Nieuwsfeiten 2020

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2020
De afkoopgrens voor kleine pensioenen is voor 2021 vastgesteld op € 503,24 per jaar. Dezelfde grens geldt voor de vaststelling of een pensioen in aanmerking komt voor automatische waardeoverdracht.

Zie ook: www.staatscourant.nl


De Pensioenfederatie heeft naar aanleiding van de internetconsultatie van het wetgevingstraject voor het nieuwe pensioenstelsel een aantal toetsstenen vastgesteld voor de beoordeling. Het gaat dan om 1) risicodeling in het nieuwe pensioencontract/ eigen keuzes bij vaststelling beschermingsrendement, 2) Netto profijt moet niet de enige maat zijn/ ruimte voor effecten op ingegane uitkeringen en vervangingsratio’s, 3) Eenduidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en pensioenfondsen/ het betreft dan keuze van het contract, het invaren en de transitieperiode, 4) Wetgeving moet juridische houdbaar en consistent zijn/ mede in relatie tot de verplichtstelling, 5) Nieuwe contract moet uitlegbaar zijn?, 6) Alle regels moeten uitvoerbaar zijn/ mede i.v.m. begrijpbaarheid en kostenefficiency.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Uit de nalevingsrapportage van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen blijkt dat de Code door de meeste pensioenfondsen wordt nageleefd. Er wordt nog wel aandacht gevraagd voor een meer specifieke toelichting in de jaarverslagen op (de ontwikkeling van) de diversiteit binnen de fondsorganen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


November 2020
De koepelorganisaties hebben een aantal inspiratiesessies georganiseerd waarin wetenschap en praktijk van pensioenbewustzijn, communicatie, keuzebegeleiding en activeren van deelnemers centraal stonden. De thema’s waren 1) individuele pensioenbeslissingen in onzekere tijden, 2) Uitstelgedrag en pensioen; activeren van deelnemers is geen doel op zich, 3) Communiceren over te bereiken pensioen? De deelnemer wil eenvoud, 4) Mijnpensioenoverzicht.nl in een nieuw jasje: de gebruiker centraal, 5) waarom het wiel opnieuw uitvinden? Internationale inzichten over pensioencommuncatie.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In een Nota van Wijziging is opgenomen dat een AOW-overbruggingsuitkering in combinatie met de uitkering van een bedrag ineens niet toegestaan is. Dit maakt het voor deelnemers met een relatief kleine pensioenuitkering bijna onmogelijk om een bedrag ineens op te nemen bij eerdere uittreding. Het staat ook in schil contrast met de nu bestaande mogelijkheid om een AOW-overbruggingsuitkering te combineren met een hoog-laag constructie.

Zie ook: www.szw.nl


De Pensioenchecker (app) heeft de Pensioenwegwijzer 2020 gewonnen. In deze app kunnen deelnemers direct informatie verkrijgen in hun persoonlijke netto pensioeninkomen. Inzicht in spaarmogelijkheden en de financiële consequenties van eerder uittreden worden ook getoond.

Zie ook: www.pensioenchecker.nl


Oktober 2020
In de Global Pension Index zoals deze elk jaar door Mercer wordt uitgebracht, blijft Nederland op positie 1 staan. Daarmee is het Nederlandse pensioenstelsel voor het derde jaar de beste ter wereld.

Zie ook: www.mercer.nl


In het kader van de zorgplicht is een AMvB c=verschenen bij het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Pensioenuitvoerders dienen deelnemers die gebruik willen maken van voornoemde regelingen te wijzen op de mogelijke gevolgen voor de inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen, toeslagen en andere inkomensafhankelijke regelingen. De geldende informatieplicht zal ook gaan gelden voor andere flexibele keuze mogelijkheden zoals hoog/laag, vervoregen/uitstellen en uitruilen OP/NP.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


September 2020
In een brief aan de Tweede Kamer heeft Minister Koolmees een toelichting gegeven op de maatregelen die hij met het oog op mogelijke pensioenverlagingen in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel wil nemen. De vrijstellingsregeling, die vorig jaar gold, wordt met een jaar verlengd onder dezelfde voorwaarden. Deze regeling biedt meer tijd voor herstel. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 90% of hoger, behoeven de pensioenen niet te verlagen. Voor de periode 2022-2026 zal de minister een ander FTK voorstellen. Daarbij zal rekening worden gehouden ,et de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel. Dat geldt ook voor de premiestelling en de pensioenopbouw. De balans tussen premie en pensioenopbouw kan binnen de wettelijke mogelijkheden worden gebaseerd op een verwacht rendement.

Zie ook: www.szw.nl


Uit een LCP-rapport blijkt dat de gemiddelde beleggingskosten in 2019 zijn uitgekomen op 0,55% als percentage van het belegd vermogen (was 0,56%). De kosten van pensioenbeheer zijn gestegen van 102 euro naar 104 euro als gevolg van een stijging van de bestuurs- en governancekosten en de implementatie van IORP II. Het aantal pensioenfondsen dat inzicht geeft in de kostenstijging is in 2019 toegenomen. Tevens hanteren meer pensioenfondsen nu een benchmark zodat een betere vergelijking met andere fondsen kan worden gemaakt.

Zie ook: www.lcp.nl


Augustus 2020
DNB zal het advies van de Cie Dijsselbloem uit 2019 met betrekking tot de UFR-parameters geleidelijk in 4 jaar invoeren vanaf 1-1-2021. Het totale effect op de dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds bedraagt ca. -6%. De inschattingen variëren van -4% voor een grijs fonds en -10% voor een groen pensioenfonds

Zie ook: www.dnb.nl


CPB en Netspar hebben een studie verricht naar de lage rente en de toekomst van pensioenen. Naar de mening van beide instanties zullen rente en beleggingsrendementen langdurig laag blijven. Een lagere pensioenambitie, hogere premie of langer doorwerken kan voor de jongere generatie het gevolg zijn.

Zie ook: www.cpb.nl


Juli 2020
Minister Koolmees heeft aan de Tweede Kamer het Wetsvoorstel verandering koppeling AOW-leeftijd toegezonden. In dit wetsvoorstel wordt de wijziging van de AOW-leeftijd niet meer volledig maar voor twee/derde gekoppeld aan de verandering van de levensverwachting. Dit geldt ook voor de koppeling met de pensioenrichtleeftijd.

Zie ook: www.szw.nl


Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer aangegeven meer tijd te willen nemen voor de invoering van de Wet Pensioenverdeling bij echtscheiding. De beoogde datum van inwerkingtreding is nu 1 januari 2022. Hij heeft in een Nota van Wijziging ook een aantal verbeterpunten aangegeven. Borging van adequate begeleiding, bied dezelfde keuzes bij echtscheidingen, scheiding van tafel en bed en bij beëindiging van een samenwoningsrelatie, de creatie van een aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden en het vermijden van het ontstaan van zeer kleine bijzondere partnerpensioenen.

Zie ook: www.szw.nl


Juni 2020
De STAR heeft een advies uitgebracht over een standaardisatie van het nabestaandenpensioen. Voor de pensioendatum zou op risicobasis altijd een nabestaandenpensioen ad 50% van het salaris verzekerd moeten zijn. Na pensioendatum is dat 70% opgebouwde ouderdomspensioen. De verder uitwerking zal in de transitiepad van het nieuwe pensioenstelsel worden meegenomen.

Zie ook: www.star.nl


CPB heeft haar eerste bevindingen gepubliceerd over de invloed van een langdurig lage rente op een kapitaalgedekt pensioensysteem. Het uiteindelijke rapport zal op korte termijn worden uitgebracht.

Zie ook: www.cpb.nl


De Pensioenfederatie heeft Uitvoeringstoets uitgebracht over het nieuwe pensioenstelsel.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Mei 2020
De Ombudsman Pensioenen heeft het jaarrapport 2019 gepubliceerd. De ombudsman doet de aanbeveling aan de pensioenfondsen om het te doorlopen proces bij arbeidsongeschiktheid op de website te plaatsen.

Zie ook: www.ombudsmanpensioenen.nl

Pensioenfondsen zouden aan de deelnemers meer informatie moeten geven over de overeenkomsten met vermogensbeheerders met betrekking tot het betrokkenheidsbeleid.


April 2020
Minister Koolmees heeft voorstellen aan de Tweede Kamer gedaan ter oplossing van een aantal knelpunten bij de Wet automatische overdracht kleine pensioenen. Zo zal er geen onderscheid gemaakt worden bij kleine pensioenen ontslaan door beëindiging dienstverband en collectieve waardeoverdracht. Pensioenfondsen dienen een plan te maken hoe wordt omgegaan bij automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen ontstaan voor 1-1-2018.

Zie ook: www.overheid.nl


Maart 2020
DNB heeft nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van de Coronacrisis op de bedrijfsvoering bij pensioenfondsen. Bij de meeste pensioenfondsen is de bedrijfsvoering voldoende afgestemd op de gevolgen. Waar van toepassing is het crisisplan in werking getreden. Communicatie aan de deelnemers blijft belangrijk.

Zie ook: www.dnb.nl


De Europese technische Expertgroep heeft een Europees Raamwerk gepubliceerd over Taxonomie ( milieuvriendelijke beleggingen). Pensioenfondsen worden opgeroepen het percentage Taxonomie te berekenen en daarover te rapporteren.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie en het Verbond voor Verzekeraars hebben een position paper gepubliceerd over mogelijke vereenvoudigingen in het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding. Allerlei vormen van beëindiging van de verbintenis dienen te worden gelijk getrokken. Er dient ook meer informatie beschikbaar te zijn tijdens het scheidingsproces.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Februari 2020
Minister Koolmees heeft een brief aan de Tweede kamer gestuurd over de ontwikkelingen bij pensioenfondsen op het gebied van diversiteit. Er worden vorderingen gemaakt maar de aandacht moet blijven uitgaan naar verdere verbetering waarbij ook andere elementen van diversiteit betrokken moeten worden.

Zie ook: www.overheid.nl


Naar aanleiding van een nader onderzoek naar de kwaliteit van pensioenadministraties is geconstateerd dat de meeste administraties voldoen aan de gestelde normen van juistheid en compleetheid. Aandacht moet blijven uitgaan naar bijzondere groepen deelnemers. De afhandeling van vragen van deelnemers kan verbeterd worden.

Zie ook: www.overheid.nl


Januari 2020
Het CPB heeft op basis van 3 scenario’s een vooruitberekening gemaakt van de uitkomsten van het nieuwe pensioenmodel en het bestaande (FTK). De door de Tweede Kamer gevraagde historische berekening van een vergelijking tussen beide systemen over de afgelopen 40 jaar is praktisch gezien niet goed mogelijk gebleken.

Zie ook: www.cpb.nl


Uit het evaluatierapport van de Wet Pensioencommunicatie blijkt dat mijnpensioenoverzicht.nl het beste overzicht geeft voor de deelnemers. Pensioenfondsen krijgen meer vrijheid om de pensioeninformatie naar eigen inzicht uit te gaan geven. Meer in algemene zin moeten deelnemers meer geactiveerd worden.

Zie ook: www.overheid.nl


Uit nader onderzoek blijkt dat de kosten van vermogensbeheer bij gebundelde afname beleggingsdiensten hoger uitkomen dan bij een gesplitste afname.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


DNB heeft een aantal Q&A’s gepubliceerd over de sleutelfuncties. Belangrijk blijft de waarborging van de onafhankelijkheid met een strikte scheiding tussen uitvoering en controle. Risico’s en audit mogen in principe niet uitbesteed worden/ geen combinatie met lidmaatschap commissies. Proportionaliteit krijgt meer invulling door de mogelijkheid van het combineren van het voorzitterschap bestuur en auditfunctie.