Nieuwsfeiten 2014

VCHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hieronder weergegeven nieuwsfeiten.

December 2014
Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer laten weten dat de wijziging van de UFR in de actuele rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen vooralsnog niet doorgevoerd zal worden. Er wordt eerst gewacht op de resultaten van een onderzoek naar de wenselijkheid om de UFR voor pensioenfondsen te stroomlijnen met die voor verzekeraars. DNB heeft verder aangegeven dat per 1-1-2015 de driemaandsmiddeling van de rentetermijnstructuur komt te vervallen. Door de inwerkingtreding van het FTK worden beleidsbeslissingen vanaf die datum gebaseerd op de 12-maands dekkingsgraadmiddeling.

Zie ook : www.dnb.nl


De Staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan om premieovereenkomsten verder te optimaliseren.Volgens de Pensioenfederatie bevatten de voorstellen belangrijke verbeteringen waaronder het kunnen doorbeleggen tijdens de uitkeringsperiode en collectieve risicodeling. De Pensioenfederatie doet nog een pleidooi voor verdere verbetering.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In het Staatsblad zijn en aantal besluiten gepubliceerd voor het zogenaamde netto pensioen. Deze besluiten bevatten de fiscale regels waaraan het netto pensioen moet voldoen.

Zie ook: www.overheid.nl


Het wetsvoorstel voor de introductie van het Algemeen Pensioenfonds (APF) is naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een bijdrage aan de modernisering van het pensioenstelsel. Het is een mogelijk alternatief voor de wat kleinere pensioenfondsen om hun regeling ook in de toekomst in stand te kunnen houden. In het nu voorliggende wetsvoorstel zijn verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen uitgesloten. De Pensioenfederatie doet een pleidooi om het APF voor alle pensioenfondsen mogelijk te maken.

Zie ook: www.overheid.nl


Begin December heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over het pensioenfonds Zorg en Welzijn met betrekking tot de BTW-kwestie. De vraag was of het pensioenfonds in aanmerking komt voor de BTW-vrijstelling over de vermogensbeheerdiensten die aan het pensioenfondsen worden geleverd. De uitspraak was negatief.Eerder heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan waarin voorwaarden zijn genoemd waaraan een pensioenfonds moet voldoen om voor vrijstelling in aanmerking te komen. De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag gaat daar verder niet op in. De gewenste duidelijkheid is er dus nog steeds niet. Een bezwaar of beroepsprocedure op basis van het ATP-arrest blijft naar de mening van de Pensioenfederatie relevant.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In de Nieuwsbrief van de AFM wordt o.a. ingegaan op de resultaten van het AFM-onderzoek naar de bij pensioenfondsen gehanteerde communicatie bij pensionering. In het algemeen zijn de resultaten positief maar er is nog voldoende aanleiding tot verbetering. In de nieuwsbrief worden voorbeelden gegeven van een toereikende communicatie. Tevens heeft de AFM onderzoek gedaan bij een aantal pensioenfondsen naar de door de Wet Pensioencommunicatie voorgeschreven evenwichtigheid in de communicatie over wijzigingen in de pensioenregelingen. Evenwichtigheid betekent : geef alle relevante voor- en nadelen en leg deze ook op een adequate wijze uit. Ook daarvoor worden in de Nieuwsbrief voorbeelden gegeven.

Zie ook: www.afm.nl


Voor de pensioenindicaties op het UPO bij kapitaal- en premieovereenkomsten moet in 2015 worden uitgegaan van een rekenrente ad 2,2%. Dit geldt bij overeenkomsten waarbij de mogelijkheid bestaat dat de deelnemer op de pensioendatum bij andere uitvoerders offertes kan aanvragen. Voor het berekenen van de te bereiken beleggingswaarde op de pensioendatum moet worden uitgegaan van een voorbeeldrendement ad 4%.

Zie ook: www.upo.nl


Door de introductie van een wettelijk keuzerecht krijgen deelnemers met een klein pensioen, die dat willen afkopen vanaf 2015 de mogelijkheid om de afkoopdatum uit te stellen tot de eerste dag van de maand nadat hun AOW is ingegaan.Door dit uitstel wordt voorkomen dat de afkoopsom wordt verrekend met een eventuele AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering. De Pensioenfederatie heeft zich sterk gemaakt voor dit keuzerecht.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De STAR en de Pensioenfederatie hebben bij de Staatssecretaris Klijnsma in verband met het nFTK aandacht gevraagd voor specifieke bestemmingsreserves die voor een bepaald doel door CAO-partijen zijn of worden ingesteld. Waar sprake is van premiedepots ter egalisatie van de pensioenpremie zijn er bij het nFTK geen problemen.Wel kunnen er problemen ontstaan bij indexatiedepots, die bijvoorbeeld gevormd zijn bij fusies, eenmalige stortingen door de werkgever bij CDC-regelingen en omzetting van onvoorwaardelijke in voorwaardelijke indexatieregelingen. Beide partijen doen een dringend beroep om bij de indexatiedepots de oorspronkelijke bestemming te kunnen behouden.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In het Staatsblad is het besluit opgenomen in verband met de transparantie van uitvoeringskosten. Pensioenfondsen moeten vanaf 1-1-2015 de administratieve uitvoeringskosten in hun jaarverslag opnemen, als totaalbedrag en per deelnemer of pensioengerechtigde. Dit geldt ook voor de kosten van het vermogensbeheer en transactiekosten als totaalbedrag en als percentage van het gemiddeld belegde vermogen.

Zie ook: www.staatsblad.nl


Het CPB heeft op verzoek van het Tweede Kamerlid Omzigt en het Eerste Kamerlid Hoekstra , beiden van het CDA, de generatie- en premie-effecten doorgerekend van alle aanstaande wijzigingen rondom pensioenen.

Zie ook: www.cpb.nl


November 2014
In haar Nieuwsbrief van November specificeert DNB haar verwachtingen die zij heeft over de inhoudelijke kennis van bestuursleden die het vermogensbeheer in hun portefeuille hebben. Naast goede kennis van beleggingen dienen die bestuursleden een expertise te hebben op het gebied van de toepassing daarvan in de context van het pensioenfonds en een goed tegenwicht kunnen bieden aan vermogensbeheerders. DNB beoordeelt deze kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op vier hoofdonderdelen: vormgeving van beleggingsbeleid, implementatie beleggingsbeleid, beheersing beleggings- en risicomanagement en de regelgeving.

DNB heeft nu ook een special onderzoeksteam opgericht dat onsite toezicht gaat uitoefenen bij pensioenfondsen en verzekeraars.Bij zulke onderzoeken wordt het beleid van de instelllingen getoetst alsmede het bestaan en de uitoefening daarvan. Het team zal hupothese gericht onderzoek doen. Daarbij worden de aannames met betrekking tot de risico’s getoetst en de wijze van beheersing beoordeeld.

De eis van bijdrage aan herstel voor de premievaststelling 2015 komt in verband met de invoering van het FTK te vervallen.

DNB heeft geconstateerd dat bij de invulling van de beleggingsstaten veel fouten en inconsistenties aanwezig zijn. DNB verzorgt daarom een aantal informatiesessies over dit onderwerp.

Zie ook : www.dnb.nl


Het Platform Taxateurs en Accountants heeft een rapport Good Practises: voorbeelden uit de praktijk, gepubliceerd. In dit rapport zijn diverse soorten taxaties voor vastgeod uitgewerkt en zijn voorbeelden opgenomen voor een transparante onderbouwing van rendementen, huurniveau’s, incentives en gebruikte bronnen. Verder wordt een nieuw raamwerk voor de inhoud van een taxatierapport gepresenteerd, rekeninghoudend met internationale standaarden. Het Platform is in 2012 opgericht op initiatief van de NBA.

Zie ook: www.nba.nl


De Staatssecretaris heeft een planning aangegeven met betrekking tot de lopende pensioenonderwerpen.Het betreft met name de aanpassing van het FTK, de uitwerking van de regelgeving Witteveen en het wetsvoorstel Pensioencommunicatie.
Met betrekking tot het wetsvoorstel Pensioencommunicatie zal worden opgenomen dat pensioenfondsen in hun jaarverslag informatie opnemen over de reele dekkingsgraad. Bij het Witteveenakkoord heeft het kabinet een aantal maatregelen opgenomen voor een pensioenvoorziening voor ZZP’ers. Andere onderwerpen zijn de Nationale Pensioendialoog, het onderzoek naar collectieve risicodeling binnen premieovereenkomsten, een verkening naar alternatieve aanwending van pensioenpremies en een fundamentele herziening waareoverdrachten. Verder word teen evaluatie van de PPI’s aangekondigd.

Zie ook: www.overheid.nl


Het wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd is naar de Tweede Kamer gestuurd. De versnelde verhoging betekent een AOW-leeftijd van 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

Zie ook: www.svb.nl


Het Kabinet heeft een plan gepubliceerd om het voor AOW’ers gemakkelijker te maken om na de AOW-leeftijd door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst. Het betreft hier o.a. opname in een CAO, recht op minimumloon, beperking doorbetaling loon bij ziekte ( 6 weken) en ontslag bij reorganisaties. De maatregelen zouden 1-1-2016 kunnen ingaan.

Zie ook: www.overheid.nl


DNB heeft nieuwe informatie toegevoegd aan het Open Boek. Het betreft hier o.a. het vervallen van de hersteleis bij de premievaststelling over 2015, informatie over het toetsingsproces en een overeenstemming die DNB heeft bereikt met een aantal grote cloud-leveranciers. Daarbij wordt in de contracten een recht op examine voor DNB opgenomen. Pensioenfondsen zijn zelf verantwoordelijk voor opname van een dergelijk recht in de contracten.

Zie ook: www.dnb.nl


Oktober 2014
AFM concludeert in haar rapport In Balans 2014 dat de kwaliteit van de financiele verslaggeving van ondernemingen over pensioenen voor verbetering vatbaar is.Het gaat daarbij om een beschrijving van het wettelijk kader en de governance van het pensioenfonds, een beschrijving van de risicobereidheid en het verstrekken van gevoeligheidsanalyses bij de belangrijke aannames. Verder ziet AFM dat ondernemingen gecontroleerd door dezelfde accountantsorganisatie een zelfde bedrijfstakpensioenregeling bij dezelfde uitvoerder niet consistent kwalificeren het geen tot verwarring kan leiden over de juiste kwalificatie van de pensioenregeling en de daarbij behorende risico’s.

Zie ook: www.afm.nl


DNB heeft haar planning afgegeven over de voorgenomen themaonderzoeken over pensioenen. Het betreft hier:
Het FTK: voldoende voortgang in de implementatie; Evenwichtige belangenafweging bij premievaststelling 2015: toetsing evenwichtige belangenafweging; Wet versterking bestuur pensioenfondsen: verschillende aspecten in de versterking van het gekozen bestuursmodel, waaronder de rol van de visitatiecommissie, de beheersing van de risico’s van belangenverstrengeling, de positie van de Raad van Toezicht en de waarborgen voor deskundig vermogensbeheer; Implemenatie APF: opzet beoordelingskader; Aanhoudend lage rente en search for yield: nieuwe beleggingsproducten, aanpassingen beleggingsportefeuilles en daaraan verbonden risico’s; Beleggingsrisico, beheersing marktrisico: beoordeling risicobeheersing; EIOPA stresstest: inzicht in financiele weerbaarheid van pensioenfondsen; Houdbaarheid pensioenfondsen: toekomstbestendigheid; IT-risico’s T3 fondsen.

Zie ook : www.dnb.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioen van oktober meldt AFM onder meer dat pensioenuitvoerders druk bezig zijn met de (implementatie van) vele wetswijzigingen. Verder maakt AFM melding van een onderzoek naar de wijze waarop pensioenfondsen hebben gecommuniceerd over het te verwachten pensioeninkomen en de haalbaarheid van verwachtingen van deelnemers.

Zie ook: www.afm.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat zij begin 2015 met een voorstel komt tot aanpassing van de WOR. Deze aanpassing betekent ondermeer dat de OR instemmingsrecht krijgt over ieder voorgenomen besluit van de werkgever tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Als de pensioenregeling tot stand komt op CAO-niveau heeft de OR geen instemmingsrecht.

Zie ook: www.overheid.nl


In haar Nieuwsbrief van oktober kondigt DNB het vervolgonderzoek aan naar de werking van visitatiecommissies bij middelgrote pensioenfondsen. Daarnaast onderzoekt DNB de informatiebeveiliging van financiele instellingen. Doel is de weerbaarheid tegen cybercrime te versterken.

Zie ook: www.dnb.nl


September 2014
De Pensioenfederatie heeft in een Position paper een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel FTK. Het nieuwe FTK bevat positieve aspecten maar de wijze van invulling pakt niet altijd even gelukkig uit. Macro economische evenwichtige uitkomsten kunnen op het niveau van de individuele pensioenfondsen onevenwichtig uitpakken. De Pensioenfederatie pleit ook voor een brede benadering op mogelijke generatieverschillen. Meer in detail hebben de kritiekpunten betrekking op invulling van het toekomstigbestendig indexeren, te weinig sturing op de lange termijn,onduidelijke rolverdeling tussen pensioenfonds en toezichthouder, UFR en vergroting van de administratieve lasten.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


Het Koninklijk Actuarieel Genootschap heeft de nieuwe verwachting van de overlevingskansen voor de Nederlandse bevolking gepresenteerd. De nieuwe waarnemingen en voorspellingen gepubliceerd in de prognosetafel AG2014 zijn in lijn met de eerder in September 2012 afgegeven prognose. De aanpassingen in de technische voorzieningen van de meeste pensioenfondsen en verzekeraars zullen naar verwachting (zeer) gering zijn.

Zie ook : www.AG.nl


DNB ondersteunt de voorstellen voor een nieuw FTK. Deze evenwichtige combinatie van maatregelen leidt tot een schokbestendiger en stabieler pensioencontract.DNB pleit voor een voortvarende behandeling en inwerkingtreding per 1-1-2015. DNB is van mening dat het bestaande FTK structurele tekortkomingen kent. Daarbij is de gevoeligheid voor schokken op de financiele markten en voor stijging van de levensverwachting een belangrijk aandachtspunt. Met het nieuwe FTK wordt het pensioen schokbestendiger door het hanteren van een langere periode voor het verwerken van financiele tegenvallers. E.e.a. leidt ook tot minder forse kortingen. Door de nieuwe herstelsystematiek behoeven pensioenfondsen ook minder snel hun beleggingsbeleid aan te passen.Nieuwe voorwaarden voor het toekennen van indexatie leiden ook tot meer stabiliteit van de pensioenen. Minder gelukkig is DNB met de mogelijkheid om premies te dempen op basis van verwacht rendement. Daarbij is wel positief dat als voorwaarde voor demping is opgenomen dat de premie een opslag moet bevatten voor de financiering van indexatie.Daarbij leiden de nieuwe regels ook tot meer transparantie voor de deelnemers.

Zie ook: www.dnb.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft het wetsvoorstel Pensioencommunicatie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


De regering heeft een Algemene Maatregel van bestuur gepubliceerd met betrekking tot het “netto pensioen”. Daarmee lijkt een adequate oplossing gevonden te zijn voor de problemen die bij eerdere voorstellen naar voren kwamen. De premiestaffel mag op basis van een rekenrente van 3% worden gehanteerd. Daarmee wordt beter tot een pensioenresultaat gekomen dat overeenkomt met een reguliere pensioenopbouw van 1,875% middelloon. Tevens wordt duidelijk dat het netto pensioen valt onder de definities van de Pensioenwet en in fiscale zin ook als pensioen wordt beschouwd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Augustus 2014
In haar Nieuwsbrief Pensioenen vraagt DNB aandacht voor de bedrijfsvoering bij OTC-derivaten waar specifieke risico’s aan verbonden zijn. De bedrijfsvoering dient aangepast te worden aan de Europese regelgeving (EMIR).

In het najaar zal DNB een tweetal specifieke onderzoeken uitvoeren. De eerste betreft de vermogensbeheerskosten zoals deze in de jaarstaten 2013 zijn gerapporteerd.Voor een goede evaluatie van de vermogensbeheerskosten dient het bestuur van een pensioenfonds een goed inzicht te hebben in alle kosten per beleggingscategorie. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen rendement, risico, complexiteit en kosten. Extra aandacht dient gegeven te worden aan private equity, hedgefunds en vastgoed. Dit najaar doet DNB ook onderzoek naar een evenwichtige premievaststelling voor 2015 in verband met de verlaging van het Witteveenkader.DNB toetst het besluit aan de norm van evenwichtige belangenafweging.

DNB heeft geconstateerd dat nog niet alle pensioenfondsen voldoen aan de per 1 juli 2014 ingegane Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Met name de invulling van de gepensioneerdenvertegenwoordiging in het bestuur verloopt soms moeizaam.

Zie ook : www.dnb.nl


Juli 2014
In haar Nieuwsbrief van juli doet de AFM verslag van het onderzoek dat zij in 2013 heeft uitgevoerd naar de wijze waarop pensioenfondsen verlagingen van het pensioen hebben gecommuniceerd. Eerder had de AFM daarvoor een aantal aanbevelingen gepubliceerd.Hoewel de algemene indruk positief is komt de AFM toch met een aantal aanbevelingen.Daarbij houdt de AFM ook al rekening met het nieuwe wetsvoorstel Communicatie. Zo zou in het kader van de norm evenwichtigheid meer informatie gegeven kunnen worden over de toekomstige risico’s, bijvoorbeeld het langdurig uitblijven van indexatie. Positief is dat ook vaak afstemming vooraf heeft plaatsgevonden met de deelnemers.
Pensioenfondsen zouden in hun jaarverslagen ook aandacht moeten geven aan het waarom van de kosten. Wat veroorzaakt de kosten? Voor de deelnemers is het inzicht belangrijk in de samenhang tussen kosten, rendement en risico.

Zie ook: www.afm.nl


De Tweede Kamer heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de problematiek van afkoop van kleine pensioenen. Afkoop kan nadelige gevolgen hebben voor de AOW-partnertoeslag of ANW-uitkering. De regering wordt gevraagd hiervoor een oplossing te geven. De Pensioenfederatie heeft eerder al een aantal oplossingen aangedragen.

Zie ook: www.overheid.nl


De Pensioenfederatie heeft kritiek op de AFM over het door de AFM geconstateerde gebrek aan kostentransparantie. In discussie is in hoeverre informatie over de kosten onderdeel moet uitmaken van het jaarverslag (AFM) of op de website, in circulaires en/of nieuwsbrieven (Pensioenfederatie). De Pensioenfederatie stelt verder vast dat de twee jaar geleden gepubliceerde aanbevelingen door de pensioenfondsen goed zijn opgepakt. Ook blijkt uit internationale vergelijkingen dat Nederland vooruit loopt met het geven van inzicht in de kosten.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Staatssecretaris Klijnsma heeft een nota van wijziging ingediend bij het wetsvoorstel wijziging FTK. De wijzigingen bevorderen een praktische invoering van het nFTK en geven sociale partners en pensioenfondsen meer voorbereidingstijd bij de invoering van de nieuwe rekenregels. Het nFTK zal wel een aanzienlijk tijdsbeslag vergen in het kader van aanpassing van de fondsdocumenten.

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


In de afgelopen tijd zijn enkele grote veranderingen in ons pensioenstelsel aangebracht of geinitieerd (nFTK,governance,pensioencommunicatie). De Staatssecretaris is eerder dit jaar gestart met de Nationale Pensioendialoog over de fundamenten van ons pensioenstelsel. De komende maanden zal gebruikt worden voor nader overleg met de diverse partijen.In het voorjaar van 2015 zal een hoofdlijnen notitie worden aangeboden met daarin een behandeling van de kernelementen van ons pensioenstelsel, te weten keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en verantwoordelijkheid.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Begin juli is het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Daarbij zijn nog een aantal moties aangenomen. Deze moties hebben onder andere betrekking op de mogelijkheid over het excedent aan pensioengevend inkomen boven de 100.000 euro een pensioenopbouw ad 1,875% mogelijk te maken. Dit heeft gevolgen voor de premiestaffel zoals deze voor de opbouw van het netto pensioen gaat gelden. Een tweede motie heeft betrekking op (onduidelijkheid met betrekking tot) de definitie van het netto pensioen. Dit heeft gevolgen voor de toepassing van de fiscale regels. De vraag blijft of deze aanvullende regeling nu wel of niet door alle pensioenfondsen mag worden uitgevoerd?

Zie ook : www.rijksoverheid.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen van juli maakt DNB melding van de start in augustus van haar onderzoek naar evenwichtige vaststelling premie voor het jaar 2015. Door een lagere pensioenopbouw vanaf 2015 (Witteveen) is de verwachting dat dit ook tot een lagere premie zal leiden. Het onderzoek zal plaatsvinden middels een enquete met vragen over de verwachte wijzigingen in de pensioenopbouw en de daarmee corresponderende wijzigingen in de premie. Verder worden vragen gesteld over het besluitvormingsproces en de invulling van de evenwichtige belangenafweging. Pensioenfondsen zullen worden aangesproken indien sprake is van onzorgvuldigheid, onvoldoende motivering of onevenwichtige uitkomsten.

Pensioenfondsen die voor 1 januari 2015 de premie voor 2015 vaststellen doen dit op basis van de nu geldende wetgeving. Op premiebesluiten die na 1 januari 2015 genomen worden is het nieuwe FTK van toepassing.
In het kader van de inwerkingtreding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen zal DNB nadere aandacht geven aan de aanpassing van de statuten, de vertegenwoordiging van pensioengerechtigden in het bestuur alsmede de bemensing van de verschillende organen bij pensioenfondsen.
DNB wijst ook nog eens op de risico’s die bij pensioenfondsen (en de deelnemers) worden gelopen door online dienstverlening. DNB verwacht van de pensioenfondsen die dit soort dientverlening aanbieden dat zij een risicoanalyse hebben uitgevoerd, een adequate overeenkomst hebben met de leverancier/dienstverlener waarbij inzicht bestaat in de genomen beheersingsmaatregelen.

Zie ook: www.dnb.nl


De Pensioenfederatie heeft in een brief aan de Staatssecretaris nog eens het belang aangegeven van een snelle invoering van het APF. De indiening van een wetsontwerp bij de Tweede Kamer loopt een ongewenste vertraging op.

Zie ook : www.pensioenfederatie.nl


Juni 2014
In het Staatsblad is een besluit gepubliceerd met betrekking op het verbod personele unies waarbij de mogelijkheid blijft bestaan dat een beleidsbepaler van een werkgever ook zitting mag hebben in het bestuur van de bij die werkgever aangesloten pensioenfonds.Dit is met name relevant voor pensioenfondsen die een deel van hun werkzaamheden hebben uitbesteed aan de bij het pensioenfonds aangesloten werkgever.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Staatssecretaris Klijnsma heeft enkele vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de zogenaamde Belgie-route van pensioenfondsen.De vragen hadden betrekking op de wijze van toezicht, financiering, evenwichtige belangenbehartiging en belastingen.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


In haar Nieuwsbrief pensioenen van juni gaat DNB nader in op de voor een pensioenfonds belangrijke aandachtspunen bij de uitbesteding van het vermogensbeheer. DNB verwacht dat pensioenfondsen hun contractuele overeenkomsten kritisch bekijken. DNB heeft een handreiking Guidance: Uitbesteding door pensioenfondsen gepubliceerd waarmee DNB een bijdrage wil leveren aan de beheersing van de risico’s bij uitbesteding. De nieuwsbrief bevat ook de uitkomsten van het DNB-onderzoek bij 30 pensioenfondsen naar de controle van het bestuur op de toegang tot pensioengelden. Zo is het van belang dat de continuiteit van de betaling van pensioengelden wordt gewaarborgd en dat wordt toegezien op een gedegen uitvoering. Daarbij spelen o.a. een specifieke risicoanalyse ten aanzien van het betaalproces, een Business Continuityplan, regelmatige controles op het uitbestede betaalproces. Samengevat dienen pensioenfondsen zelf volledig in control te zijn.DNB heeft ook een handreiking Liquidatie Pensioenfondsen gepubliceerd.

Zie ook: www.dnb.nl


Mei 2014
De Eerste Kamer heeft het aangepaste wetsvoorstel versobering Witteveenkader aanvaard. De jaarlijkse pensioenopbouw (bij middelloonregelingen) wordt verlaagd naar 1,875% en de omkeerregeling wordt niet meer van toepassing boven de salarisgrens van euro 100.000. Boven deze grens wordt een netto-lijfrente mogelijk gemaakt die onder strikte voorwaarden kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds. Er moet in ieder geval worden uitgegaan van gescheiden administraties en het risico van vermenging van belaste en onbelaste uitkeringen moet worden geminimaliseerd. Er dient ook sprake te zijn van een vrijwillige regeling. Met het pensioenveld en toezichthouders zal nader overleg worden gevoerd hoe e.e.a. kan worden vormgegeven.

Zie ook: www.overheid.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen van mei meldt DNB dat alle fondsen inmiddels volledig hebben gerapporteerd over de kosten van vermogensbeheer.DNB ziet wel ruimte om nog tot verdere verbeteringen te komen.Daarbij gaat het met name om private equity en hedgefunds. Het streven blijft dat besturen van pensioenfondsen volledig inzicht hebben in de beleggingskosten en deze kosten ook afwegen tegen het risico en rendement bij de vaststelling van hun beleggingsbeleid. AFM doet ook onderzoek naar de beleggingskosten van pensioenfondsen. Invalshoeken van de AFM zijn de optiek vanuit de jaarverslaglegging, communicatie deelnemers en de rol van vermogensadviseurs en beheerders richting pensioenfonds.Tevens wordt in de Nieuwsbrief nog aandacht bested aan nieuwe Q&A’s met betrekking tot kostenvoorzieningen en de initiatieven vanuit de pensioensector zelf om het intern toezicht te versterken (VITP).

Zie ook : www.dnb.nl


April 2014
Staatssecretaris Klijnsma heeft een concept-besluit voor een Algemene Maatregel van Bestuur naar de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de rapportage van uitvoeringskosten van pensioen- en vermogensbeheer in jaarverslagen van pensioenfondsen. Dit concept sluit aan bij de Aanbevelingen Uitvoeringskosten zoals deze eerder door de Pensioenfederatie zijn gepubliceerd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


DNB heeft een zestigtal pensioenfondsen benaderd om na te denken over de toekomst.Een ongunstige kostenstructuur, beperkte premieruimte, afnemend actief deelnemersbestand of een relatief steeds grotere groep gepensioneerden kunnen aanleiding zijn voor een bestuur om het pensioenfonds op te heffen en de verplichtingen over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. DNB heeft de betreffende pensioenfondsen gevraagd aan de slag te gaan met voornoemde kwetsbaarheidsindicatoren. Daartoe dient een nadere analyse te worden opgesteld. De verwachting van DNB is dat het aantal pensioenfondsen in de loop van 2014 zal dalen tot onder de 350. In de periode 2007-2012 zijn ruim 350 pensioenfondsen geliquideerd waarbij het merendeel van de verplichtingen is overgedragen aan een verzekeraar.

Zie ook: www.dnb.nl


Het Kabinet wil een brede dialoog voeren over de toekomst van het pensioenstelsel. Staatssecretaris Klijnsma heeft de SER daartoe een adviesaanvraag gestuurd.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen van april gaat DNB nader in op een aantal onderwerpen. In de periode juni tot en met September zal DNB via een self assessment nader onderzoek doen bij alle pensioenfondsen in welke mate het risico op mogelijke belangenverstrengeling beheerst wordt. DNB gaat verder in op de toetsing door DNB van nieuwe beleidsbepalers en de aanlevering stukken Wet versterking bestuur pensioenfondsen.

Zie ook: www.dnb.nl


Maart 2014
Tijdens een symposium over de governance van pensioenfondsen van het Nationaal Register is aan de staatsecretaris Klijnsma de Toolkit Governance Pensioenfondsen uitgereikt. De Toolkit is een praktische handleiding voor alle (mede) beleidsbepalers binnen pensioenfondsen en richt zich op bestuur, intern toezicht, verantwoording, bestuursondersteuning en samenwerking.

Zie ook: www.nationaalregister.nl


Het kabinet heeft een reactie aan de Tweede Kamer gestuurd naar aanleiding van het advies van de Commissie Parameters. Het gaat hierbij om de parameters die pensioenfondsen gebruiken bij hun berekeningen voor de premies en herstelplannen. Het gaat daarbij om begrenzing van het in te rekenen portefeuillerendement en de inflatieontwikkeling. Het kabinet onderschrijft de adviezen van de commissie en zal deze overnemen. De datum van invoering/toepassing hangt samen met de invoering van het nieuwe FTK.

Zie ook: www.rijksoverheid.nl


Het Europese Hof heeft een uitspraak gepubliceerd over de BTW-vrijstelling van uitbestede diensent door pensioenfondsen.Het gaat daarbij niet alleen om pensioenfondsen die een individuele DC-regeling uitvoeren maar ook DB-regelingen. In de komende tijd zal worden bezien welk effect dit kan hebben voor de pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties waarbij ook het voornemen van het kabinet om de zogenoemde BTW-koepelvrijstelling te laten vervallen zal worden meegenomen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


In haar Nieuwbrief Pensioenen van maart gaat DNB nader in op een aantal vragen over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daartoe zijn nieuwe Q&A’s geformuleerd over o.a. de auditcommissie en het verantwoordingsorgaan. Tevens is een nieuwe Q&A gepubliceerd over gewogen stemverhoudingen. Naar nu blijkt kan “efficiency” een argument zijn om gewogen stemverhoudingen te hanteren. DNB belicht ook de Visie DNB toezicht 2014-2018. Naast aandacht voor financiele risico’s zal DNB ook aandacht besteden aan de niet-financiele risico’s zoals belangenverstrengeling, governance en procuratiemanagement.

Zie ook: www.dnb.nl


Februari 2014
De pensioenfederatie heeft de Handreiking Code Pensioenfondsen gepubliceerd.Deze Handreiking geeft aanknopingspunten voor de implementatie van de Code. Het is niet verplicht om de Code op alle punten te volgen maar waar vanaf wordt geweken dient dit uitgelegd te worden. Het pas toe of leg uit beginsel. Deze maand heeft de Pensioenfederatie ook de Handreiking geschikt Pensioenfondsbestuur gepubliceerd. In de bijlagen zijn ook de eindtermen geschikt pensioenfondsbestuur opgenomen.

Zie ook: www.pensioenfederatie.nl


De Pensioenfederatie doet een pleidooi voor een snelle invoering van het Algemene Pensioenfonds (APF). Dit naar aanleiding van de consultatieronde voor het voorontwerp APF. Voor liquiderende fondsen is de APF een interessant alternatief daar waar de markt van verzekeraars die pensioenverplichtingen willen overnemen beperkt is.Veel fondsen willen de liquidatie voor 1 januari 2015 afgerond hebben gezien de veelheid aan wettelijke wijzigingen per die datum. De APF zou open moeten staan voor alle soorten pensioenfondsen.

Zie ook:www.pensioenfederatie.nl


In haar Nieuwsbrief Pensioenen van februari gaat DNB nader in op de verplichting tot het korten van de pensioenen indien het korte termijn herstelplan in 2012 is afgelopen en per 31 december 2013 nog sprake is van een dekkingstekort, tenzij nog andere maatregelen mogelijk zijn.
Daarnaast gaat DNB in op de wijze waarop pensioenfondsen gelden voor sociale partners beheren in het kader van een VPL-regeling. In het algemeen zijn daarover in 2013 goede afspraken gemaakt.

Zie ook: www.dnb.nl


Januari 2014
In haar Nieuwsbrief Pensioenen van januari gaat DNB nader in op de beleidsspeerpunten, zoals DNB die voor 2014 heeft geformuleerd.Het gaat daarbij o.a. om de toekomstbestendigheid van een aantal pensioenfondsen, realisering van ambities en de tijdige implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. DNB heeft verder geconstateerd dat de pensioenfondsen het inzicht in de beleggingskosten hebben verbeterd maar dat voldoende ruimte overblijft voor verdere verbetering. Het gaat daarbij ook om de kosten van externe advisering, communicatie en de pensioenadministratie.

Zie ook: www.dnb.nl