieplan zijn ingediend.
De AFM gaat onderzoek doen bij de pensioenfondsen naar de naleving van de nieuwe regels over de interne klachtenprocedure. De nieuwe regels zijn met ingang van 1 juli 2023 van kracht.

Zie ook: www.afm.nl
www.pensioenfederatie.nl


April 2023
De Eerste Kamer zal in een plenaire zitting op 22 en 23 mei de WTP behandelen. De stemming is voorlopig voorzien op 30 mei 2023.

Zie ook: www.eerstekamer.nl


Bij de presentatie van zijn jaarverslag heeft de Ombudsman Pensioenen gepleit voor beleid op het gebied van datakwaliteit en coulancebetalingen richting pensioendeelnemers in de gevallen waarin informatie van de pensioenfondsen te hoge verwachtingen heeft gewekt bij de betrokken deelnemers. Het is voor de pensioenfondsen van belang data ’s actueel te houden en ook voor de langere termijn herleidbaar. Pensioenfondsen moeten zich realiseren dat deelnemers ook in sociale zin afhankelijk zijn van de informatie die zij van de pensioenfondsen ontvangen.

Zie ook: www.ombudsmanpensioenen.nl


De vrijstelling van pensioenfondsen voor central clearing vervalt in juni 2023. Dan moeten pensioenfondsen met posities van de derivaten boven bepaalde drempels hun transacties centraal afwikkelen. De Pensioenfederatie pleit voor transparantie van de minimumeisen bij de verschillen clearingsaccounts.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Maart 2023
Nibud heeft een tool ontwikkeld waarin deelnemers tegen de pensioenleeftijd inzicht kunnen krijgen welke keuzes ze kunnen maken. Uit de tool volgt geen persoonlijk advies maar een actieplan. Zo weten deelnemers welke keuzes ze kunnen maken, wat ze moeten regelen en waar ze informatie kunnen vinden.

Zie ook: www.bijnapensioen.nl


Na een looptijd van vier jaar is het IMVB-Convenant eind 2022 afgelopen. Naar de mening van de Pensioenfederatie heeft het convenant een duidelijke bijdrage geleverd aan de inbedding van de Oeso-richtlijnen en het creëren van meer begrip en kennis over ESG due diligence en maatschappelijk verantwoord beleggen. De Pensioenfederatie streeft naar een blijvende samenwerking tussen pensioenfondsen onderling waarbij de sector het stakeholdersoverleg blijft voeren. Daartoe is het streven een platform maatschappelijke dialoog pensioenfondsen op te richten. Het platform zal worden gecoördineerd en gefaciliteerd door de Pensioenfederatie voor alle leden. Inhoudelijk gaat het om de verdere implementatie van de Oeso-richtlijnen, inclusief de UNGP’s als een continu proces.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In 2022 is een “indexatie-AMVB” aangenomen waarin is geregeld dat pensioenfondsen eerder een indexatie kunnen verlenen dan conform het huidige FTK is vastgelegd. Veel pensioenfondsen hebben daarvan gebruik gemaakt. In het besluit is aangegeven dat de effecten van de indexatie voor de verschillende deelnemersgroepen kwantitatief inzichtelijk moeten worden gemaakt. De wijze waarop wordt echter niet vastgelegd. AFM heeft geoordeeld dat een aantal pensioenfondsen dat niet voldoende hebben gedaan door het niet expliciet vermelden van de positieve en negatieve effecten. De vraag is in hoeverre de AFM daarbij een juiste interpretatie hanteert van de AMVB. Ook is de Pensioenfederatie kritisch over het door de AFM gevolgde proces waarbij hoor en wederhoor heeft ontbroken. De Pensioenfederatie wil de handelswijze van de AFM juridisch laten toetsen omdat de gehele sector belang heeft bij een duidelijke uitspraak over de te volgen communicatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft zich positief uitgelaten over de oprichting van een nieuwe onafhankelijke geschilleninstantie voor pensioenfondsen. Dit besluit is een uitvloeisel van de WTP waarin pensioenfondsen verplicht worden zich aan te sluiten bij een externe geschillencommissie, die pensioengeschillen tussen deelnemers en hun pensioenfonds gaat behandelen. De geschillencommissie komt los te staan van de pensioenfondsen. De interne klachtencommissie bij pensioenfondsen dient daarop ook te worden ingericht. Zodra een deelnemer bij een geschil er niet uit komt bij zijn eigen pensioenfonds kan hij of zij bij de geschillencommissie terecht. De Ombudsman pensioenen richt zich meer op het bemiddelingstraject, signaleringsfunctie en onderzoeksmogelijkheid.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie heeft een tool gemaakt voor werkgevers om te kunnen toetsen of zij wel of niet onder een verplichte pensioenregeling vallen. Voor startende ondernemers die personeel in dienst nemen is dit een belangrijke ondersteuningstool.

Zie ook: www.bijwelkpensioenfondshoorik.nl


Financiële instellingen hebben actieplannen gepubliceerd waarin staat hoe zij de CO2-uitstoot in hun beleggingen en financieringen in lijn gaan brengen met een 1,5oC-scenario om zo bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. In een onderzoek wordt aangegeven welke emissiedata nodig zijn, wat de rapportageontwikkelingen zijn en hoe vergelijkbaarheid bevorderd kan worden. De doelstelling is huidige onvolkomenheden in de beschikbaarheid van data en methoden weg te werken. Pensioenfondsen leggen hun focus op de beleggingen waarmee zij de grootste impact kunnen maken en kunnen (nog) niet altijd sturen door onbetrouwbare of ontbrekende data.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Februari 2023
De Pensioenfederatie heeft een position paper gepubliceerd naar aanleiding van de initiatiefwet Verantwoord en Duurzaam Ondernemen. De wet beoogt een uniform kader te scheppen voor regels omtrent duurzaamheid en mensenrechten die aansluit bij de Oeso-richtlijnen. De Pensioenfederatie is van mening dat Europese regels moeten worden betrokken bij de definitieve vormgeving van de wet.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Naar aanleiding van de concept-consultatie van DNB over beleidsrichtlijnen bij de transitie naar de WTP heeft de Pensioenfederatie een reactie gegeven. De Pensioenfederatie vraagt hierin om voldoende bestuurlijke vrijheid bij de besluitvorming naar de overgang WTP rekening houdend met de specifieke deelnemersgroep. Bij de beoordeling heeft de Pensioenfederatie ook gekeken naar de gevolgen op het gebied van complexiteit en kosten. Van belang is dat de toezichtregels zich beperken tot datgene dat uit de wet voortvloeit en gebaseerd is op een procesmatige en marginale toetsing van de evenwichtige afweging. De nu gepubliceerde concept-richtlijnen gaan naar de mening van de pensioenfederatie veel verder.

Concept-consultatie beleidsrichtlijnen WTP van DNB.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen dat de norm om te rapporteren over missie, visie en strategie door het overgrote deel van de pensioenfondsen wordt nageleefd. Met betrekking tot de gewenste diversiteit in de fondsorganen wordt geconcludeerd dat in meer dan 90% besturen van pensioenfondsen twee of meer vrouwen bevatten. Het aantrekken van bestuursleden jonger dan 40 jaar blijft een lastig probleem. Een aandachtspunt voor de toekomst is meer aandacht geven aan het thema inclusie. Momenteel wordt ook gewerkt aan een herziening van de bestaande Code Pensioenfondsen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Januari 2023
Minister Schouten heeft de nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening deelnemers te informeren.bedrag ineens naar de Tweede Kamer gestuurd. In een begeleidende brief geeft de minister aan dat de inwerkingsdatum van 1 juli 2023 vooralsnog wordt uitgesteld naar 1 januari 2024. De minister acht de datum van 1 januari 2023 niet haalbaar mede vanwege de zorgvuldige behandeling in de Tweede Kamer, de fiscale en juridische effecten en de tijd die pensioenfondsen nodig hebben om hun deelnemers goed te kunnen informeren.

Zie ook: www.overheid.nl